Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Christer Hjort 046-222 7008, 27 oktober 1997

Christer Hjort
mobil 070-528 7008
Till redaktionen

Brev från Lunds universitet till VD Fred Hassan, Pharmacia & Upjohn, USA

Lunds universitet har idag avsänt ett brev ställt till VD Fred Hassan,
Pharmacia & Upjohn i USA. Brevet lyder i översättning:

Enligt uppgifter i massmedia överväger Pharmacia & Upjohn att flytta sin
forskning från Lund till Milano. Detta gör oss oroliga.
Lunds universitet och läkemedelsindustrin i regionen är beroende av
varandra. Vi satsar avsiktligt kraft och resurser för skapa en kreativ och
industrivänlig forskningsmiljö och göra Öresundsregionen till en
konkurrenskraftig och attraktiv miljö för läkemedelsindustrier.
Våra initiativ planeras vanligen i dialog med de berörda industrierna.
Cancerforskning är ett gott exempel på hur medicinsk forskning och industri
kan utvecklas tillsammans här i Lund.
Lunds universitet är det största lärosätet i Norden med 38.000 studenter
och stora fakulteter för medicin, naturvetenskap och teknologi. Samarbete
över fakultetsgränserna skapar möjligheter för nya forsknings- och
utbildningskombinationer, där det stora universitetets möjligheter kan
utnyttjas.

Byggnaderna, som är relevanta i det här sammanhanget, är samlokaliserade på
norra universitetsområdet, där bl a ett stort biomedicinskt centrum håller
på att byggas. Detta område är ett väl sammanhållet campus för medicin,
naturvetenskap och teknologi, omgivet av universitetssjukhuset,
forskningsbyn Ideon, farmaceutiska och medicintekniska företag.
Vi inrättar nya utbildningar i biomedicin och farmakologi med tillhörande
forskarutbildning.
Öresundsregionen håller nu på att bli känd som Medicon Valley. Regionen har
60 % av läkemedelsföretagen i Danmark och Sverige. Här finns stora och
framgångsrika universitet och åtskilliga stora forskningssjukhus. Medicon
Valley Academy är ett organ för samarbetet mellan industri, universitet,
forskningssjukhus och myndigheter i regionen. Dess mål är att främja
samarbete mellan parterna och stimulera ny forskning som är intressant för
industrierna här.

Experimentell cancerforskning är ett av de högprioriterade områdena inom
Medicon Valley Academy. Pharmacia & Upjohn och Lunds universitet har
samarbetat länge inom t ex cancerforskning, tumörbiologi och immunologi.
Dessa forskningsområden har givit mycket goda resultat och varit av stort
värde för båda parter. Universitetet har investerat ett stort humankapital
i dessa forskningsområden. En eventuell flyttning av Pharmacia & Upjohn
från Lund skulle göra dessa forskningsprojekt omöjliga och få mycket
negativa konsekvenser för Lunds universitet och dess medicinska forskning
mycket allvarligt.

Vi ber med detta brev Pharmacia & Upjohn att väga in i sitt beslut de stora
fördelar Lund och regionen har för forskningsintensiva företag, det
humankapital som finns här i områden som är av betydelse för Pharmacia &
Upjohn och det långvariga samarbetet mellan företaget och Lunds
universitet.
Vi ber er också överväga det faktum att det är svårt att flytta en
forskningsmiljö till ett annat land och ännu svårare att skapa ny forskning
med samma kvalitet någon annanstans. Vi är villiga att diskutera olika sätt
att ytterligare förbättra vårt samarbete och hoppas att ni kan skjuta upp
beslutet för ytterligare utredning.

Med vänlig hälsning

Boel Fodgren
Rektor
Lunds universitet
Per Belfrage
Dekanus, medicinska fakulteten,
Lunds universitet
Ordf, Medicon Valley Academy


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-10-28