Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, tel 046-222 03 16, 15 september 1997

Vårens anmälningskatalog är här

Nu är anmälningskatalogen till vårens kurser vid Lunds universitet här. Av de sammanlagt ca 650 kurserna är fjorton nya, om man undantar de arton kurser som Vårdhögskolan har med sig i bagaget när den från nyår blir en del av universitetet.
De nya kurserna behandlar bla svensk kristenhet efter år 2000, Litauens kulturhistoria och miljökemi.

Teologiska fakulteten har flest nya kurser. Avdelningen för religionshistoria ger en 5-poängskurs om religioner i Kina, och vid avdelningen för kristendomens historia ges fem nya 5-poängskurser om fornkyrkan, reformationstiden, svensk kristendomshistoria, den kristna mystikens framväxt samt svensk kristenhet efter år 2000.
Den senare kursen tar upp det viktiga gränsåret 2000 för den svenska kristenheten, då statskyrkan skiljs från staten. Detta skapar en ny situation både för kyrkor och frikyrkor. Man kan t ex inte längre tala om frikyrkor som en motpol till statskyrka osv.
Humanistiska fakulteten har fyra nya kurser. 5-poängskurserna mishnahebreiska och bibelarameiska ges vid institutionen för mellanösterns språk, och litteraturvetenskapliga institutionen ger 5-poängskursen Swedish Literature, som i första hand är tänkt för engelskspråkiga utbytesstudenter. Vid slaviska institutionen ges en 10-poängskurs i Litauens kulturhistoria, som ska ge ökad kännedom om Litauens ställning förr och nu bland Europas nationer på det kulturella området.
Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten ges fyra nya 10-poängskurser: Kemi, grundkurs 3, Metallorganisk kemi, Biofysik, experimentell inriktning samt Miljökemi.

Distanskurser via Internet
En ny trend är att allt fler gamla halvfartskurser görs om till Internetbaserade distanskurser. Vid samhällsvetenskapliga fakulteten är introduktionskursen i psykologi och kriminologi 10 p nya sådana kurser.
Även vid området för humaniora och teologi har tre kurser gjorts om till Internetbaserade distanskurser. Dessa är medeltidsarkeologi 20 p, allmän språkvetenskap 5 p, samt kristendomens historia, mission och kultur 5 p.
Sista anmälningsdag till vårens kurser är 15 oktober.
Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E; Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan samt i Malmö hos studievägledaren och syojouren vid Lärarhögskolan, Munkhättegatan 3. Bosatta utanför Lund/Malmö kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91.

Nya kurser våren 1998

Kristendomens historia: fornkyrkan, 5 poäng
Formkyrkan (perioden ca 100-600 eKr) har präglat och format kristendomen och kyrkans huvudtraditioner. Under denna epok grundlade kyrkofäderna den kristna teologin. Trosbekännelserna kom till. Gudstjänst- och församlingsliv organiserades. Munkväsendet uppstod. Kristendomen spreds från Palestina och blev en världsreligion. Från att ha existerat på rättsligt osäker grund bler den favoriserad av kejsaren och slutligen den enda tillåtna religionen i imperiet. Kursen syftar till att belysa hela denna omvälvningsprocess från historiska, litterära och teologiska utgångspunkter.

Kristendomens historia, reformationstiden, 5 poäng
När och varför började reformationen? Vilka blev följderna? Vad var gemensamt och vilka teologiska och kyrkliga frågor blev skiljande? Det är några av de frågeställningar som tas upp under kursen som alltså studerar framväxten av konfessioner. Ortodoxi, pietism och mystik studeras i olika traditioner och som de framträder i teologi, fromhetsliv och attityder.

Kristendomens historia, svensk kristendomshistoria, 5 poäng
Från kristnandet till nutiden tar kursen upp Sveriges kristendomshistoria ur ett brett perspektiv: de första kristna köpmännen och trälarna; missionens betydelse för riksbildningen; medeltidskyrkans triangeldrama mellan ätter, kung och påve; reformationens brytningar mellan evangelisk predikan, episkopal kontinuitet och kunglig maktsträvan; mötet mellan hustavlans värld och väckelserörelserna; den romerskkatolska kyrkans återkomst, samt frikyrkor av äldre och nyare typ.

Kristendomens historia, den kristna mystikens framväxt, 5 poäng
Denna kurs söker rötterna till den kristna mystiken (fr a inom judendom och grekisk filosofi) och behandlar därefter de för den mystika traditionen avgörande tänkarna: Origenes, Evagrios av Pontus, Makarios den store, Johannes Kassianos, Gregorios av Nyssa, Augustinus, Dionysios Areopagita och Maximos Bekännaren. I förgrunden står relationen mellan mystik å ena sidan och asketism, liturgi och läroutveckling å andra sidan.

Kristendomens historia, svensk kristenhet efter år 2000, 5 poäng
År 2000 är ett viktigt gränsår för svensk kristenhet inte bara som milleniumskifte utan också därför att förändrade relationer mellan kyrka och stat i Sverige skapar en ny situation både för kyrkor och frikyrkor. "Statskyrkan" skiljs från staten; man kan inte längre tala om frikyrkor som en motpol till statskyrka osv. Under kursen diskuteras vad dessa förändringar betyder för människors förhållande till etablerade trossamfund, för kyrkosyn och för kyrkoorganisation, för det ekumeniska arbetet och för de små församlingarna på enskilda orter.

Religionshistoria: religioner i Kina, 5 poäng
Denna kurs ger en grundligare insikt i hur detta väldiga kulturområde har alstrat t ex daoismen och konfucianismen. Bla studeras dessa viktiga filosofiska och religiösa system samt deras betydelse idag för människor runt om i världen. Kursen tar även upp buddhismens ankomst till Kina och hur den där mötte de inhemska religionerna och vad som då hände. Kursen tar också upp de shamanistiska kinesiska traditionerna (där bl a kvinnorna spelade en viktig roll). Även religioner från väst kom att få betydelse, t ex islam och manikeism.

Mishnahebreiska, 5 poäng (Institutionen för mellanösterns språk)
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i mishnahebreiska genom studiet av en induktiv grammatik i rabbinsk hebreiska med talrika textexempel från Mishna.

Bibelarameiska, 5 poäng (Institutionen för mellanösterns språk)
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i bibelarameiska genom studiet av en bibelarameisk grammatik samt en språklig analys av de arameiska texterna i Gamla testamentet.

Swedish Literature 5 poäng (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Kursen är i första hand tänkt för engelskspråkiga utbytesstudenter. Kursen kommer
att ta upp internationellt kända författare som Carl Michael Bellman, Fredrika Bremer, August Strindberg, Selma Lagerlöf, Edith Södergran och Gunnar Ekelöf, men också diskutera svensk kvinno-, arbetar- och barnlitteratur.

Litauens kulturhistoria, 10 poäng (Slaviska institutionen)
Kursen ska öka kännedomen om Litauens ställning förr och nu bland Europas nationer på det kulturella området och därigenom belysa vad som skiljer och förenar Sverige och Litauen. Kursen kommer också att ge en bättre förståelse av landets nyare utveckling.

Kemi, grundkurs 3, 10 poäng
Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper i fysikalisk kemi samt en introduktion till biologiska makromolekylers struktur och funktion.

Metallorganisk kemi, 10 poäng
Kursen skall ge fördjupade kunskaper i metallorganisk kemi och färdighet i framställning och handhavande av metallorganiska föreningar.

Miljökemi 10 poäng
Kursen syftar till att utifrån en kemisk syynvinkel ge en god kännedom om dagens miljöproblem på global, regional och lokal nivå, och om åtgärder som kan vidtagas för att förbättra situationen. De studerande ska också ges en god förmåga att på egen hand skaffa sig kunskaper om och förståelse för den utveckling som sker.

Biofysik med experimentell inriktning 10 poäng
Kursen behandlar fysikaliska mätningar på biomolekyler och studier av dess fysikaliska egenskaper. I kursen ingår tillämpningar inom medicin, miljö och fysik. I kursen utnyttjas moderna mätmetoder med bl a halvledarteknik, laser, acceleratorer och röntgenapparatur.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-09-16