Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universiet
Petra Francke 046-222 03 16, 11 december 1997

Saxo - den bärbara elektroniska museiguiden

Stora textmängder i museiutställningar är ofta störande. Samtidigt vill många besökare veta mer om vissa föremål.
För att råda bot på problemet har Lunds Universitetshistoriska Sällskap i samarbe-te med Studentlitteratur AB utvecklat Saxo, en bärbar elektronisk museiguide med pekbar bildskärm, där man bl a kan få upp text om montrar och föremål. Det går också att lyssna på digitalt ljud i hörlurar.
Saxo-konceptet ligger långt framme internationellt sett, och har stora möjligheter att utvecklas så att utställningar också blir mer tillgängliga för handikappade.

Vid årsskiftet tas Saxo i bruk på Universitetsmuseet, och tanken är att hela Kulturen framöver ska använda sig av museiguiden.
Rent tekniskt består Saxo av Apples lilla dator MessagePad, som innehåller operativ-systemet Newton. Själva museiprogramvaran har utvecklats av datalogistudenten Bjarne Rosengren, som i våras utförde uppgiften som sitt examensarbete. Hans första version har nu testats, och vissa förbättringar har utförts med hjälp av Johnny och Joakim Månsson på datorföretaget Comit.
Resultatet har blivit en behändig elektronisk guide, där man orienterar sig genom att peka på den planskiss över museet som visas på den lilla bildskärmen. Då kommer det fram en bild av det rum man valt, samt en text om detsamma. Texten finns också inläst i guiden, och besökaren kan lätt sätta igång och stänga av berättelsen genom att peka på bildskärmen.
I "rummen" kan man sedan peka på varje monter och få motsvarande information. I nästa led pekar man på föremål i montern och får fram skrivna och inlästa texter om dem.
Sammanlagt finns det två timmars inläst information i Saxo, som har fått namn efter den kände historieskrivaren som var verksam i Lund under medeltiden. Rösten tillhör hans sentida kollega Göran Blomqvist, som är lektor i universitetshistoria och sekreterare i Universitetshistoriska sällskapet. Tillsammans med sällskapets ordförande Håkan Westling är han en av de drivande krafterna bakom museet.

Interaktiv guide
På en del museer finns bärbara guidebandspelare med knappsatser, där man får fram berättelserna genom att slå in de nummer som föremålen är märkta med. I jämförelse med dessa har Saxo större möjligheter till interaktivitet. Saxo tillför även en rumslig dimension till det auditiva.
- Framöver kan man tänka sig att lägga in mer bilder i Saxo som skulle kunna visa hur föremålen fungerar och där man skulle kunna vända och vrida på dem, säger Göran Blom-qvist.
Även om levande guider är svårslagna så har Saxo den fördelen gentemot dem att besökaren inte är begränsad i tid. Saxo kan även utnyttjas för guidningar på olika språk och för dramatiserade visningar med ljudeffekter.
På Kulturen ser man fram emot att ta Saxo i bruk, och planerade utställningar förbereds för tekniken. Där ser man också möjligheter att göra museet mer tillgängligt för handikappade. T ex skulle texten på skärmen kunna göras större för synskadade. Inbyggt i Saxo finns även en sorts fjärrkontroll som kan läsa av streckkoder. Om föremålen märktes med koder skulle det räcka med att rikta guiden mot dem för att få fram informationen.
- Saxo har en enorm potential. Det finns ett stort intresse för detta i museivärlden, i synnerhet om den handikappanpassas mer, säger Anna Landberg på Kulturen.
Göran Blomqvist är tämligen säker på att det inte finns någon motsvarighet till Saxo i Europa, och känner inte heller till något liknande från andra delar av världen.
Inledningsvis kommer det att finnas tio Saxo på Universitetshistoriska museet. MessagePaddatorerna har skänkts till museet av Studentlitteratur. Övriga utvecklingskostnader har bekostats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

_______________________________________________________________
Ytterligare upplysningar lämnas av Göran Blomqvist, tel 046222 79 56.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-12-11