Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Informationschef Christer Hjort 046-222 7008, 4 november 1997

Lunds universitet behåller sigillet

Lunds universitet bör behålla sitt nuvarande sigill och låta detta bilda
utgångspunkt för arbetet med den grafiska profilen. Detta är innebörden
i det förslag till beslut, som universitetsrektor Boel Flodgren kommer att
förelägga universitetsstyrelsen den 7 november.

Förslaget till nytt sigill för Lunds universitet presenterades i början av
hösten och ledde till en omfattande diskussion internt inom universitetet
och i media. Debatten visade att det finns en opinion för att bevara det sigill
som nu används.

- Designrådets förslag till nytt sigill har stora kvaliteter och förtjänster, såväl
konstnärligt som tekniskt, men signalerar enligt mångas mening inte rätt
identitet, säger rektor Boel Flodgren.
- Många anställda och studenter känner uppenbarligen starkt för sigillet i
dess nuvarande utformning och den historiska förankring det uttrycker.
- För mig har sigillfrågan varit mycket lärorik och jag tycker att studenternas
röst i denna "remissrunda" väger tungt. Diskussionen har gett vid handen
att många känner en stark identitetskänsla visavi Lunds universitet. Den
gemenskapen ska vi värna om och också förstärka.

- Det finns således starka skäl för att inte genomföra något byte av sigill,
menar rektor Boel Flodgren, som dock inte att anser arbetet med att ta fram
det nya förslaget har varit bortkastat.

- Det krävs ofta alternativ för att människor ska kunna ta ställning för
eller emot något. Tidigare har man möjligen kunnat ana ett starkt
engagemang för vårt nuvarande sigill. Nu vet vi att det är så.

Många av de röster som hörts i debatten har, oavsett åsikt om sigillet,
ställt sig positiva till idén med en enhetlig grafisk profil, vilket Boel
Flodgren tycker är mycket glädjande

- Detta är naturligtvis värdefull kunskap inför det kommande arbetet med
profilprogrammets alla delar. Sigillet utgör trots allt bara en liten del
av detta arbete, även om debatten ibland gett intrycket av motsatsen.

- Det känns rätt att föreslå att styrelsen tar ett principbeslut om sigillet. Alla
verkar överens om att LU behöver en enhetlig grafisk profil och det känns
bra att detta arbete nu kan gå vidare. Sigillfrågan har lärt oss en del om hur
vi vill presentera oss själva mot omvärlden.

Rektor Boel Flodgren informerar studenterna om förslaget till beslut i
sigillfrågan vid ett offentligt möte på Övre Athén, AF,
onsdagen den 5 november kl 17.30.


Tradition och förnyelse
- en presentation av förslaget till nytt sigill och logotype för Lunds universitet så som det var tänkt hösten 1997.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-04