Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
20 februari 1997, Eiwor Acosta, tel 046-222 70 09

Nu ska det bli bättre samverkan mellan universitet och skola

Den utredning om skolasamverkan som Lunds universitet genomförde häromåret visade att det finns omfattande och varierande kontakter mellan universitetet och skolan, men också att den interna organisationen vid LU hittils inte helt har kunnat tillgodose behovet av fungerande samverkan. Nu är förändringar på gång. Universitetsstyrelsen har antagit en särskild policy för skolsamverkan

Skolan är en av universitetets viktigaste samarbetspartner och det finns många anledningar till varför Lunds universitet bör ha en bra samverkan med skolan. Den mest uppenbara är att universitetet rekryterar merparten av sina studenter därifrån. Dessutom utbildar universitetet lärare som ska arbeta i skolan.

- Det är viktigt att hela utbildningssystemet håller ihop. Det blir aldrig bättre än sin svagaste länk. Därför måste det finnas goda kontakter mellan universitetet och skolan. Ur elevernas synpunkt ska skola och universitet framstå som ett system, säger Boel Flodgren, rektor vid Lunds universitet. De senaste årens förändringar inom skolan och universitetet har dock dragit åt olika håll och Boel Flodgren efterlyser mer av brobyggande verksamheter.

För att förbättra LUs kontakter med skolan har universitetsstyrelsen nu antagit en policy som innefattar lämpliga åtgärder och riktlinjer för samverkan. I policyn understryks att universitetet ska verka för och utveckla goda relationer med skolan i kontakt med skolans ledningar, lärare, studie- och yrkes- vägledare, elever samt andra myndigheter inom skolans område. Särskilt viktigt är det att utveckla former för kontakt mellan högskolans och gymnasieskolans lärare.

Till universitetets viktigaste uppgifter hör också att stimulera intresset för högre utbildning bland skolans elever för att rekrytera elever med förutsättningar för framgångsrika studier. Särskilda insatser måste göras för att öka intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier samt för att öka andelen flickor som söker till dessa utbildningar.

En annan viktig uppgift är att informera skolans elever och lärare om den forskning som pågår vid Lunds universitet. Särskilda insatser ska göras för att nå de yngre eleverna inom grundskolan.

Alla delar av universitetet såväl på institutions-, fakultets- och områdesnivå som centralt på ledningsnivå har ansvaret för att samverkan mellan universitetet och skolan utvecklas och förbättras.

Policy för skolsamverkan (förkortad version)

Alla delar av Lunds universitet ska

Utredningen jämte policy och riktlinjer finns också tillgänglig på Internet: http://www.lu.se/info/skolutr.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-02-21