Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet

Utredning om förhållandena på naturgeografiska institutionen

Klagomål har framförts till Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet över förhållandena vid naturgeografiska institutionen. Akademisekreterare Bengt Streijffert och personalchef Staffan Svensson har på fakultetens uppdrag gjort en utredning och kommit med förslag till åtgärder.
Av rapporten framgår bl a att institutionen är delad i två läger, som bekämpar varandra. Den ena delen är expanderande del av ämnet, fjärranalys, till vilken prefekten hör och klimatologi som har minskat i betydelse. Till saken hör att professuren i ämnet varit vakant sedan 1994.
Utredarna konstaterar att den kritiserade prefekten har effektiviserat administrationen vid institutionen och infört en ny ledarstil. Samtidigt visar han otålighet inför traditionellt akademiskt beslutsfattande som bygger på consensus. Prefekten har vidare inte haft tillräckligt med tid för handledning av doktoranderna.
Förtal och ryktesspridning har förekommit, men påståendena har inte kunnat beläggas och har senare återtagits.
Grunden till institutionens problem är djupa personliga konflikter, skriver utredarna. Konflikterna vävs samman med ämneskonkurrens, prefektutövandet och prioriteringar av verksamheterna till konfliktmönster, där intriger och förtal är vapen.
Utredarna är pessimistiska om att det går att skapa en miljö, där båda lägren kan samarbeta, men föreslår ett antal åtgärder i tre steg för att komma tillrätta med problemen.
- Utredningen bekräftar, att institutionen har allvarliga problem, säger fakultetens dekanus, professor Arne Ardeberg.
- Vi kommer att diskutera rapporten med institutionens personal samt representanter för studenterna. Först därefter kommer vi att besluta om vilka åtgärder, som skall sättas in. Det är uppenbart att någonting måste göras.
- Fakulteten ser med största allvar på den uppkomna situationen. Detta gäller
inte minst problemen, som drabbar studenterna i grundutbildningen samt doktoranderna.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-11-10