Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
11 juni 1997, Eiwor Acosta, tel 046-222 70 09

Rektor Boel Flodgren vid Lunds universitet uttalar sig med anledning av diskussionen om Kajsa Ekholm-Friedman (bif. bilaga)

Uttalande med anledning av diskussionen om Kajsa Ekholm-Friedman

Biträdande professorn i socialantropologi Kajsa Ekholm-Friedman höll i slutet av april ett anförande vid ett möte med en organisation som kallar sig Folkviljan och massinvandringen. Organisationen har i massmedia betecknats som rasistisk eller invandrarfientlig. Kajsa Ekholm-Friedmans medverkan och innehållet i det hon sa har väckt stor uppmärksamhet. I pressen har förekommit artiklar, insändare och ledarkommentarer. Åtskilliga brev har ställts till Lunds universitet och organ inom detta.

Kajsa Ekholm-Friedman har efter det uppmärksammade mötet skrivit några artiklar i pressen, där hon utvecklat sina tankegångar om migration, mångkulturalism och mångetnicitet. Många vetenskapligt verksamma personer har tagit till orda och flera har riktat skarp kritik mot hennes bedömningar, medan andra har försvarat dem. Starka uppfattningar har uttryckts av andra författare, både i tidningsdebatten och i brev till universitetet. Många, även i sak starkt kritiska personer, har understrukit vikten av att värna den akademiska friheten och rätten för den enskilde forskaren att hysa och framföra även starkt kontroversiella uppfattningar.

I en stor del av insändarna i pressen och i breven till universitetet kommenteras och värderas Kajsa Ekholm-Friedman och hennes åsikter i mera allmänt hållna ordalag. Många är starkt kritiska eller fördömande - ord som rasist och främlingsfientlighet förekommer - och det framförs uppfattningar att hon är olämplig som lärare och bör skiljas från sin tjänst. Andra är mera förstående eller stödjande, med argument av olika slag. Hennes uttalanden har även anmälts till rättslig prövning.

Det är viktigt att slå fast två principer vid bedömningen av det aktuella ärendet. Båda är självklara. Vid tillämpningen av dem i enskilda fall kan dock svårigheter uppstå. Just på grund av principernas vikt är det väsentligt att granskningar sker med yttersta noggrannhet och omsorg.

Den ena principen avser yttrandefriheten och dess omistlighet i vårt demokratiska samhälle. Den är en förutsättning för hela samhället och är inom ett universitet själva grunden för den vetenskapliga debatten. Detta innebär också att utsagor som uppges grundade på vetenskapen skall utsättas för vetenskapens kritiska granskning. Yttrandefriheten är grundlagsstadgad.

Den andra principen gäller det entydiga fördömandet av rasism och bekämpandet av varje tecken på hets mot folkgrupp. Även dessa frågor är grundlagsskyddade och kan bli föremål för straffrättslig prövning.

Lunds universitet och jag som dess rektor tar med kraft avstånd från all form av rasism och diskriminering. En människa får aldrig särbehandlas på grund av ras, kön, religion eller etniskt ursprung och Sverige som ett mångkulturellt och multietniskt samhälle är en självklarhet. Detta måste förenas med skyldigheten att värna om de demokratiska grundprinciperna yttrandefrihet, rättssäkerhet och akademisk frihet. Ett universitet har ett särskilt ansvar som forum för en öppen, kritisk samhällsdebatt, där även politiskt kontroversiella åsikter får framföras.

En förutsättning för en åtgärd från universitetets sida gentemot Kajsa Ekholm-Friedman är att det är klarlagt att hon gått utanför ramen för sin yttrandefrihet eller att hennes agerande allvarligt påverkat hennes möjlighet att fortsatt vara verksam som lärare. Så är emellertid enligt min uppfattning inte fallet. Det ankommer inte på mig som rektor att - utöver vad som är formellt korrekt - yttra mig över en enskild anställds åsikter. Individens grundlagsskyddade fri- och rättigheter måste respekteras.

I mitt ställningstagande har jag beaktat att enskilda personer eller organisationer finner Kajsa Ekholm-Friedmans uttalanden förgripliga. Jag beklagar att många människor känt sig kränkta, förolämpade eller hotade. Hade jag i förväg blivit tillfrågad om det lämpliga att delta i mötet, hade jag avrått. Jag vill samtidigt poängtera att det inte ligger i en lärares/forskares skyldigheter att konsultera rektor eller någon annan ledningsperson vid universitetet inför ett beslut om att uppträda som talare i olika sammanhang. Det faller på den enskilda lärarens omdöme att avgöra detta och att därvid också beakta hur universitetets anseende kan påverkas. Universitetet tar inte ställning till vad en enskild lärare framför. Som rektor kan jag i den situation som nu föreligger inte vidta någon åtgärd.

Jag vill avslutningsvis nämna att universitetet kommer att medverka till att en genomgång av arbetsmiljön kommer till stånd på sociologiska institutionen, dit ämnet socialantropologi hör.

Boel Flodgren


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-06-11