Pressmeddelande från Informationsenheten vid Lunds universitet
1 april 1997, Petra Francke, tel 046-222 03 16

Vårdhögskolan Lund-Helsingborg uppgår i Lunds universitet

Vid ett sammanträde den 4 april kommer styrelsen för Lunds universitet att ta ställning till ett förslag om att förstatliga Vårdhögskolan Lund-Helsingborg och inordna den i Lunds universitet.
Enligt förslaget kommer utbildningen att koncentreras till Lund, men Helsingborg kompenseras genom annan universitetsutbildning.

Under senare år har ett omfattande utrednings- och utvärderingsarbete skett kring den kommunala vårdhögskoleutbildningen och dess kvalitetsutveckling. Detta har entydigt pekat mot en samordning med statlig högskoleutbildning.
Sedan hösten 1996 har Malmöhus läns landsting, vårdhögskolan och Lunds universitet gemensamt utrett frågan om ett förstatligande av Vårdhögskolan Lund-Helsingborg. Vid vårdhögskolan ges utbildning till arbetsterapeut, audionom och biomedicinsk analytiker samt grund- och specialistutbildning för sjuksköterskor. Efter nedskärning av bl.a. sjuksköterskeutbildningen omfattar vårdhögskolan ca. 1 100 helårsstudenter fr.o.m. 1998.
Ett förslag till avtal har nu utarbetats av företrädare för landstinget och Lunds universitet om vårdhögskolans inordnande i universitetet. Huvudprinciperna i avtalet har i dagarna lagts fram för beslut i universitetsstyrelsen. Dessa innebär bl.a. att inordnandet sker fr.o.m. den 1 januari 1998, då vårdhögskolans utbildningar kommer att tillhöra medicinska fakulteten. Vissa resurser kommer även att medfölja för forskning inom vårdhögskolans huvudämnen samt för fortsatt kompetensutveckling av dess lärare.
Vid integrationen i universitetet kommer den teoretiska sjuksköterskeutbildningen i Helsingborg att avvecklas och ska vara helt överflyttad till Lund fr.o.m. 1999. Detta sker mot bakgrund av dels resultaten i Högskoleverkets utrednings- och utvärderingsarbete, dels den jämförelsevis kraftiga nedskärning som skett av denna utbildning i och med innevarande läsår. Nu antas enbart 30 studenter per termin i Helsingborg. Den klinisk-praktiska utbildningen vid lasarettet i Helsingborg kommer däremot att fortsätta i minst nuvarande omfattning.
Universitetet räknar med att kunna kompensera Helsingborg genom att förlägga annan universitetsutbildning till staden. Redan i sitt budgetbeslut för perioden 1997-99 har universitetet beslutat att till år 2000 öka utbildningsvolymen i Helsingborg till 1000 studerande. Universitetet är nu inställt på en högre ambitionsnivå och har tagit kontakt med företrädare för staden för att diskutera frågan. Närmast kommer en särskild utredning att tillsättas, där även representanter för Helsingborg ska finnas med.

Ytterligare information:
Utredningschef David Storm, Lunds universitet, tel 046-222 93 80
Rektor Margareta Christiansson, Vårdhögskolan Lund-Helsingborg, tel 042-10 14 76.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1997-04-02