Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               18 december 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Stor donation till Språkcentrum vid Lunds universitet

Crafoordska stiftelsen donerar 40 miljoner kronor till inredning och utrustning av Lunds universitets planerade Språkcentrum.
Universitetsstyrelsen har idag dessutom tagit ett beslut som innebär att universitetet centralt går in och täcker en del av de hyresökningar som Språkcentrum för med sig. Därmed blir det nu möjligt att förverkliga visionen om ett samlat centrum för språkämnena i Lund.


Idag ligger de språkvetenskapliga institutionerna vid Lunds universitet utspridda, och många av dem har små och inte speciellt ändamålsenliga lokaler. Genom Språkcentrum vill universitetet samla de språkvetenskapliga institutionerna och skapa en närhet som främjar samverkan såväl forskningsmässigt och pedagogiskt som administrativt. Totalt kommer ett 20-tal språk att samlas i Språkcentrum, som även ska rymma institutionerna för lingvistik och litteraturvetenskap.
Språkcentrum kommer att bestå av nuvarande Humanisthuset, Absalon och Geologen på Helgonabacken, samt en ny byggnad i anslutning till de befintliga husen. Geologerna och naturgeograferna, som nu har sina lokaler i Geologen, kommer att flytta till ett Geocentrum som planeras i Gamla ekologihuset och Farmakologen.
Den nya byggnaden i Språkcentrum, Allmänningen, är tänkt att fungera som en knutpunkt med en gemensam huvudentré och reception, ett samlat språk- och litteraturvetenskapligt bibliotek, cafeteria, datorsalar och fakultetsklubb (lärarrum).

Breddat stöd
Genom donationen till Språkcentrum breddar Crafoordska stiftelsen nu sitt stöd till universitetet.
- Det har genom åren varit en kraftig dominans för medicin, ekonomi, naturvetenskap och teknologi i bidragsflödet från Crafoordska stiftelsen. Vårt nu aktuella bidrag, som spänner över flera år, reducerar den här obalansen. Dessutom är det naturligtvis mycket positivt att kunna medverka till att Lunds universitet kan ligga i den absoluta frontlinjen även vad gäller språkvetenskap, säger Crafoordska stiftelsens VD Anders Forssell.
Lunds universitets rektor Boel Flodgren är mycket glad över den generösa donationen.
- I tider som dessa då ekonomiska åtstramningar utsätter de humanistiska ämnena för stora påfrestningar visar kraftsamlingen på Språkcentrum att det finns en optimism och framtidstro inte bara inom vår humanistiska fakultet, utan också inom universitetet i övrigt. Förtroendet för humanisterna och den höga kvaliteten i verksamheten är också stort från det omgivande samhället. Donationen är ett av många bevis på detta, säger hon.
Även Humanistiska fakultetens dekanus Hans Andersson är tacksam över donationen.
- Donationen tillsammans med universitetsstyrelsens beslut innebär att Språkcentrum nu övergår från en vision, som en gång professor Ulf Teleman förde fram, till något som verkligen kan realiseras. Vi är övertygade om att detta innebär att ämnena kan utveckla en gemensam miljö och därmed ytterligare stärka den ställning som dessa institutioner har. Jag vill bara erinra om att vår språksektion var den enda i landet som rankades bland de bästa språksektionerna i Västeuropa i en artikel i Der Spiegel tidigare i år. Det är bara att hoppas att de framtida ekonomiska resurserna för driften blir sådana att vi både kan behålla bredden och djupet, säger han.
I och med att finansieringen nu är klar intensifieras planeringen av Språkcentrum. Inventering av institutionernas bibliotek pågår för fullt, och det pågår även planeringsarbete för de andra delarna i projektet. Projekteringen kan påbörjas under 1999, och efter nybyggnad och ombyggnad i ett par etapper talar det mesta för att lokalerna står klara 2002 respektive 2003.

Reviderad lokalförsörjningsplan
Förutom donationen från Crafoordska stiftelsen är det alltså universitetsstyrelsens beslut om en reviderad lokalförsörjningsplan för återstoden av perioden 1997-2005 som nu gör det möjligt att förverkliga Språkcentrum.
Universitetet fastställde den gällande lokalförsörjningsplanen i februari 1997. Sedan dess har man dock fått nya kunskaper om de nya byggprojektens kostnader. Nya kurser och ändrade ämnesinriktningar har dessutom gjort en revidering av planen nödvändig.
I sin helhet innebär lokalförsörjningsplanen att universitetet centralt går in och bidrar med 65 miljoner kronor om året för ökade hyreskostnader för om- och nybyggnader av Kemicentrum, Språkcentrum, Biologicentrum, Geocentrum, Astronomiska institutionen, BMC-projektet m fl. Totalt är hyresökningen 93,5 miljoner kronor jämfört med idag. Den del som överstiger 65 miljoner kronor fördelas på de berörda områdena. Områdena kommer också att stå för kostnader av engångsnatur för utrustning och inredning.
De centrala pengarna tas bl a från den lokalförsörjningsreserv som årligen avsätts av de statliga anslagen.


Ytterligare information
Humanistiska fakultetens dekanus Hans Andersson, tel 046-222 79 43, e-post Hans.Andersson@ark.lu.se

Lokalplanerare Åsa Nilsson, Byggnadsenheten, tel 046-222 31 44, e-post Asa.Nilsson@bygg.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-18