Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               1998-12-18

Solveig.Stahl@info.lu.se

Forskarskola ersätter apotekarutbildning

En forskarskola i läkemedelsvetenskap istället för en apotekarutbildning. Det är innebörden av ett beslut som Lunds universitets styrelse fattade vid sitt möte på fredagen. Frågan om att inrätta en apotekarutbildningen ställs på framtiden.
Styrelsen beslöt i slutet av september att inrätta apotekarutbildning vid Lunds universitet och rektor fick i uppdrag att påbörja planeringen. Läkemedelsindustrin hade behov av kvalificerad personal och stödde universitetets plan. Men under planeringsarbetet har förutsättningarna ändrats. Dels kommer Göteborgs universitet att starta en apotekarutbildning med ett årligt intag av 80 studenter och därmed tillgodoses läkemedelsindustrins behov av apotekarutbildad personal. Dels har de ekonomiska villkoren ändrats med kraftiga besparingskrav för Lunds universitet.

Industrin kommer att efterfråga kvalificerade forskarutbildade medarbetare och universitetsstyrelsen menar att universitetets kompetens inom läkemedelsvetenskapen bör utnyttjas till att skapa målinriktade forskarutbildningar inom områden som är relevanta för läkemedelsindustrin. Med sådana utbildningar som bas kan en för Sverige unik forskarskola med läkemedelsinriktning organiseras. En sådan satsning svarar, enligt samstämmiga bedömningar, bättre mot industrins behov än den planerade apotekarutbildningen.

Biomedicinarutbildningen blir kvar och kommer att förstärkas och eventuellt få en annan organisatorisk ram. Universitetsstyrelsen anser dock att universitetet bör fortsätta att följa frågan om arbetsmarknadens behov av apotekare och eventuellt ta upp frågan igen om en utbildning. Ett samarbete mellan Danmarks Farmaceutiske Højskole i Köpenhamn och biomedicinarutbildningen i Lund kan dessutom skapa nya möjligheter för legitimering av apotekare.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-18