Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Britta Collberg, 046-222 31 58,               981218

Britta.Collberg@info.lu.se

Lunds universitet antar
nya riktlinjer för forskarutbildningen

Från den 1 januari 1999 ändras reglerna för forskarutbildningen. Lunds universitetsstyrelse antog på fredagen ett antal riktlinjer som ska gälla för hela universitetet. Man tog också ett kvalitetsutvecklingsprogram för forskarutbildningen, som ska ligga till grund för de olika ämnesområdenas fortsatta arbete med att förbättra forskarutbildningen.

Universitetsstyrelsen betonar att det huvudsakliga ansvaret för att genomföra forskarutbildningen ligger på de olika fakulteterna (ämnesområdena) och institutionerna. Lunds universitet är brett och utbildningen skiljer sig avsevärt mellan fakulteter och ämnen. Institutionerna har olika ekonomiska förutsättningar, forskningstraditioner, rekryteringssituation, handledarkapacitet etc. Därför är det varken önskvärt eller möjligt att i detalj åstadkomma ett gemensamt regelverk som syftar till att i alla delar likrikta forskarutbildningen inom universitetet, menar man.
Universitetsstyrelsen beslutade att kvalitetsutvecklingsprogrammet ska ligga till grund för fakulteternas fortsatta arbete med utvecklingen av forskarutbildningen. Styrelsen slog särskilt fast några punkter:
* Forskarutbildningen ska genomföras med så hög kvalitet som möjligt. De som utexamineras vid Lunds universitet ska få en utbildning som står sig väl i konkurrensen med motsvarande utbildningar från andra lärosäten inom och utom Sverige.
* Forskarutbildningen får inte överskrida tidsramen på fyra år. Särskilda forskarförberedande utbildningar eller studieperioder får inte läggas in mellan grundutbildning och forskarutbildning så att den samlade studietiden förlängs.
* Alla studenter som faktiskt bedriver forskarstudier ska vara formellt antagna till forskarutbildning. De som vill förlänga sina studier från licentiat- till doktorsstudier ska kunna göra detta oavsett var i studiegången det sker.
* Fakultetsstyrelsen ansvarar för att de forskarstuderande har sin försörjning tryggad under hela studietiden. Studerande som själv tänker finansiera sin utbildning får antas bara om de inte tar resurser från bättre meriterade.
* Studerande får bara var antagna vid forskarutbildning vid en fakultet. Varje ämne får bara anta så många forskarstuderande som man har handledning till.
* Alla fakulteter ska verka för en jämn könsfördelning i sin rekrytering.
* Finansieringsproblem i samband med övergången till de nya reglerna ska underlättas genom universitetets system för intern upplåning för särskilda ändamål.
* Fakulteterna ska snarast besluta om hur tillsynen av forskarutbildningen ska organiseras, hur den allmänna och individuella uppföljningen ska gå till och hur arbetet ska delegeras till institutionerna.
Universitetsstyrelsen kommer framöver att särskilt följa upp resultaten inom forskarutbildningen, både vad gäller kvalitet och kvantitet.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-12-18