Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               98-01-21

Goran.Frankel@info.lu.se

Kärnfysiker och paleoekolog
blir hedersdoktorer i Lund

En kärnfysiker och en ekolog specialiserad på forntidens ekologi blir årets hedersdoktorer vid Lunds universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet. Docent Jacob P Bondorf vid Niels Bohr-institutet i Köpenhamn är en internationellt framstående teoretisk kärnfysiker som i många samarbetat med experimentalfysiker i Lund. Professor H John B Birks är en flitigt citerad expert på kvantitativ paleoekologi och verksam vid universitetet i Bergen.


Jacob P Bondorf (född 1933) började sin forskarkarriär som tungjonfysiker vid Niels Bohr-institutet och Nordita vid en tid när Niels Bohrs efterföljare Aage Bohr, Ben Mottelson och Sven-Gösta Nilsson hade nått en topposition som utforskare av kollisioner av kärnmateria vid lägre energinivåer. Jacob Bondorf ville i stället utforska vad som hände när högenergetiska atomkärnor kolliderar med varandra. Han var med om att öppna ett nytt forskningsfält, där man undesöker extrema tillstånd hos kärnmateria t ex i den ofattbart tätt packade materien i neutronstjärnor.

Bondorf samarbetade tidigt med experimentalfysiker i Lund. Dessa hade upptäckt en process när tunga atomkärnor kolliderar som kallas multifragmentering. Atomkärnorna smälter samman och faller sedan söner i många delar. Bondorf kunde visa att storleksfördelningen är den samma som när en supernova slits sönder eller när en tallrik som släpps från hög höjd går i bitar.

Bondorf menade också att två kolliderande atomkärnor kan övergå från vätskefas till gasfas ungefär som vätskedroppar kan förångas. Det är en liknelse, men innebörden är att man kan beskriva och beräkna dessa tillstånd med samma formler som tillämpas på vätskor och gaser. Det här var en tanke som nästan hade fallit i glömska, men 1995 väckte en grupp tyska fysiker stort uppseende med rön som visar att den Bondorfska fasövergången verkligen existerar. Just nu byggs ett mycket avancerat detektorsystem av tungjonfysikerna i Lund för att studera denna fasövergång - ett projekt i vilket även Jakob Bondorf ingår.

Med tiden har Bondorf kommit att framstå som den tongivande nordiske teoretikern inom högenergetisk kärnfysik. Han har blivit något av en ambassadör för Niels Bohr-institutet och haft stor betydelse för den lundensiska tungjonsfysikens renommé genom det nära samarbete han haft i flera decennier med lundensarna.

H John B Birks (född 1945) tog sin doktorsgrad i Cambridge, England, och var där lektor i botanik 1971 - 1983. Han är professor i kvantitativ ekologi vid Bergens universitet sedan 1985. Han har varit knuten till University of Minnesota och är adjungerad professor vid University College of London. Våren 1977 var han gästforskare vid kvartärgeologiska avdelningen på Lunds universitet. Dit har han regelbundet återkommit för att ge forskarkurser, främst inom området "Multivariat statistik med paleoekologiska tillämpningar". Forskare från Lund har under det senaste decenniet besökt Birks i Bergen för träning i multivariat statistisk metod och samarbete inom gemensamma forskningsprojekt.

John Birks har en bred forskarprofil. Med utgångspunkt i traditionell, beskrivande pollenanalytisk vegetationshistoria har han under de senaste femton åren utvecklat en modern kvantitativ paleoekologi. Man kan nu med större precision tolka miljöhistoriska data: hur markanvändning och kulturlandskap förändrats och hur vegetationen utvecklats i ett långt tidsperspektiv. Birks har också varit mycket aktiv i ett brittiskt-skandinaviskt projekt rörande sjöarnas försurning. Han har utgått från de moderna sjöarnas mikroskopiska flora av diatoméer och från dem kunnat rekonstruera pH-utvecklingen tusentals år bakåt i tiden. Tillsammans med forskare från Lund har han även lett ett europeiskt projekt för att dokumentera miljöförändringar efter istiden.

Birks är författare till några viktiga läroböcker inom kvartär paleoekologi. Han har spelat en ledande roll vid tillkomsten av en nordisk och en europeisk pollendatabas av stor vikt för forskningen. Han har haft stor betydelse för utvecklingen av paleoekologin i Lund.

De båda hedersdoktorerna promoveras vid doktorspromotionen den 29 maj.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-01-22;