Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               980123

Solveig.Stahl@info.lu.se

Kvinnlig hedersdoktor i juridik i Lund

den tredje i fakultetens historia

Juridiska fakulteten i Lund har utsett två nya hedersdoktorer. Den ena, professor em Valentine Korah, är fakultetens tredje kvinnliga hedersdoktor. Den andre är hovrättslagmannen Tryggve Hellners, Malmö.

Valentine Korah, född 1928, är en av Europas mest framstående namn inom EGs konkurrensrätt. Hon har gjort en lång och imponerande insats som internationell lärare och forskare vid University College London, College d%B4Europe i Brügge och Fordham Law School i New York som alltjämt fortsätter. EGs konkurrensrätt är ett ämne som haft en stark ställning i Lund alltsedan 1970-talet. Valentine Korahs skarpa och ofta kontroversiella synpunkter samt hennes integritet som forskare har gett henne stor ryktbarhet inte bara inom Europa utan också i USA. Hon har skrivit flera betydande böcker och artiklar i internationell juridisk fackpress och är initiativtagare till en av de mest betydelsefulla konferenserna på konkurrensrättens område som hålles årligen i Bryssel. Hon är rådgivare åt flera av de stora internationella advokatbyråerna.
Valentine Korah involverades tidigt i arbetet med Lunds universitets mastersprogram "Master of European Affairs" där hon undervisar inom sina specialområden. Hon utnämndes 1994 till Visiting Professor vid Juridiska fakulteten. Hennes insatser har varit betydande dels för mastersprogrammet, dels för det program för konkurrensforskning som bedrivs vid Lunds universitet.

De två kvinnor som tidigare har utsetts till hedersdoktor vid juridiska fakulteten är Ruth Bader Ginsburg, lärare i juridik vid Rutgers University, USA, som utsågs 1969 och fd universitetsbibliotekarien vid UB i Lund, Signe Carlsson, som utsågs 1982.

Hovrättslagmannen Trygve Hellners i hovrätten över Skåne och Blekinge, född 1931, blev juris kandidat i Lund 1955 och fiskal i Svea hovrätt 1960. Efter tjänst som sakkunnig i olika departement blev Hellners 1973 departementsråd och chef för processrättsenheten på justitiedepartementet samt därefter lagman i hovrätten 1977. Hellners har även som rättsvetenskaplig författare och lagstiftare gjort viktiga och bestående insatser i svenskt rättsliv. I hans produktion märks särskilt kommentarerna till förvaltningslagen, nya förvaltningslagen, skuldsaneringslagen och lagen om företagsrekonstruktion. Av de lagstiftningsuppdrag som genomförts under hans ledning förtjänar särskilt att nämnas konkurslagstiftningen, skuldsaneringslagen och lagen om företagsrekonstruktion samt det pågående uppdraget att som särskild utredare lägga fram förslag om konkurstillsynen i framtiden.

Karin Dahlgren, prom.exp. 046/222 7006Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-01-23;