Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               980128

Solveig.Stahl@info.lu.se

Två kvinnor blir hedersdoktorer
vid medicinska fakulteten i Lund

Margareta Nilsson, född Crafoord och ordförande i den Crafoordska stiftelsen har utsetts till hedersdoktor vid medicinska fakulteten i Lund. De övriga är civilekonom Elisabeth Fernström, ordförande i Eric K. Fernströms Stiftelse, professor David Smith, neuroforskare vid universitetet i Oxford samt professor Deane Mosher, professor i hematologi vid universitetet i Wisconsin.

Margareta Nilsson har som ordförande i Crafoordska stiftelsen och i Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning initierat och medverkat till ett mycket omfattande stöd till forskningen vid den medicinska fakulteten. Fakulteten framhåller i sin motivering Margareta Nilssons stora personliga engagemang i denna forskning och hennes beredvillighet att alltid lyssna på akuta behov och genom personliga insatser möta dessa. Några exempel: en professur i njurmedicin har inrättats och finansierats sedan mer än tio år tillbaka, byggandet av den nya universitetsaulan vid Universitetssjukhuset MAS har fått ett stort bidrag, en nyinrättad professur i experimentell patologi vid Universitetssjukhuset i Lund har fått utrustning. Därtill kommer stöd till utrustning och drift till många olika forskargrupper vid fakulteten och det särskilda stödet till den reumatologiska forskningen.
Margareta Nilsson är sedan tidigare ekonomie hedersdoktor vid Lunds universitet och blir nu alltså "dubbel hedersdoktor" precis som sin far Holger Crafoord.

Elisabeth Fernström har varit ordförande i Fernströmstiftelsen sedan 1985 då hennes fader, Eric. K. Fernström, gick bort. Stiftelsen delar årligen ut stora belopp till priser i medicinsk vetenskap och till vetenskapliga symposier. Det är dels det stora nordiska priset, dels pris till yngre forskare vid de sex lärosäten i Sverige som bedriver medicinsk utbildning och forskning. Symposierna som arrangeras av forskare vid medicinska fakulteten i Lund har bidragit till fakultetens goda rykte ute i världen. Därtill har Elisabeth Fernström även i andra sammanhang engagerat sig i och stött fakultetens verksamhet. Ett aktuellt exempel är bidrag till ombyggnaden av Fysiologens föreläsningssal.

David Smith är en av Englands ledande neurofarmakologer. Han har bl a byggt upp ett brett forskningsprogram över den funktionella analysen av neuronala nätverk i hjärnan och neurotransmittorernas funktionella roll. Han har ett nära samarbete med neuroforskare i Lund, dels med Alzheimerforskarna, dels som ordförande i Oxford-kommittén för forskarutbytet mellan Lund och Oxford.

Deane Mosher har varit gästforskare vid institutionen för klinisk kemi i Malmö och har där gjort viktiga insatser för forskningen vid institutionen. Kontakten med honom har varit viktig för många forskare vid laboratoriet.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-01-28;