Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               98-02-18

Goran.Frankel@info.lu.se

Nya hedersdoktor
vid LTH året 1998

En svensk, en islänning och en tysk verksam i USA har utsetts till årets hedersdoktorer vid Lunds Tekniska högskola, LTH. Den svenske hedersdoktorn är AssiDomäns VD och koncernchef Lennart Ahlgren. Många LTH-institutioner arbetar med frågor som har skogsindustriell anknytning.
Den skogsindustriella anknytningen finns inom kemi, maskinteknik, byggteknik, reglerteknik och många andra discipliner. Därför är det av mycket stort värde för LTH att man har så goda kontakter med en ledande företrädare för Sveriges viktigaste basindustri.

Lennart Ahlgren,
född 1941, har visat stort intresse för miljö- och forskningsfrågor och har nyligen accepterat att bli styrelseordförande i Strategiska Stiftelsens program "Wood Technology". LTH:s träforskare har spelat en aktiv roll för programmets tillkomst, och en betydande del av det förväntas också genomföras vid LTH.
Lenart Ahlgren antogs i andra kullen studenter i teknisk fysik vid LTH ett år efter det att högskolan startades 1961. Efter civilingenjörsexamen forskarstuderade Ahlgren vid LTH:s avdelning för byggnadsmateriallära och avlade doktorsexamen 1972. Han anställdes vid Gullfiber och flyttade senare över till Perstorp AB. I tre år var han VD för Halmstad Järnverk. Han rekryterades till skogsindustrin som VD i Korsnäs 1986 och erbjöds posten som VD i AssiDomän i samband att detta företagbildades vid årsskiftet 1993/94.

Den isländske hedersdoktorn är professor
Valdimar K J%F3nsson
i Reykavik. Han är född 1934 och sedan 1972 professor i maskinteknik vid Islands universitet. Hans specialområden är fluidmekanik, termodynamik och värmeöverföring men han har också lämnat vetenskapliga bidrag inom geotermisk energiutvinning, fjärrvärmeteknik och fiskeriteknik. Inom universitetet har han varit dekanus och prorektor. Han har också haft en rad förtroendeposter utanför universitet, bl a i energistyrelsen, Islands forskningsråd, FN:s geotermiuniversitet och aluminiumindustrin. Vid utbrottet på Heimaey 1973 ansvarade han för vattenkylningen av lavaflödena, något som ledde till att man efter utbrottet kunde glädja sig åt en bättre hamn än tidigare.
Med sitt engagemang för nordiska frågor har professor J%F3nsson kraftfullt främjat kontakterna mellan Islands universitet och en rad LTH-institutioner, främst när det gäller värme- och kraftteknik och matematisk statistik. Han har varit en av de ledande inom den fjärrvärmetekniska forskningen i Norden. Detta har gynnat ett av LTH:s speciella profilområden. Samtidigt har hans intresse för grundläggande tekniska vetenskaper stimulerat och gynnat vetenskapliga kontakter mellan institutionerna för matematisk statistik vid LTH och Islands universitet.

Professor
Herbert Kroemer
avlade doktorsexamen i teoretisk fysik 1952 vid universitetet i Göttingen. Efter anställningar vid flera tyska och amerikanska forskningslaboratorier med forskning kring halvledarfysik och halvledarkomponenter kom Kroemer till University of California i Santa Barbara. 1976 genomdrev han ett beslut att universitetet i Santa Barbara inte som de flesta andra universitet skulle satsa på halvledare av kisel utan på s.k. sammansatta halvledare, exempelvis gallium-arsenid. Det visade sig vara en riktig strategi; UCSB utvecklades till världsledande forskningslaboratorium.
I sin forskning har Professor Kroemer alltid legat långt före den etablerade teknologin och var den förste i världen som framkastade ideer om att kunna kombinera olika halvledare till nya sorters komponenter; så kallade heterostrukturkomponenter, såväl för höghastighetselektronik som för optiska komponenter. Kanske han främst blivit ryktbar genom att först föreslå den bipolära heterostrukturtransistorn och dubbelheterostrukturlasern. Båda dessa komponenter har idag helt dominerande användning för bl a mobiltelefoni, satellitkommunikation och för fiber-optisk kommunikation. Hans banbrytande forskning redan från 50- och 60-talen är således högaktuella i vårt samhälle idag. För närvarande arbetar han med att kombinera halvledare och supraledande material.
Han har under senaste fem åren agerat som rådgivare åt det nationella Nanometerkonsortiet som leds från Fasta Tillståndets Fysik vid LTH och har inspirerat och stimulerat den forskning som där pågår kring heterostrukturbaserad nanometerelektronik. Detta engagemang har även resulterat i värdefull forskningssamverkan med Ericsson.

De tre hedersdoktorerna promoveras vid doktorspromotionen den 29 maj i Lund.

________________________________________________
Mer information om Lennart Ahlgren av professor Sven Thelandersson 046-222 73 68. Mer om Valdimar K J%F3nsson av professor Lennart Thörnqvist 046-222 92 71 och om Herbert Kroemer av professor Lars Samuelson 046-222 76 79 eller professor Andrej Litwin (Ericssons) 08-757 46 16.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-19