Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               19 februari 1998

Christer.Hjort@info.lu.se

Lunds universitet vill förstärka med 2 300 nya studieplatser
Helsingborg och regional distansundervisning främst på listan


Lunds universitet behöver förstärka utbildningen med 2300 nya studieplatser fram till sekelskiftet. En stor del av dessa ska gå till satsningar i Helsingborg och på distansutbildning i skånska kommuner.
Dessutom begär universitetet ökade anslag till lokalhyror och kompensation för anslagsomläggningar med sammanlagt 150 milj kr. Behovet av extra resurser förs fram i en skrivelse till regeringen.

Under senare år har regeringen främst satsat på de mindre och medelstora högskolorna. Universiteten har fått stå tillbaka och har inte kunnat ta emot studenter i takt med den ökande efterfrågan på utbildning.
Det konstaterar Lunds universitet i framställningen till regeringen, där man pekar på universitetens viktiga roll i den fortsatta utbyggnaden av den högre utbildningen och som starka drivkrafter i den regionala utvecklingen.

Föryngringsytor
- Lunds universitet öppnar sig mycket påtagligt mot omvärlden och engagerar sig starkt för att skapa en positiv tillväxt i regionen, säger universitetets rektor Boel Flodgren. Det är, som jag uppfattat det, ett engagemang som också delas av våra lärare och forskare.
- Universitetet lägger ut utbildning på flera håll i Skåne och satsar på ny teknik med sk distribuerat lärande som underlättar för nya grupper att få tillgång till universitetets utbildningsutbud. Detta nät av "föryngringsytor" etableras nu i samarbete med kommuner och näringsliv.
- Tyvärr saknar vi tillräckliga resurser för att möta alla behov i regionen och det är anledningen till att vi nu skrivit till regeringen och begärt flera utbildningsplatser, sammanfattar Boel Flodgren.

Skånesatsningar
Lunds universitet har påbörjat två viktiga framtidssatsningar. Det är en utbyggnad av utbildningen i Helsingborg och en satsning på fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning.
Universitetet har slutit samarbetstavtal med Landskrona och Ystad för att utveckla utbildningar som är anpassade till dessa kommuners behov. Diskussioner förs också med andra kommuner om liknande satsningar, bl a om ett centrum i Kävlinge för behov inom regionens små och medelstora företag.
Tillsammans med Malmö högskola planeras en forskarutbildning för skolans lärare, sk lektorsutbildning. Utbildningen ska ges på distans med ett stor inslag av datorstöd.
Det behövs ytterligare satsningar inom IT-området, där universitetet nu begär att få 200 nya studieplatser.
Lunds universitet har i årets budget fått en halv miljon kronor för att starta uppbyggnaden av ett centrum för arbetarhistoria i Landskrona. En basorganisation med fasta forskartjänster kräver ett tillskott på 1,8 milj kr.
Uppbyggnad av en apotekarutbildning vid Lunds universitet och övertagandet av utbildningen Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed motiverar också extra resurser.

Utbyggnad i Helsingborg
Helsingborgsregionen är idag den del av Sydsverige, som i förhållande till befolkningens storlek, har minst lokal tillgång till högskoleutbildning.
Lunds universitet har sedan slutet av 1980-talet bedrivit ingenjörsutbildning i Helsingborg och gett antal fristående kurser.
Universitetet har i samverkan med Helsingborgs kommun beslutat att ambitionsnivån ska vara en utbyggnad till 3.000 studerande i Helsingborg år 2003.
En förutsättning för att planerna ska kunna realiseras är dock att universitetet kan tillföras nya utbildningsplatser. Ytterligare 1500 platser behövs för expansionen i Helsingborg. Resterande platser räknar universitetet med att klara genom omprioriteringar.
I Helsingborg planeras - förutom redan beslutad utbyggnad av ingenjörsutbildningar, socionomutbildning och fristående kurser - två helt nya utbildningar. Det är en satsning inom området turism, hotell och restaurang samt inrättandet av ett Scandinavian College of Communication med såväl kandidat- som magisterexamen och forskningsverksamhet.

Distansutbildning
Lunds universitet ligger i frontlinjen för utvecklingen av nya distributionsformer för högre utbildning. Man talar här om den sk fjärde generationens distansutbildning, där man kring institutionerna bygger upp en teknisk och pedagogisk stödstruktur för sk webb-baserat lärande.
Universitetets initiativ har väckt stort intresse bland sydsvenska kommuner, som ska fungera som noder i ett regionalt nätverk för fortbildning och vidareutbildning. 400 nya utbildningsplatser behövs i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

UB förlorar pengar
Lunds universitet har sedan 1978 en lagstadgad skyldighet att bevara det sk reservexemplaret av det svenska trycket och att vara nationellt utlåningsbibliotek.. Kostnaderna för detta är 8,5 milj kr, men universitetet har bara fått 500 tkr i kompensation. Nu begärs en permanent höjning med 8 milj kr.

Malmökompensation
Stora delar av nuvarande Lunds universitet kommer att överföras till Malmö högskola, vilket motsvarar ca 20% av universitetets nuvarande statsbudgetanslag till grundläggande utbildning och ca 5 % av fakultetsanslagen.
Universitetet begär nu kompensation för övergångskostnader och anslagsomläggningar med nära 39 milj kr.

Lokalkostnader
För att uppnå en rimlig standard på universitetets lokaler krävs en höjning av lokalkostnadsdelen av nuvarande anslag med ca 35 milj kr fram till 1999 och med ytterligare ca 75 milj kr under perioden 2000--2003.


-----------
Ytterligare upplysningar lämnas av:
Universitetsdirektör Peter Honeth, tel 046-222 7002
Kanslichef Lars-Olof Nilsson, tel 046-222 7032Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-19