Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               980224

Petra.Francke@info.lu.se

Från studentbarometer till lärarbarometer

Förra året gav studenterna sin syn på hur det är att studera vid Lunds universitet i den sk studentbarometern. Nu riktas uppmärksamheten på lärarnas arbetssituation.
Under hösten har grupper av lärare vid institutioner runt om på universitetet diskuterat styrkor och svagheter i arbets- och undervisningsmiljön. Resultatet har blivit en enkät - lärarbarometern - som skickas ut till universitetets lärare i veckan.

Förra året diskuterade studentgrupper inom universitetets olika områden och fakulteter vilka frågor som är viktiga för att studiemiljön vid Lunds universitet ska ha god kvalitet. De frågor som studenterna satte strål-kastarljuset på blev underlaget för en enkät, där drygt 4 000 studenter fick bedöma hur tillfredsställda de var med de faktiska förhållandena i sin utbildning. Studentbarometern visade på mycket som fungerar bra, men gav också klara utslag om vad som måste förbättras vid olika fakulteter. Resultaten blev livligt diskuterade och en rad åtgärder har vidtagits.

Lärarbarometer
I år har lärargrupper vid institutioner inom hela universitetet på motsvarande sätt diskuterat sin arbets- och undervisningsmiljö. Företagshälsovården och de fackliga organisationerna har också deltagit i inventeringen och diskussionen om de frågor som är betydelsefulla för lärarna. Nu är en lärarbarometer klar och har skickats till de ca 2 200 lärare inom universitetet som har minst 40% tjänst. Enkäten är utformad så att lärarna tar ställning dels till hur viktig varje fråga är, dels till hur tillfredsställda de är med sin faktiska arbetssituation.
Enkäten vill också ge lärarna tillfälle att reagera på några av de frågor som var utslagsgivande i studentbarometern. Det blir t ex allt viktigare för studenterna att ha goda skriftliga och muntliga kommunika-tionsfärdigheter när de kommer ut på arbetsmarknaden. Hur bedömer lärarna utbildningens kvalitet i detta avseende? Vilken vikt fäster lärarna vid kursvärderingar? Har de tillräckliga möjligheter att ge studenterna respons på deras prestationer?

Ett medel för förbättringar
Lärarbarometern syftar liksom studentbarometern till att pejla styrkor och svagheter. Resultaten blir signaler till universitetets rektor och dekaner om hur kvalitetsarbetet ska utformas de närmaste åren.
- Det gäller att ta vara på de positiva resultaten och sprida dem till andra, och att omedelbart sätta in åtgärder mot bristerna. Det är också viktigt att resultaten sedan följs upp, säger rektor Boel Flodgren
Universitetets kvalitetsråd är den drivande kraften bakom lärarbarometern. Här finns representanter för alla områden. Kvalitetsrådets mål är klart - Lunds universitet ska vara en bra och stimulerande miljö att arbeta i, både för studenter och lärare!
Lärarbarometern bygger liksom studentbarometern på erfarenheter från University of Central England i Birmingham. Målet är att engagera alla lärare och studenter i kvalitetsarbetet. Gensvaret inom universitet för detta sätt att lägga upp arbetet är tydligt. Arbetssättet har också tagits upp vid andra universitet och högskolor inom och utom landet.

Svar på Internet
Lärarbarometern besvaras anonymt. Svaren ska lämnas senast den 9 mars till utvärderingsenheten, som svarar för sammanställning av resultaten. Lärarna kan välja att fylla i svarsformuläret på vanligt sätt, eller via en blankett på Internet. Det senare sättet gör det billigare och lättare att bearbeta svaren.För ytterligare information kontakta:

Karl-Axel Nilsson
Utvärderingsenheten
Tel: 046-222 70 39.
E-post: Karl-Axel.Nilsson@evaluat.lu.se

Hans Näslund
Utvärderingsenheten
Tel 046-222 44 90.
E-post: Hans.Naslund@utred.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-24