Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               980227

Christer.Hjort@info.lu.se

Minus i bokslutet för Lunds universitet
Beroendet av externa anslag blir större

Lunds universitet redovisar ett underskott på 77 milj kr i verksamheten under 1997. För två år sedan hade universitetet ett överskott på drygt 150 milj kr. Omslutningen uppgår till nära 4 miljarder kr. Resultatutvecklingen framgår av den årsredovisning, som nu fastställts av universitetsstyrelsen och lämnats till regeringen.
Lunds universitet har stora accelererande underskott på den statsbudgetfinansierade delen av verksamheten dvs grundutbildnings- och fakultetsanslagen. Det är statsmakternas besparingar i kombination med expansionen av antalet studenter som nu får effekt.
Det samlade myndighetskapitalet i statsbudgetdelen har minskat från 174 milj kr 93/94 till 118 milj kr. Grundutbildningen svarar här för 101 milj kr. Fakultetsdelens myndighetskapital uppgår till 17 milj kr och beräknas bli förbrukat under 1998.
Den del av universitetets verksamhet som finansieras med externa medel har däremot ökat och genererat överskott, vilket till en del balanserat totalresultatet.
Forskningsrådens andel av de externa medlen har minskat, medan övriga anslag, bl a från EU och de nya forskningsstiftelserna, ökat.
Det negativa resultatet förstärks också av att ränteinkomsterna i stort sett har halverats, framför allt på grund av lägre räntesatser.
Lönekostnaderna har ökat med 5 %, trots att antalet anställda minskat med 54 helårstjänster, främst teknisk och administrativ personal. Förklaringen är en kombination av löneökningar, löneglidning och att den personal som är kvar är dyrare än den som försvunnit.
Överintaget och ökningen av studenternas helårsprestationer har lett till en stor överproduktion på omkring 1 500 helårsstudenter i förhållande till regeringens uppdrag. Överproduktionen uppskattas till 68 milj kr, som universitetet således inte får någon ersättning för.

"Vi måste vända trenden"
- Lunds universitet skiljer sig inte från landets övriga större lärosäten, som har en liknande situation dvs statsbudgetanslagen går på minus, det görs överintag av nya studenter och "produktionen" i form av helårsprestationer är större än vad vi får betalt för, säger rektor Boel Flodgren i en kommentar.
- Vi måste nu ta upp en diskussion inom universitetet om vi ska fortsätta med överintagen. Om vi t ex skulle ta in bortåt 2 000 färre studenter, så kan vi med oförändrad ersättning minska kostnaderna, ge ökad utrymme för kvalitetsförbättringar av undervisningen och avlasta lärarna något av deras stora undervisningsbörda.
- Ett minskat intag av studenter är naturligtvis inte önskvärt med hänsyn till den rådande arbetslösheten, men det är absolut nödvändigt att vi gör någonting åt den negativa trenden. Universitetet kan inte fortsätta att gå med underskott.

Fler sökte till Lund
Av årsredovisningen framgår att antalet nybörjare som sökte till Lunds universitet hösten 97 uppgick till 33 800, en ökning med 20 %.
I den centrala VHS-antagningen sökte 17 000 till Lunds universitet i första hand. Omkring 11 800 förstahandssökande till programmen har inte kunnat beredas plats.
Antalet sökande till fristående kurser ökade med 10 % . Ökningen har fortsatt även inför våren 98. Antalet sökande som inte har kunnat beredas plats ökade med 25 % till drygt 9 700 under 1997.

Flest från Skåne
Av nybörjarna kommer 55 % från Skåne. Det är skånska sökande som dominerar i ingenjörs- och teknikerutbildningarna, barn- och ungdomspedagogisk utbildning och lärarutbildning, medan
de konstnärliga utbildningarna, arkitekt-, design-, jurist- och brandingenjörsutbildningarna i hög grad är riksrekryterande.
Rekryteringen till mastersprogrammen är nationell och internationell.
Antalet helårsstudenter inom reguljär grundutbildning uppgick till 1997 till 27 900, dvs i stort sett oförändrat.
Flertalet studenter (57 %) läser på utbildningsprogram. Humaniora och samhällsvetenskap står för de flesta fristående kurserna. 83 % följde heltids- och 17 % deltidskurser. Studier på distanskurser ökade.

Ökad andel kvinnor
Andelen kvinnor inom grundutbildningen ökade från 50 till 51 % 1997. Kvinnorna var underrepresenterade vid LTH, men har ökat från 23 till
25 %. Vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten var andelen kvinnor oförändrat 39 %. Kvinnorna var överrepresenterade vid Lärarhögskolan,
76 %. Inom humaniora och teologi har de ökat från 61 till 63 % 1997.
Allt fler studenter läser på magisternivå. Under 1997 motsvarade de 1 737 helårsstudenter, vilket innebär att över 3 000 studenter läste på denna nivå.

Examensrekord
Förra året avlades 4 299 examina, vilket är fler än något tidigare år
(1996 3 844; 94/95 3 966). Antalet magisterexamina har ökat med 44 % och antalet yrkesexamina till 2 676 (1996 2 284; 94/954 2 505).
Uppemot två tredjedelar av examina avläggs av studenter i åldern 25-34 år. Andelen yngre studenter som avlägger examen ökar, från 16 % år 1996 till
20 % förra året.
I regeringens utbildningsuppdrag till Lunds universitet ingår att uppnå en viss prestationsgrad. Den genomsnittliga prestationsgraden höjdes 1997 till nära 84 % (1996 drygt 82 %) och översteg utbildningsuppdragets 82 %. För fristående kurser var prestationsgraden kring 70 %.

Forskarstudier lockar fler
Forskarutbildningen fortsätter att expandera. Antalet antagna till forskarutbildningen har ökat med 23 % till 655, medan forskarutbildningen totalt bara ökat marginellt till 3 264 studenter.
Avlagda examina uppgick till 452, varav 324 (1996 318) var doktorsexamina och 123 licentiatexamina. Uppemot 60 % av de nyantagna är under 30 år.
Av de examinerade har 41 % avlagt examen före 35 års ålder. Majoriteten av de nya doktorerna inom medicinsk, matematisk-naturvetenskaplig och teknisk fakultet var yngre än 35 år. Men bara var tredje inom humanistisk och var femte inom samhällsveternskaplig fakultet var under 35 år.

Internationellt
Universitetet deltar i ökande omfattning i de europeiska forskningsprogrammen. Vid utgången av 1996 var cirka 140 kontrakt med deltagare från Lunds universitet tecknade inom det fjärde ramprogrammet. I december 1997 hade denna siffra ökat till cirka 215.
Universitetets ekonomiska andel i projekten uppskattas till 270 milj kr.
Antalet utresande och inkommande studenter fortsätter att öka. Målet att "spränga tusentalet" under 1998 uppnåddes redan förra året. Hela 1 040 lundastudenter tillbringade delar av sina studier utomlands detta år, medan runt 850 utländska utbytesstudenter fanns i Lund och Malmö. I utbytet deltog studenter från 63 nationer. Sammanlagt gavs 280 kurser på engelska.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-27