Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               980227

Christer.Hjort@info.lu.se

Boel Flodgren föreslås som rektor

för Lunds universitet från 1 juli


Lunds universitets styrelse har enhälligt beslutat föreslå regeringen att utse professor Boel Flodgren till fortsatt innehavare av uppdraget som rektor för Lunds universitet från 1 juli i år.
Styrelsens ordförande, direktör Lennart Nilsson, säger i en kommentar:
- Styrelsen har inte preciserat mandatperioden, utan det överlåter vi till regeringen. Dessutom framför vi till regeringen vår uppfattning att styrelsen i framtiden måste få rimlig tid att förbereda ett rektorsval.
- Denna gång har den nyutsedda styrelsen haft sex månader på sig, vilket är för kort tid. Dessutom har högskoleförordningen vad gäller formerna för rektorsvalet nyligen ändrats, bland annat är det inte längre obligatoriskt att utse en särskild valförsamling.
Lennart Nilsson säger vidare beträffande prorektorsvalet att styrelsen fått frångå kravet på ett samlat förslag till rektor och prorektor från valförsamlingen.
- Valberedningen måste nu få arbeta i lugn och ro och det är vår förhoppning att ett förslag till prorektor kan tas upp på styrelsens möte den 20 april.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-02-27