Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Göran Frankel, 046-222 94 58,               98-03-02

Goran.Frankel@info.lu.se

Drygt 100 miljoner kronor för att åtgärda "2000-årskris"


Omställningen av datorer och datorsystem inför år 2000 kommer att kosta Lunds universitet drygt 100 miljoner kronor. Det visar en uppskattning av de kostnader som f n kan överblickas på central nivå och ute på institutionerna.


Som bekant har årtalet i vissa datorsystem bara angivits med två siffror för att spara minnesutrymme. När datorns klocka anger "00" för år 2000 kan maskinen lika gärna tolka det som "1900". Med dessa frågor arbetar en särskild arbetsgrupp vid universitetet.
Utbyte och moderniseringar av administrativa program och datorarbetsplatser inom centralförvaltning och på kanslier uppskattas till 46 miljoner kronor. På institutionsnivå beräknas förkortad avskrivning vid förtida nyanskaffningar kosta 50 - 70 miljoner kronor och ersättningsanskaffning av programvaror tio miljoner kronor. Hur mycket man måste lägga ner på modernisering av larm och passagekontroller är oklart; att åtgärda ett hundratal anläggningar kostar ca tre miljoner.
Till detta kommer den tid de universitetsanställda måste lägga ner för kontrollera funktionerna på sina datorer och program. Universitet har länge varit en datoriserad arbetsplats. "Datormognaden" har en baksida. Det finns förmodligen en del hemmagjorda system som de anställda själva har byggt upp och som måste kontrolleras extra noga.
Eftersom datorsystemen då och då måste uppgraderas, kan korrigeringarna inför år 2000 ske i samband med sådana åtgärder. Det gör de verkliga kostnaderna för att åtgärda "2000-årskrisen" lägre.

Mera information: Urban Swahn 046-222 40 70 eller Arne Sundström 046-222 40 83


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-04