Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 95 24,               9 mars 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Expansion av högre utbildning i Ängelholm

Utbudet av högre utbildning i Ängelholm har ökat rejält den här terminen. Sedan tidigare går det att läsa högskolekurser på distans via videokonferenser, och nu har två nya kvalificerade yrkesutbildningar startas i samarbete med Lunds universitet
och Högskolan i Halmstad.
- Vi ser detta som ett avstamp för en ny era för Ängelholm, säger kommunstyrelsens ordförande Else Ekblom.

Samtliga högre utbildningar har nu samlats i ett eget hus, som tills vidare går under namnet Ängelholms högre utbildningar. Else Ekbloms förhoppning är dock att det ska komma fram ett fyndigare namn, kanske genom en tävling.
Byggnaden, som är ett ombyggt bostadshus i området Ängavången, invigs måndagen den 9 mars. Vid invigningsceremonin planterar Else Ekblom ett bokträd tillsammans med Lunds universitets rektor Boel Flodgren och prorektorn för Högskolan i Halmstad, Kerstin Malmqvist.
Den nya byggnaden hyser idag ett 70-tal studenter, ett antal som kommer att utökas till ca 120 till hösten efter den andra antagningen till de kvalificerade yrkesutbildningarna.

Försöksverksamhet
Vad är då en kvalificerad yrkesutbildning?
- Det är en praktiskt inriktad utbildningsform som anordnas i samarbete med företagen. Sedan 1996 pågår en försöksverksamhet med den här typen av utbildningar på olika ställen i landet under överinseende av Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning, berättar kursledare Lars Knutsen.
En tredjedel av den kvalificerade yrkesutbildningen är förlagd till företag, där studenterna med hjälp av personalen ska utföra uppgifter som de får med sig från sina teoretiska kurser. En tredjedel består av högskolekurser som ger vanliga högskolepoäng. Och en tredjedel består av särskilda kvalificerade yrkesutbildningskurser. Utbildningen leds av en lokal utbildningsanordnare, i Ängelholms fall Komvux. Där ansvarar Högskolan i Halmstad och Lunds universitet för högskoledelen.
De två utbildningar som nu har startats i Ängelholm handlar om export och internationell affärsutveckling samt service management. De har 27 respektive 26 studenter och omfattar båda 80 poäng. Dock ska noteras att det handlar om kvalificerade yrkesutbildningspoäng och inte högskolepoäng, utom just i de delar som Lund och Halmstad håller i.
Utbildningen i export och internationell affärsutveckling ska lära studenterna att förbereda och utveckla affärer och exportera produkter/tjänster från företag i Sverige till en internationell marknad. De ska också kunna skapa och utveckla nätverk mellan svenska företag och lämpliga utländska företag.
Service manager är en ny men efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna kan skifta något, men yrkesrollen kännetecknas generellt av kunddialog, affärs-/marknadsplanering och samspel med produktion och med produkt-/tjänsteutveckling.

Unika utbildningar
Båda utbildningarna är unika i landet och har startats sedan en utredning påvisat ett behov av just de här kompetenserna bland företagen i regionen. Elsie Ekblom är mycket nöjd med att de har förlagts just till Ängelholm.
- Vi har redan anordnat distanskurser under ett antal år i samarbete med flera universitet och högskolor i Sverige. Det intressanta är att studenterna nog inte hade sökt sig till kurserna om det hade varit tvungna att bege sig till någon högskoleort. Det är ett stort kliv för många att ta. Genom lokalisering på mindre orter öppnas således vägen för fler till högre utbildning. För Ängelholms del hoppas vi också att detta blir ett stort lyft för oss som etableringsort.

Ytterligare upplysningar:
Rektorn för Ängelholms högre utbildningar Jan Lundbladh, tel 0431-871 64
Kursledaren för Service Manager-utbildningen Lars Knutsen, tel 0431-873 30
Ängelholms kommun, tel 0431-870 00


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-09