Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               13 mars 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Första steget mot ett miljöuniversitet

Lunds universitet har högt ställda ambitioner att bli ett miljöuniversitet där verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt, och där miljötänkande präglar alla aktiviteter.
Lunds universitets styrelse har därför antagit en övergripande miljövision, en policy om integrering av miljöfrågor i utbildning och forskning samt en policy för den yttre miljön.

- Lunds universitet vill verkligen leva upp till ambitionen att vara ett miljöuniversitet, säger rektor Boel Flodgren i en kommentar till styrelsebeslutet.
- Målen måste sättas högt. Universitetet har här ett stort ansvar gentemot omvärlden, där vår verksamhet på olika sätt belastar miljön, t ex genom transporter, resor, hantering av kemikalier mm.

Idégrupp för miljöfrågor
Förslaget till vision har arbetats fram av Lunds universitets idégrupp för miljöfrågor och hållbar utveckling.
- Studenterna har varit starkt pådrivande i arbetet genom intresseorganisationen "Ett hållbart universitet", som också varit med i idégruppen. I gruppen har också representanter för lärarna, Lunds kommun, näringslivet m fl deltagit, berättar Boel Flodgren.
Idégruppen har till stor del grundat sina förslag på utredningen "Lunds universitet och miljön" som genomfördes av Internationella Miljöinstitutet i fjol.

Miljövisionen
Miljövisionen är tänkt att fungera som en måltavla som universitetet kan sikta mot i ett längre perspektiv. Det är också en tydlig deklaration av universitetsledningens miljöambition.
I det scenario som skissas upp i visionen genomsyrar miljötänkande alla aktiviteter inom universitetet: universitetet erbjuder utbildning och bedriver forskning där innehållet präglas av miljömedvetenhet, hela verksamheten bedrivs på ett miljömedvetet sätt och alla omvärldskontakter sköts så att universitetet inte avsiktligt ger upphov till indirekt miljöpåverkan.

Miljöfrågor i utbildning och forskning
Visionen genomsyrar båda policydokumenten. I policyn för integrering av miljöfrågor i utbildning och forskning slås fast att all utbildning vid Lunds universitet ska behandla miljöfrågor som är relevanta för ämnet. Utbildningens miljörelevans ska också anges i kurs- och studieplaner. Dessutom bör nya utbildningsprogram och kurser skapas som uppmärksammar samhällets krav på problem- och åtgärdsinriktad miljökunskap.
När det gäller forskningen ska miljöforskning över traditionella ämnesgränser stärkas. Kontakterna inom universitetet måste utvecklas, liksom dem med näringsliv och offentlig verksamhet.
För att utveckla sin miljökompetens behöver universitetet bl a kartlägga och utvärdera sina undervisnings- och forskningsinsatser inom miljöområdet. Ett fakultetsövergripande organ där fakulteter och studenter är representerade ska skapas för att stimulera, initiera och följa upp denna typ av miljöarbete. Det huvudsakliga ansvaret för integrering av miljöfrågor i utbildning och forskning ligger dock på fakulteterna.

Policy för den yttre miljön
Lunds universitets policy för den yttre miljön innehåller en rad punkter som alla går ut på att minska universitetets miljöpåverkan. Genomgående ska verksamheten präglas av ett förebyggande synsätt ur miljösynpunkt. Gällande miljölagstiftning ska naturligtvis efterlevas liksom försiktighetsprincipen, utbytesprincipen, principen att förorenaren betalar och kretsloppsprincipen*.
Dessutom ska universitetet bl a
* Skapa incitament för alla inom universitetet att agera mindre resursslösande och därmed ge möjlighet till kostnadsbesparingar.
* Utarbeta riktlinjer som fungerar som stöd för den enskildes miljöinitiativ och underlättar universitetets strävan att uppnå sina miljöambitioner.
* Samverka med myndigheter, intressenter och andra organisationer.
* Utarbeta och genomföra åtgärdsprogram som omfattar de aktiviteter som ger stor miljöpåverkan. Syftet är bl a att
- reducera energianvändingen.
- minimera risken för att skadliga ämnen tillförs avloppsnätet.
- minimera avfallets mängd och giftighet vid källan samt införa en ambitiös källsortering.
- minimera utsläpp till luften från framför allt diffusa källor.
- tillämpa utbytesprincipen beträffande kemikalier och strikt följa miljömyndigheternas rekommendationer och krav i detta hänseende.
- främja biologisk mångfald och ta miljöhänsyn i förvaltning av all mark som universitetet äger och arrenderar.
- minimera miljöbelastningen från interna och externa transporter.
- bedriva miljöanpassad upphandling.

När universitets miljöledningssystem är fullt uppbyggt bör det enligt policyn kunna vara föremål för certifiering enligt en internationell standard. För sådan certifiering krävs att miljöarbetet ska förbättras kontinuerligt, anställda och studenter ska ges miljöutbildning samt att en tydlig ansvarsfördelning ska utarbetas.

Pilotmyndighet
Lunds och Stockholms universitet var bland de 25 statliga pilotmyndigheter som 1996 fick regeringens uppdrag att införa miljöledningssystem. Uppdraget kräver att universitetet ska göra en miljöutredning, anta en miljöpolicy och upprätta en miljöhandlingsplan. Dessutom ska universitetet lämna en speciell miljöredovisning i samband med årsredovisningen.
Lunds universitet har snart uppfyllt kraven. Miljöutredningen blev färdig i mars 1997, miljöpolicyn antagits och ett förslag till handlingsplan för åren 1998-2000 är på gång. Handlingsplanen innehåller två delar: ett kortfattat måldokument och en mer detaljerad handlingsplan. Måldokumentet skickas nu ut på remiss inom universitetet och kommer att antas av styrelsen i början av juni (se separat pressmeddelande).

*
Försiktighetsprincipen: "Om det föreligger hot om allvarlig eller oåterkallelig skada får inte avsaknande av vetenskaplig bevisning användas som ursäkt för att skjuta upp kostnadseffektiva åtgärder för att förhindra miljöförstöring." Riodeklarationen, artikel 15 och Romfördraget artikel 130r.

Utbytesprincipen: Där det finns en funktionellt likvärdig produkt tillgänglig och dess kostnad inte är väsentligt högre ska man byta ut den miljöstörande produkten mot en mindre miljöstörande produkt. Principen anges i %A75 i Lagen om kemiska produkter.

Principen att förorenaren betalar: "%85förorenaren i princip ska bära kostnaderna för föroreningar." Riodeklarationen, artikel 16 och Romfördraget artikel 130r.

Kretsloppsprincipen: Principen består av tre delar: uttag av resurser ska inte överstiga naturens förmåga att producera nya, man ska lämna tillbaka substanser till naturen från platser där man ursprungligen tagit dem, substanser som används i samhället ska utnyttjas maximalt innan de återförs till naturen.

Ytterligare information:
Lunds universitets miljökoordinator Joe Strahl,
tel 046-222 70 82, e-post Joe.Strahl@b-byr.lu.se
Internet: http://www.lu.se/green-campus/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-13