Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               13 mars 1998" "

Petra.Francke@info.lu.se

Miljömål på remiss inom universitetet

En tioprocentig minskning av energianvändningen. Färre tjänsteresor med flyg inom Sverige. Miljömålsdokument för alla institutioner.
Det är några av förslagen till miljömål för Lunds universitet som nu går ut på remiss inom universitetet.Remissvaren ska vara inne den 8 maj så att universitetsstyrelsen kan ta beslut i frågan vid sitt sammanträde i början av juni. Förutom det vanliga remissförfarandet har anställda och studenter möjlighet att framföra sina åsikter om de föreslagna miljömålen i det diskussionsforum som nu öppnas på Internet på adressen: http://www.lu.se/green-campus/
Målförslagen anger hur universitetet ska minska sin miljöpåverkan fram t o m år 2000. I korthet ser de ut så här:
* Tioprocentsmålet. Före slutet av år 2000 ska universitetet ha minskat sin totala förbrukning av energi och vatten med minst 10 procent räknat från förbrukningen under 1997. Den totala mängden avfall och volymen avlopp ska också minska med tio procent.
* Källsortering. Alla delar av universitetet ska ha ett fungerande system för pappersåtervinning före utgången av 1998 och ett fungerande system för annan avfallsfraktion före utgången av 1999. Före utgången av 2000 ska minst hälften av institutionerna/motsv delta i ett fungerande system för kompostering av biologiskt köksavfall.
* Kemikalieanvändning och kontroll. Institutioner/motsv ska tillämpa utbytesprincipen när det gäller kemikalier och strikt följa miljömyndigheternas rekommendationer. För att kunna göra detta krävs bl a kemikalieregister och rutiner som säkerställer att man inte köper eller använder kemiska produkter som är på väg att bli förbjudna i lag.
* Biologisk mångfald och biologiska kretslopp. Minst fem procent av Lunds universitets jordbruksmark ska brukas på ett sådant sätt att de jordbruksprodukter som odlas där kan KRAV-märkas. Minst en av de restauranger som bedriver sin verksamhet i fastigheter som universitetet hyr eller äger ska vara kravcertifierat före slutet av år 2000.
* Transporter och resor. En trafikplan för godtransporter och pendlingsresor ska utarbetas och börja tillämpas före slutet av 1999. Andelen tjänsteresor som företas med flyg inom Sverige bör minska till förmån för mindre energikrävande transporter.
* Miljöanpassade inköp. För att universitetets inköp ska kunna miljöanpassas måste någon form av skriftlig vägledning ställas samman. Kriterier för vad ett miljöanpassat inköp är kommer att utarbetas under våren 1998. En kartläggning av vilka produkter som kan betraktas som strategiska ur miljösynpunkt och eventuellt kunde ingå i någon form av centralinköp kommer att ske under hösten 1998. Universitetets ramavtal ska också ta ökad hänsyn till miljöfrågorna.
* Organisationsmål. Vid halvårsskiftet 1999 ska minst hälften av alla institutioner/motsv ha antagit en egen miljöpolicy och ett eget miljömålsdokument. Ett centralt system för intern miljörevision ska också utarbetas. Institutionerna ska sedan börja föra statistik om relevanta nyckeltal och rapportera in till en central instans. Senast före utgången av 2000 ska minst tio enheter vid universitetet ha kommit så långt i sitt miljöarbete att de kan bli certifierade enligt internationell standard för miljöledningssystem.
* Utbildningsmål, kunskapsöverföring. Före slutet av år 2000 ska minst hälften av alla heltidsanställda ha deltagit i en miljöutbildning om två halvdagar. Alla nya heltidsstudenter som antas hösten 1999 och framåt ska erbjudas en kort praktisk miljöutbildning under sin studietid. Det behövs också riktade utbildningar till vissa kategorier av anställda. Därtill har Lunds universitet som myndighet ett ansvar att aktivt bidra med kunskap och kompetens inom miljöområdet till det omgivande samhället.


Ytterligare information:
Lunds universitets miljökoordinator Joe Strahl,
tel 046-222 70 82, e-post Joe.Strahl@b-byr.lu.se
Internet: http://www.lu.se/green-campus/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-13