Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               17 mars 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Höstens anmälningskatalog är här!


Nu har anmälningskatalogen till höstens kurser vid Lunds universitet kommit från trycket. Av de sammanlagt ca 750 kurserna ges 44 för första gången.

De nya kurserna behandlar bl a varumärken, kristendom och sexualitet, musikerergonomi, turism och kulturell identitet samt begravning som socialt fenomen (se nedan).

Sista anmälningsdag till höstens kurser är 15 april.

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E; Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan samt i Malmö hos studievägledaren och syojouren vid Lärarhögskolan, Munkhättegatan 3.

Bosatta utanför Lund/Malmö kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91.Nya kurser hösten 1998


* Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Ekologi, 10 poäng.
Kursen behandlar ekologins grunder ur evolutionärt perspektiv samt vattnets och markens ekologi och hur ekologin används i samhället, jordbruket och skogsbruket. Ges i Helsingborg.

Datalogi, 20 poäng (21-40).
Kursen är avsedd för dem som tänker läsa vidare inom datalogi, och utgör också förkunskapskrav för kurser på högre nivå.

Datalogi, algoritmer och optimeringsmetoder, 10 poäng.
Kursen syftar till att ge både den "pessimistiska" och "optimistiska" aspekten av svåra beräkningsproblem. Viktiga moment är algoritmteori, grundläggande beräkningsbarhet, approximationsalgoritmer och optimeringsheuristiker.

Datalogi, konkret matematik, 5 poäng.
Detta är en avancerad kurs på C/D-nivå som ger en problemorienterad introduktion till en mängd matematiska verktyg som är användbara för algoritmanalys.

Numerisk analys, 5 5 poäng.
Kurs i två delar som ger en djup introduktion i ämnets teoretiska grundprinciper och praktiska tillämpningar. Deltagarna ska efter kursen kunna använda och bedöma de viktigaste metoderna inom ämnet.

Numerisk analys Del 1, 5 poäng.
Lösningsmetoder för linjära och ickelinjära ekvationssystem, även överbestämda system. Iterativa metoder för beräkning av egenvärden. Interpolation och approximation samt en kort introduktion till numeriska metoder i datorgrafik.

Numerisk analys Del 2, 5 poäng.
Numerisk Fouriertransformation för signalbehandling. Kvadraturmetoder för beräkning av integraler. Lösningsmetoder för ordinära begynnelse- och andvärdesproblem. Elementär teknik för partiella differential ekvationer. I den här delen ingår också ett projektarbete som är industrirelaterat.

Numerisk analys för dataloger, 5 poäng.
Datalogi och numerisk analys har som ursprungligt syfte att göra matematiska problem beräkningsbara. Efter hand kom datalogi att tillämpas mer och mer på ickematematiska områden. Kursens syfte är att lyfta fram det "gemensamma arvet" och att behandla problem från maskinartitmetik, moderna beräkningsmetoder i datorgrafik till metoder för storskaliga beräkningar.

Fysik, elektronik på distans
OBS! Finns ej med i anmälningskatalogen. För information och ansökan kontakta Tomas Brage fysiska institutionen 046-222 77 24

Fysik, teoretisk biofysik, 5 poäng.
Kursen är en magisterkurs. De studerande ska genom kursen förvärva kunskaper om fysikaliska
frågeställningar inom biologin. Kursen innehåller naturens skalor och form, biomolekylers struktur och funktion: proteiner, DNA. Modeller för nervsignalernas banor i hjärnan. Modeller för evolution.

I fysik är dessutom följande kurser nya:
Fysik, modern fysik, 10 poäng.
Fysik, systemteori, 5 poäng.
Fysik, icke linjära system, 5 poäng.

Biokemi, protein och molekylära mekanismer, 10 poäng.
Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper inom proteinkemi på molekylär nivå, samt kännedom om och färdighet i molekylärbiologiska tekniker som används för att studera
proteiners funktion och verkningsmekanismer.

Matematik 1 alfa, 10 poäng.
Kurs på grundnivå som ska ge förtrogenhet med begrepp och metoder inom det matematiska ämnesområdet som är av betydelse för fortsatta studier eller yrkesverksamhet inom det matematiska, natur- eller samhällsvetenskapliga ämnesområdet. Kursen ska också utveckla förmågan till matematisk kommunikation i tal och skrift samt ge exempel på tillämpningar inom numerisk analys, statistik och naturvetenskap. Kursen ges också på halvfart i Helsingborg.


* Juridiska fakulteten

Grundläggande civilrätt, 20 poäng.
Kursen ska ge kunskaper om de grundläggande strukturerna inklusive central lagstiftning inom förmögenhetsrätten och anslutande civilprocessrätt. Kursen omfattar rättsområdena: avtalsrätt, obligationsrätt (bl a köp av fast och lös egendom), sakrätt samt fordringsrätt med kredit- och säkerhetsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensrätt samt delar av civilprocessrätt.


* Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ekonomihögskolan
Matematik för ekonomer, 5 poäng.
Detta är gemensam kurs för studenter på Ekonomihögskolan och ska läsas parallellt med A-nivå kurserna i nationalekonomi eller företagsekonomi. Syftet med kursen är att ge nödvändiga matematiska kunskaper inför fördjupningsstudier på Ekonomihögskolan.

Brand Management, 5 poäng.
Under kursen diskuteras processen bakom uppbyggnaden av ett varumärke utifrån juridiska, ekonomiska, organisatoriska, marknadsföringsmässiga och strategiska perspektiv.

Transforming Organisation i Eastern Europe, 5 poäng.
Kursplan ännu inte klar.

Statsvetenskapliga institutionen
Politik och styrelse, 10 poäng.
Kursen ger en översikt över teori och metod i komparativ politik med exempel från olika typer av politiska system. Kursen inleds med klassiska statsvetenskapliga problem som demokratins stabilitet och vitalitet. Därefter kollektiva politiska aktörer som partier, byråkratier och media. Kursen avslutas med diskussioner om olika metoder för att studera makt i politiska system. Kursen ges på deltid med IT-stöd.


* Humanistiska fakulteten

Etnologiska institutionen
Öresund - vallgrav och brobyggen, 10 poäng.
Internetbaserad kurs. Utgångspunkten för kursen är de samhälleliga och kulturella förändringar som byggandet av Öresundsbron innebär. Framförallt fokuseras den debatt som bygget har fört med sig.

Turism och kulturell identitet, 10 poäng.
Kursens mål är att belysa turismen som kulturellt fenomen, turistindustrins framväxt och situation samt visa hur framtidens turism formas av etablerade mönster och traditioner. Ges i Helsingborg.

Historiska institutionen
Arkivkunskap, 20 poäng (21-40).
Påbyggnadskurs i arkivkunskap. Kursen ger fördjupade kunskaper i ämnet och består av delarna: Arkivteori, dokumenthantering och IT-frågor. Praktikmoment och en uppsats om 5 poäng ingår också.

Litteraturvetenskapliga institutionen
Drama-teater-film ersätts av Drama-Teater och Filmvetenskap.
Under många år har litteraturvetenskapliga institutionen erbjudit kurser i ämnet Drama-teater-film upp till 80-poängsnivån. Fr o m höstterminen-98 ersätts detta ämne av två kurser, nämligen Drama-Teater, 40 poäng och Filmvetenskap 40 poäng.

Litteraturvetenskap, 1-40 poäng.
Internetbaserad distanskurs. Kursen är i första hand tänkt för lärare som undervisar i årskurs 4-9 på grundskolan eller på gymnasieskolan och önskar behörighet i den litterära ämnesteorin inom skolämnet svenska. Viss förtur ges även till studerande som av sociala, medicinska eller geografiska skäl inte kan följa motsvarande kurs i Lund.

Engelska institutionen
Engelska för läkarsekreterare, 1-20 poäng.
Kursen vänder sig till redan utbildade läkarsekreterare och innehåller bl a momenten engelsk terminologi, korrespondens av medicinsk karaktär, översättning av journaler och intyg.

Klassiska institutionen
Medicinsk terminologi för läkaresekreterare, 10 poäng.
Kursen mål är att med tyngdpunkt på det medicinska språkets rötter i latin och grekiska ge en säkerhet i arbetet med de medicinska termerna i samband med journalskrivning, redigering av vetenskapliga arbeten, patientkontakter. Förtur ges till de som har läkarsekreterarutbildning, men även andra intresserade av det medicinska fackspråket kan med fördel följa kursen.


* Teologiska fakulteten

Indiens religioner, 5 poäng.
Kursen studerar några av de mest tongivande tankesystemen inom hinduismen, buddismen och jainismen, vilka varit av avgörande betydelse för dessa religioners framväxt och utformning.

Migration, etnicitet och religion, 10 poäng.
Kursen behandlar internationell migration och etniska relationer, med särskild tonvikt på religion, samhällsvärderingar och kulturmöten.

Begravningen som social fenomen, 5 poäng.
Kursen beskriver och analyserar begravningen och andra skeenden efter döden i samhälleliga och sociala termer.

Bibliska huvudtankar, 10 poäng.
Denna IT-baserade distanskurs behandlar Bibelns huvudtankar. I fokus står gudsbilden och människosynen med de existentiella frågorna om lidande, ondska, rättvisa, skuld och försoning som centrala teman.

Medeltiden, 5 poäng.
Kursen i medeltidens kyrkohistoria vill ge en inblick i en epok som inte bara är en övergångsperiod mellan fornkyrkan och reformationen, utan framförallt ett variationsrikt och differentierat skeende i kyrkans historia.

Nya tiden, 5 poäng.
Nya tidens kristendomshistoria knyter an till 1700-talets frihetstankar, politiska omvälvningar och fromhetsrörelser och kursen vill belysa vad moderniseringsprocessen innebär för kristendomen och kyrkorna.

Tredje världens kristendomshistoria, 5 poäng.
Kursen behandlar kristendomens historia i länder som i dag räknas till den så kallade tredje världen och belyser frågan om den möjligen är en historia med andra perspektiv och annorlunda erfarenheter.

Buddistisk-kristen dialog, 5 poäng.
Kursen behandlar det buddistiskt kristna mötet under ett historiskt, tematiskt och ekumeniskt perspektiv.

Kristendom och sexualitet, 5 poäng.
Kursen studerar problem i relationen mellan kristendom och sexualitet och vill bl a ge en analys av förhållandet mellan andlighet och kroppslighet.

Grunderna i etik, 10 poäng.
Denna IT-baserade distanskurs behandlar grundläggande frågor inom etiken såsom värdeteori, argumentation för en etisk ståndpunkt samt centrala synsätt i etikens historia.


* Musikhögskolan

Suzukis filosofi och metodik, piano 5 poäng (6-10).
Grundläggande kunskaper i Suzukis filosofi och metoder som rör pianostudier för små barn.


Tvärflöjtsmetodik och historia 5 poäng (6-10).
Kursen vänder sig till flöjtister och flöjtlärare samt studerande vid musikhögskola. Kursen behandlar flöjtens historia och instrumentets utveckling. Genomgång av flöjtskolor och repertoar från olika länder, undervisningsmetoder ur praktiskt perspektiv och ergonomiska synpunkter på flöjtspel.

Musikerergonomi 5 poäng (1-5).
Kursen vänder sig till musikpedagoger och musiker och behandlar
* kroppen när man musicerar, människokroppens fysiologi i dessa avseenden och tillsammans med instrument
* kroppskännedom
* stresshantering i scensituationen - olika metoder att arbeta med för att uppnå god självkännedom, bättre koncentration och bättre kontakt med publiken i scensituationen.

Rytmikkurs, 5 poäng (1-5).
Kursen syftar till att utveckla musikaliska och pedagogiska färdigheter genom rytmik, drama, dans, metrik och congaspel.

Gehörsspel på piano, 5 poäng (1-5).
Kursen ger fördjupade och breddade kunskaper och färdigheter i gehörsspel inom genrer som rock/pop, visor, jazz, latin etc. Plankningsövningar, övning i att ackompanjera sig själv och andra, genomgång av ackordbeteckningar, gehörstransponering etc.

Preparandkurs för musiker med invandrarbakgrund, 20 poäng (1-20).
Kursen vänder sig till musiker med invandrarbakgrund och som tänker söka till musiklärarutbildningen. Utbildningen formas utifrån den studerandes behov.

Behörighetskurs för utökad kompetens, 40 poäng (1-40).
Kursen vänder dels till verksamma musiklärare i musik- och kulturskolor (IE-lärare), dels musiklärare i grundskola/gymnasieskola (GG-lärare) som önskar bredda sin utbildning och utöka sin kompetens. Kursen avser att ge IE-läraren kompetens för undervisning i grundskola och gymnasieskola (fullständig GG-kompetens), medan GG-läraren ges kompetens att undervisa inom den frivilliga musikundervisningen (fullständig IE-kompetens).

Kvalificerade fortbildningskurser, 10 poäng (1-10).
Kurserna vänder sig till musiklärare i olika skolformer som önskar vidareutveckla sina yrkeskunskaper inom instrument-, sång- eller rytmikområdet, ensembleverksamhet, ny teknik, arrangering, breddning av repertoaren eller nya metodiska och pedagogiska landvinningar.

Anmälningskatalogen i nätversion: http://www.lu.se/stu/studinfo/kataloger.htm

Utbildningsbeskrivningar: http://www.lu.se/stu/studinfo/utbildningsbeskr.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-03-17