Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               980423

Solveig.Stahl@info.lu.se

2000-2010 The Bone and Joint Decade - Rörelseorganens årtionde

Åren 2000 - 2010 ska förklaras som the Bone and Joint Decade - Rörelseorganens årtionde. Det föreslås av forskare och kliniker verksamma inom hela området av muskel-skelettsjukdomar. Förslaget har diskuterats och antagits på en konferens i Lund som var det första internationella flervetenskapliga mötet någonsin inom området. Initiativet har tagits av forskare vid Lunds universitet.

Representanter för ett 50-tal sjukvårdsorganisationer, patientsammanslutningar, forskningsorganisationer, från olika delar av världen, internationella medicinska tidskrifter och Världshälsoorganisationen deltog i mötet i Lund. Syftet var att komma överens om en kampanj som ska ägnas åt "att förbättra livskvaliteten för människor i hela världen som lider av sjukdomar i rörelseorganen." Initiativet att göra nästa sekels första decennium till Rörelseorganens årtionde kommer ursprungligen från Lars Lidgren, professor i ortopedi i Lund.

- Vi vill engagera både patientföreningar och alla de som är verksamma inom detta område. Det är allt från forskare som utvecklar nya behandlingsmetoder på molekylärbiologisk nivå till läkare och sjukgymnaster som arbetar med rehabilitering efter operationer. Alla grupper är medvetna om att hälso- och sjukvårdens resurser kan användas effektivare för att förbättra livet för patienter med sjukdomar i muskler och skelett. Ingen organisation kan ensam åstadkomma de förbättringar som patienterna behöver. Kampanjen under rörelseorganens årtionde blir ett flervetenskapligt projekt som kommer att engagera alla berörda, säger professor Lars Lidgren. Han valdes på mötet att ingå i styrgruppen som genast börjar arbeta med projektet.

Bland experterna som samlats i Lund fanns internationellt kända forskare, sjukgymnaster, kirurger och medicinare som på olika sätt är specialiserade på ledsjukdomar, benskörhet, ryggsjukdomar, skador i muskler och skelett och rehabilitering. Deltagarna diskuterade olika vägar att lösa de växande hälsoproblem som sjukdomar i rörelseorganen ger upphov till och vars konsekvenser kommer att märkas än mer nästa sekel. Det gäller såväl ökat mänskligt lidande och ökade offentliga kostnader.Dick Heinegård, professor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi i Lund, påpekar att det har hänt mycket inom den basala forskningen om rörelseorganens sjukdomar och att det är viktigt att denna kunskap nu överförs till den praktiska sjukvården. Forskare, bl. a. i Lund, har utvecklat nya tekniker att på ett tidigt stadium diagnosticera olika ledsjukdomar och följa utvecklingen av dem. Forskningen om immunsystemet har också lagt grunden till utveckling av helt nya läkemedel. Mediciner som hindrar förstörelsen av vävnad, t ex vid ledgångsreumatism, prövas nu kliniskt.

I förberedelserna inför kampanjen kommer deltagarna att ha kontakt med medlemsorganisationer, olika professionella sammanslutningar och patientföreningar som inte var representerade på konsensus-mötet i Lund.

Bakgrundsinformation
Sjukdomar i skelett och muskler är de vanligaste orsakerna till svår och långvarig smärta och fysikt handikapp och de drabbar hundratals miljoner människor över hela världen.

*Ledsjukdomar svarar för hälften av alla kroniska åkommor hos personer över 65 år

* Ryggsmärtor är den näst viktigaste orsaken till sjukfrånvaro

* Antalet benskörhetsfrakturer hos äldre har ökat dramatiskt (nästan fördubblats) under det senaste årtiondet och uppskattningsvis 40 procent av alla kvinnor över 50 kommer att ådraga sig en sådan fraktur

* Antalet svåra skador orskade av trafkolyckor och krigsskador har lett till en oerhört efterfrågan på förebyggande och återställande behandling. Man räknar med att 25 procent av sjukvårdskostnaden i utvecklingsländer år 2010 kommer att användas till traumarelaterad vård.

* Sjukdomar som deformerar och förlamar fortsätter att beröva barn deras normala utveckling

Rörelseorganens sjukdomar har sålunda en stor betyelse för samhället, för hälso- och sjukvården och för den enskilde. Detta tillsammans med insikten att våra resurser måste användas effektivare har lett till ett initiativ som började med ett konsensus-möte i Lund och förslaget att åren 2000-2010 blir Rörelseorganens årtionde.

I sitt inledningsanförande på mötet i Lund konstaterade Medicinska forskningsrådets ordförande Leni Björklund att inom sjukvården får man tillgång till allt mer sofistikerade tekniska metoder att behandla sjukdomar i rörelseorganen. Men behandlingen blir också allt dyrare. Samtidigt ökar behovet eftersom befolkningen i många länder åldras alltmer.
År 2010 kommer det för första gången i Europa att finnas fler människor som är över 60 än som är under 20 år. År 2020 kommer andelen över 60 att utgöra en fjärdedel av befolkningen. För att sjukvård och myndigheter ska kunna hantera en sådan situation måste det utvecklas medicinska program som baseras på forskning.

Initiativtagarna vill också att satsningarna under Rörelseorganens årtionde ska ge patienter större möjlighet att aktivt deltaga i besluten om deras vård, stimulera kostnadseffektiva förebyggande åtgärder och behandling av sjukdomar i rörelseorganen samt bidraga till att kunskapen ökar om dessa sjukdomar för att på så sätt förbättra prevention och behandling.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-04-23