Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               98-06-05

Christer.Hjort@info.lu.se

Lunds universitet antar policy
för samarbete med näringslivet

Lunds universitets styrelse har nu tagit beslut om en särskild policy för samverkan med näringslivet. Samtidigt beslutade styrelsen om att ta initiativ till ett regionalt organ för samverkan mellan universitet och näringsliv samt att skapa en ledningsrupp inom universitetet för näringslivssamarbetet.
Teknopol , där Lunds universitet är delägare, får till uppgift att svara för komkret rådgivning och hjälp till forskare vid kommersialisering av forskningsresultat och företagssamarbete.

Samverkan med det omgivande samhället har blivit en allt viktigare uppgift för Lunds universitet. Det är den sk tredje uppgiften, vid sidan av utbildning och forskning, som betonas starkare än tidigare.
Samverkan omfattar i stort sett alla verksamheter i samhället. Under senare år har samverkan med näringslivet, kulturlivet och skolan varit i fokus. En omfattande regional samverkan med kommuner och regionförbund har också vuxit fram.

Viktigt för ekonomin
Universitetet vill ta och tar ett långtgående ansvar för samverkan med näringslivet, vilken också har stor ekonomisk betydelse för universitetet. Andelen av forskning som helt eller delvis finansieras genom näringslivet ökar stadigt. Tillkomsten av de stora strategiska stiftelserna och Nuteks kompetenscentrum har skyndat på utvecklingen.
I ökande grad har samarbetet gått i riktning mot större och bredare projekt. Det ställer krav på särskilda organisatoriska former, klara ansvarsförhållanden och ramar för samverkan.
Det är mot den bakgrunden som universitetets styrelse nu antar en särskild policy, som främst är kopplad till nyttiggörande av forskningen. Senare kommer styrelsen att fastställa en policy för fort- och vidareutbildning riktad till näringslivet.

Regionalt samverkansorgan
Det nya regionala organet för samverkan, som universitetet nu tar initiativ till, ska ta över den roll som stiftelsen SUN tidigare hade. Det var i arbetet SUN som ledde fram till förverkligandet av forskningsbyn Ideon.
Tanken är att på regional nivå samordna olika insatser, profilera och marknadsföra FoU-resurser samt företräda regionens intressen i Öressundssamarbetet och gentemot EU.
I det regionala organet föreslås ingå representanter för universitet och högskolor, samhället (regionförbund, länsstyrelse), näringslivet (Sydsvenska handelskammaren, SAF och Företagarna), de fackliga organisationerna mfl.

Policy för Lunds universitets samverkan med näringslivet.
Universitet och högskolor skall samverka med det omgivande samhället och informera om forskningsresultat liksom om verksamheten i övrigt. Utgångspunkten för denna samverkan är ett ansvar för att forskning och utbildning skall tjäna samhällets och individens intressen vad gäller ekonomisk, social och kulturell utveckling. En viktig del i samverkan med samhället skall avse näringslivet. Sådan samverkan är jämte forskning och utbildning universitetets huvuduppgifter och ska leda till att universitetets kunskaper och kompetens effektivt nyttiggörs i samhället samtidigt som samverkan ger värdefulla bidrag till universitetets egen utveckling.

* Lunds universitet skall aktivt främja samverkan med näringslivet. Universitetet har härvid ett särskilt ansvar för främst sådana kvalificerade uppgifter som förutsätter universitetets kompetens.

* Samverkan skall ha som utgångspunkt att tillgodose den efterfrågan på kunskap och samarbete som finns från näringslivet. Den skall samtidigt medverka till att öka universitetets kompetens, och ta hänsyn till universitetets egenart.

* Samverkan skall även omfatta grundutbildningen. Studenterna skall kunna medverka i samverkansprojekt genom t ex praktik och examensarbeten. Genom bildande av alumniföreningar skall kontakter mellan universitetet och tidigare studenter kunna bibehållas och utvecklas.

* Lunds universitet har en på många sätt unik ställning i samhället präglad av bl a oberoende och stort förtroende. Universitetet och dess anställda skall i all samverkan uppträda så att dessa grundläggande värden främjas. Detta innebär bl a att varje enskild samarbetspartner skall kunna utgå från att de resultat som redovisas bygger på vetenskaplig grund och att information om en partners interna förhållanden behandlas med hänsynstagande till denna partners intressen.

* Strävan är att samverkan skall bedrivas inom universitetets ram. Universitetet skall erbjuda sådana villkor och sådant stöd för samverkan, att de anställda finner detta fördelaktigt. Vid intressekonflikter skall anställda i första hand beakta universitetets intresse. Samverkan kan bedrivas som bisyssla under förutsättning av att sådan intressekonflikt inte uppstår genom t ex konkurrens med universitetets egen verksamhet eller att förtroendet för universitetet skadas.

* Samverkan är i första hand ett ansvar för lärare, forskare och institutioner. Allt fler av näringslivets frågeställningar kräver breda insatser. I vissa fall krävs därför särskilda organisatoriska former. I sådana fall skall relationerna med den etablerade lednings- och institutionsstrukturen vara tydligt reglerad.

* Universitetet skall erbjuda sina anställda och sina institutioner aktivt stöd i olika former i samband med samverkansprojekt, bl a vid förhandlingar med utomstående part och vid utformandet av olika former av avtal. Universitetet skall även ge stöd vid patentering och kommersialisering. Sådant stöd kan ges såväl inom universitetets ram som av organisationer i nära anslutning till universitetet.

* All samverkan måste vara väl förankrad vid institutionerna och bland de anställda. En aktiv dialog om samverkan och dess fördelar och problem bör fortlöpande äga rum. Strävan skall vara att samverkan skall redovisas öppet till omfattning och form. När så erfordras och det är formellt möjligt skall hänsyn tas till en samverkanspartners behov av sekretess.

* Lärares engagemang i samverkan skall vara meriterande vid tillsättning av lärartjänster och vid beslut om lönesättning. Detta betyder, att enheter och personer inom universitetet som beslutar i tillsättnings- och lönefrågor skall ha samverkan som ett tydligt kriterium vid sina beslut.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-06-05