Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
ChristerHjort, 046-222 70 08,               98-06-22

Christer.Hjort@info.lu.se

Miljömål för Lunds universitet 1998-2005

Lunds universitets styrelse antog på sitt junisammanträde mål för Lunds universitets yttre miljö för åren 1998-2005.
Målen syftar bl a till att minska energi- och vattenförbrukningen, mängden avfall samt mängden kemikalier som spolas ut i avloppsnätet. Inköp och byggnation ska miljöanpassas så långt det går, liksom transporter och resor. För att uppnå målen ska alla anställda miljöutbildas och alla studenter erbjudas en praktisk miljöutbildning på 1-2 dagar.

Lunds universitet har högt ställda ambitioner att bli ett miljöuniversitet där verksamheten bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt, och där miljötänkande präglar alla aktiviteter. Därför antog universitetets styrelse i februari en övergripande miljövision, en policy om integrering av miljöfrågor i utbildning och forskning samt en policy för den yttre miljön.
Miljömålen som nu har antagits bygger på den senare policyn. Måldokumentet är dock mer detaljerat och innehåller ett antal konkreta punkter, som var och en på sin arbetsplats inom universitetet kan hjälpa till med att förverkliga.
- Universitetet måste vara berett att ta ett samhällsansvar för miljöfrågorna. Verksamheten vid Lunds universitet medför på olika sätt belastningar för miljön, något som vi har gemensamt med alla större organisationer, säger Lunds universitets rektor Boel Flodgren.
- Några av målen har väckt diskussion, bl a att vi vill öka andelen miljövänliga transporter och resor. Det gäller såväl tjänsteresor som pendlingsresor till och från arbetsplatsen. Detta ska dock inte uppfattas, som att vi vill införa förbud eller inskränka den personliga friheten, understryker Boel Flodgren. Det är snarare uttryck för vår ambition att minska den totala belastningen på miljön.
- Det finns ett stort miljöengagemang vid universitetet, inte minst bland studenterna. Det är självklart att hela vår organisation måste genomsyras av ett miljömedvetande om vi ska kunna göra anspråk på att vara ett ledande miljöuniversitet, säger Boel Flodgren.
Enligt målen ska energiförbrukningen och mängden avfall minskas med vardera 10 procent fram till den siste december 2005. Avloppsvolymen ska minskas med fem procent fram till samma datum.

Vid årsskiftet ska hela universitetet ha ett bättre system för pappersåtervinning, och ett år senare ska det finnas ett system för annan avfallshantering (glas, plast, kartonger, etc).

I slutet av 2005 ska minst hälften av universitetets institutioner och enheter även ha ett fungerande system för kompostering av köksavfall och liknande. Institutionerna ska byta ut miljöfarliga kemikalier mot mindre miljöfarliga sådana i de fall det går och dessa inte är väsentligt dyrare. Senast den 1 juli 1999 ska berörda institutioner också ha utarbetat mål för minskning av tillförsel av kemikalier i avloppet.

Ekologiskt jordbruk
Lunds universitet äger jordbruksmark som arrenderas ut, och miljömålen omfattar även denna. Här är strävan att bevara den biologiska mångfalden och inleda en omställning mot en mera ekologiskt riktig brukning av marken. Bland annat ska samtliga arrendatorer erbjudas utbildning i mer miljöanpassad odling före utgången av 1999.
Grönområden inom själva universitetsområdet ska i samråd med markägaren också börja skötas på ett mer ekologiskt riktigt sätt före utgången av 2001.
De restauranger som finns inom universitetet bör satsa på en mer miljöanpassad verksamhet och ekologiska råvaror. Vid slutet av 2000 ska minst en restaurang strikt följa de riktlinjer som en ekologisk odlings kontrollorgan (t ex KRAV) ställt upp.
Enligt miljömålen ska universitetet minska den totala volymen av transporter och resor samtidigt som andelen miljövänliga transporter och resor ska ökas. För att underlätta att anstäldla får flera miljövänliga pendlingsalternativ krävs bl a mer samråd med Länstrafiken och ett system som gagnar samåkning. Andelen tjänsteresor som företas med flyg inom Sverige bör också minska. Flygresor till eller från Stockholm bör minska med 10 procent fram till slutet av år 2003.

Miljöanpassade inköp
För inköp gäller allmänt att universitetets köp av miljöanpassade produkter ska öka under tiden 1998-2005, bl a genom att ramavtalen miljögranskas och institutionerna och enheterna får en lathund som hjälper dem att miljöanpassa sina inköp.
För att minska risken att resursbesparande åtgärder väljs bort vid byggnation pga initiala kostnadsskäl, ska livstidskostnader (dvs byggande, förbrukning, underhåll) läggas in i planerings- och beslutsunderlaget senast fr o m den 1 mars 1999.
För att genomföra miljömålen inom hela universitetet ska alla institutioner och enheter ha antagit en egen miljöpolicy och ett eget miljömålsdokument i institutionsstyrelsen (motsvarande) före utgången av 2003. Ett system för intern miljörevision och central miljöledningsfunktion ska finnas före 1998 års utgång. Miljöredovisningar ska sammanställas årligen från och med år 2000.
Före slutet av år 2002 ska dessutom alla heltidsanställda vid Lunds universitet ha deltagit i en miljöutbildning bestående av två halvdagar. Från och med höstterminen 1999 ska alla nyantagna heltidsstudenter erbjudas en praktisk miljöutbildning om 1-2 dagar. Forskarstuderande i laborativa ämnen ska erbjudas en motsvarande, praktisk, kombinerad miljö- och arbetsmiljöutbildning.
Vissa detaljmål för tiden 2001-2005 kan komma att tillkomma vid den översyn av målen som ska göras år 2000.
Miljömål beträffande innehållet i den akademiska grundutbildningen, forskarutbildningen och forskningen kommer att fastställas i andra dokument.

Ytterligare information:
Lunds universitets miljökoordinator Joe Strahl,
tel 046-222 70 82, e-post Joe.Strahl@b-byr.lu.se

Hela dokumentet "Miljömål för Lunds universitet 1998-2005" återfinns på Internet
under adress: http://www.lu.se/green-campus/index.html

Ytterligare information:
Lunds universitets miljökoordinator Joe Strahl,
tel 046-222 70 82, e-post Joe.Strahl@b-byr.lu.se

Hela dokumentet "Miljömål för Lunds universitet 1998-2005" återfinns på Internet
under adress: http://www.lu.se/green-campus/index.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-06-23