Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               1998-06-25

Solveig.Stahl@info.lu.se

Sydsvenskt centrum för fysisk samhällsbyggnad och planering

Ett Sydsvenskt centrum för fysisk samhällsbyggnad och planering, kallat Sydplan, har inrättats vid Lunds universitet. Det är en formalisering av ett samarbetsnätverk, som byggts upp mellan universitets- och högskoleinstitutioner i södra Sverige, vilka är engagerade i bebyggelse-, landskaps-, och infrastrukturutveckling samt samhällsplanering på olika nivåer. Samarbetet omfattar projekt inom både inom utbildning och forskning.


I Sydplan ingår för närvarande tre institutioner från Lunds universitet: trafikteknik, inklusive lantmäteri samt arkitektur/stadsbyggnad från LTH och institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Vidare medverkar institutionen för landskapsplanering vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp och institutionen för fysisk planering vid högskolan i Karlskrona/Ronneby. Dessa institutioner är representerade i Sydplans styrelse, som har tillsatts och konstituerats i maj 1998.

Samarbetet omfattar bl a kompetensuppbyggnad inom utbildning och forskning,
gemensamma symposier och seminarier samt samordnade forskningsprojekt. Till Sydplans uppgifter hör också att vara kontaktforum för externa aktörer och intressenter, stödja förmedling av forskningsresultat och främja utveckling av ett internationellt kontaktnät.

- Det finns ett ökat behov av övergripande tvärvetenskaplig kompetens inom samhällsplaneringen, säger professor Eric Clark, institutionen för kulturgeografi, och ordförande i Sydplan.

- Å ena sidan ställs krav på ökad hänsyn till natur- och kulturmiljö och på ökad demokrati i planeringen. Å andra sidan ger den snabba teknologiska utvecklingen nya villkor för utvecklingen av bebyggelse-strukturen, kommunikationer och lokaliseringsmönster. En helhetssyn förutsätter en bred dialog, där många olika kunskapsområden, liksom samhällsplaneringens aktörer, deltar.

Ett konkret projekt är en fakultetsövergripande kurs i samhällsplanering som nu planeras. Ett annat är ett gemensamt arrangemang, Planeringsforskningens Dag, som ordnas i Alnarp den 6 november. Under temat Vart är stadsbyggandet på väg? ska man diskutera transportproblem och olika trender inom dagens stadsplanering.

Till Sydplan knyts ett kollegium bestående av forskare, planerare och andra med intresse för samhällsplanering. Kollegiet är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte, och är öppet för alla intresserade.

Mer information genom prof Eric Clark, tel 046/222 94 96 el mobil 070 - 42 46 209
eller Bo Larsson, koordinator, Stadsbyggnad/LTH, tel 046/222 8890Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-06-25