Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               980827

Petra.Francke@info.lu.se

Nytt ledarskapsprogram mycket efterfrågat

I höst startar Ekonomihögskolan vid Lunds universitet ett 18 månader långt Executive Master of Business Administration-program (EMBA).
Programmet är mycket efterfrågat inom näringslivet, och har tagits fram i samarbete med en rad sydsvenska företag. Deltagarna ska tränas i att analysera och agera i situationer som kräver nytänkande och entreprenörskap. De ska också förbättra sin förmåga att långsiktigt skapa verksamheter och organisationer som klarar av ökade krav och förändringar.

De 22 deltagare som nu påbörjar EMBA-programmet är alla yrkeserfarna personer med resultatansvar i företag och organisationer. De har valts ut att delta i utbildningen av sina arbetsgivare.
Deltagarna bedriver studierna vid sidan av sina ordinarie arbeten, och de träffas en gång i månaden på intensiva internat.
Det är inget krav att man ska vara ekonom för att delta i programmet. En akademisk examen är dock nödvändig.
Programmet inleds med en två månader lång "Mini Bachelor", som ska ge en uppfräschning av den företagsekonomiska verktygslådan. Resten av programmet är indelat i två delar: "Business Fundamentals" och "Business Applications". Under den senare delen tas ett särskilt tema upp vid varje internat, t ex entreprenörskap, change management eller project management. Under tiden fram till nästa internat arbetar deltagarna hemma med ett uppdrag som är relaterat till temat, och får sedan avrapportera vid nästa tillfälle. För att få diplom på EMBA-programmet måste deltagaren ha klarat av alla sina uppdrag.

Nära samarbete med företagen
En grundläggande tanke med EMBA-programmet är att de företag som sänder deltagare dit ska ha ett kontinuerligt samarbete med utvecklingsprogrammet (konsortietanken). Under programmets gång kommer man t ex att ha återkommande trepartssamtal om kursdeltagarens utveckling, där denne själv, handledaren och en representant för deltagarens företag medverkar. Det finns också en speciell styr- och utvecklingsgrupp som består av representater för konsortieföretagen som ska se till att programmet håller vad det lovar. Företagen kommer även att fungera som temavärdar och temagivare under den senare delen av utbildningen.
Det nära samarbetet med företagen är ett av de utmärkande dragen med EMBA-programmet vid Ekonomihögskolan i Lund. Det finns redan EMBA-utbildningar på andra håll i landet, men den i Lund har sin egen särprägel.
- Förutom konsortietanken skiljer sig utbildningen från andra i det att den koncentrerar sig på nya sätt att leda och organisera förnyelse, samt moderna organisationsfenomen i process/projektmiljö, säger docent Gösta Wijk, som är ansvarig för utbildningen och även vd för EFL.
Den interna styrgrupp som har medverkat vid utvecklandet av EMBA-programmet har bestått av Lennart Nilsson, Cardo, Arne Bernroth, Nordbanken, Hans Emil Pålsson, SE-banken, Olof Arwidi, rektor för Ekonomihögskolan, Lennart Schön, professor i ekonomisk historia, samt Ulf Johansson, prefekt för Företagsekonomiska institutionen.
Bland företagen som skickar deltagare till utbildningen märks Cardo, Sydkraft, Ericsson Mobile, Telia, Axis Communications, Perstorp, Gambro m fl.

Ytterligare information:
Programchef Gösta Wijk, tel 046-222 97 56 eller 0705-94 58 57, e-post Gosta.Wijk@fek.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-08-27