Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               28 augusti 1998

Solveig.Stahl@info.lu.se

Internationell kongress om frontallobsdemens

Demensforskningsgruppen vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset organiserar den 27-29 augusti den tredje internationella kongressen om frontallobsdemens, även kallad pannlobsdemens. Lundaforskarna upptäckte i mitten på 80-talet den form av sjukdomen som sedan har visat sig vara den vanligaste.
Efter Alzheimers sjukdom är frontallobsdemens den vanligaste degenerativa demenssjukdomen. I Sverige är ca 10 procent av alla demensfall frontallobsdemens. Vissa länder har rapporterat högre siffror vilket kan förklaras med att det finns en ärftlig faktor i bilden av sjukdomens uppkomst.

Frontallobsdemens debuterar oftast medan pataienten ännu är i arbetsför ålder. Ibland kan de första tecknen visa sig redan i 30-årsåldern. Sjukdomen leder till svåra personlighetsförändringar och bristande omdöme. Patienten saknar sjukdomsinsikt och blir känslomässigt avtrubbad. Talförmågan försämras alltmer. Patienten kan tidvis plågas av ångest och depression och blir alltmer apatisk och oengagerad i sin omgivning.
Sjukdomen är inte bara en svår belastning för patienten själv utan också för anhöriga och andra i omgivningen.

Forskarna påpekar att det är viktigt att diagnosen ställs tidigt med tanke på behovet av medicinsk behandling och omvårdnad. Den enda behandling som finns än så länge går ut på att dämpa symtomen.

Forskargruppen i Lund har tillsammans med en grupp engelska kollegor utarbetat kriterier för att identifiera sjukdomen. Dessa kriterier används nu internationellt inom diagnostiken.

På senare tid har kunskapen ökat väsentligt om sjukdomens ärftlighet. En amerikansk grupp lyckades för ca ett år sedan lokalisera ett defekt arvsanlag vilket leder till en störd omsättning av ett protein som kallas tau. Lundaforskarna har i sitt material funnit en mutation inom samma gen-område. Kunskapen kan ge möjligheter att utveckla läkemedel som normaliserar omsättningen av det aktuella proteinet.

Kongressen i Lund är internationell och samlar ca 200 deltagare. De ska ta del av och diskutera aktuella forskningsrön inom klinik, diagnostik, hjärnpatologi, behandling och ärftlighet. Kongressen arrangeras av professorerna Arne Brun, Lars Gustafson, universitetslektor Elisabet Englund och överläkare Ulla Passant.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-08-28