Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Solveig Ståhl, 046-222 70 16,               8/9 1998

Solveig.Stahl@info.lu.se

Stor uppslutning på biovetarkonferens i Lund

Drygt 800 forskare i biovetenskapliga ämnen (medicin, naturvetenskap, teknik) samlas till konferens i Lund tisdagen den 8 september. De kommer från både universitet och högskolor, universitetssjukhus och företag i hela Öresundsregionen. Konferensen ordnas av Medicon Valley Academy, MVA, i samarbete med medicinska fakulteten och Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet. Det är första gången som biovetare från hela regionen samlas till en så stor konferens.


Vid konferensen presenteras frontforskning inom olika områden. Föreläsarna har hämtats både från universitet och högskolor, sjukhuslaboratorier och företag på båda sidor Öresund. Programmet omfattar tre plenarföreläsningar och tolv minisymposier kring ämnen som diabetes, experimentell cancerforskning, teknologi i nya bio-tech-företag. Detta tillsammans med en skärmutställning med drygt 200 bidrag tecknar en bild av den aktuella forskningsfronten inom flera biovetenskapliga områden.

Utöver det vetenskapliga programmet medverkar läkemedelsföretag för att knyta kontakt med unga forskare och diskutera arbetsmöjligheter med dem.

Professor Per Belfrage, dekanus vid medicinska fakulteten, Lunds universitet och ordförande i styrelsen för MVA säger att den stora uppslutningen till konferensen visar att det finns ett tydligt behov av en gemensam kontaktyta för biovetare i regionen.

- Syftet med konferensen är dels att öka samspelet mellan forskare från universiteten, sjukhuslaboratorierna och industrin på båda sidor Öresund, dels att stimulera till nya kontakter. Programmet innehåller också exempel på frontforskning, både vid universiteten och inom industrin, från flera aktuella områden

- Vår ambition är att konferensen ska återkomma. Om det blir varje eller vartannat år är dock inte bestämt ännu.

Jes Østergaard, direktör för Medicon Valley Academy, påpekar betydelsen av att universitetens och industrins forskare träffas och lär känna varandra.

- Regionen behöver en fruktbar forskningsmiljö om vi också i framtiden ska ha en central placering på världskartan över medicinsk forskning. Varken universitet, sjukhus eller industri är var för sig tillräckligt stora och specialiserade men om de slår samman sina krafter på båda sidor Öresund så blir det en stark spelare även globalt. En av de viktigaste uppgifterna för Medicon Valley Academy är att dra igång denna utveckling.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-09