Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               24 september 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Planet Blå - ny studentinitierad miljökurs

I vår ger Lunds universitet 5-poängskursen "Planet Blå - grundkurs i miljö- och utvecklingsfrågor" för första gången. Kursen är unik eftersom initiativet har tagits av studenter utifrån studenters efterfrågan. Studenter medverkar också i planeringen av kursen, och ledningsgruppen består till hälften av studenter.

För att förhindra uppkomsten av miljöproblem och lösa de som finns krävs flexibilitet, helhetstänkande och långsiktigt perspektiv. Därför har Planet Blå en fler- och tvärvetenskaplig inriktning och är framtagen i samarbete med ett flertal fakulteter vid Lunds universitet. Tanken bakom kursen är att alla, oavsett inriktning i utbildningen, behöver grundläggande kunskaper om hur hoten mot vår livsmiljö kan avvärjas och hur samhällsutvecklingen kan bli långsiktigt hållbar.
Under kursens gång möter deltagarna framstående forskare, som ger sitt ämnes perspektiv på stora framtidsfrågor som ekonomisk tillväxt, resursförbrukning, freds- och konfliktfrågor och befolkningsproblematik. Centralt i kursen är att verklighetsanknutna fall används som övningsexempel, dels för att åskådliggöra komplexiteten i miljö- och utvecklingsfrågor, dels för att öva studenterna i samarbete över disciplingränserna. Deltagaren ges på så vis en möjlighet att relatera till sitt eget specifika ämnes- eller yrkesområde. Genom en aktiv medverkan i undervisningen och flervetenskapligt samarbete får varje deltagare finna sin roll och sitt ansvar.
Planet Blå kommer att bli en del av verksamheten i det tvärvetenskapliga centrum för miljö- och utvecklingsfrågor som planeras vid Lunds universitet. Tills vidare har kursen organisatorisk hemvist på LUMES (Lund University International Master's Programme in Environmental Science). Kursen ska vara möjlig att tillgodoräkna i utbildningsprogram vid samtliga fakulteter. Enda behörighetskrav är 20 poäng akademiska studier. För att kursen ska vara tillgänglig för alla ges den på kvällstid på kvartsfart som komplement till huvudprogram eller som fortbildning för yrkesverksamma.

Ledamöter i ledningsgruppen för
Planet Blå - grundkurs i miljö- och utvecklingsfrågor, 5 poäng


Ordförande:
David Lindgren, studerande, Psykologiska institutionen

Alf Hornborg, professor, Humanekologi
Christer Kalén, studerande, LUMES
Harald Sverdrup, professor, Institutionen för kemisk teknologi, LTH
Helena Rosenlind, examen Samhällsvetarlinjen
Håkan Hydén, professor, Institutionen för rättssociologi
Karin Bäckstrand, doktorand, Statsvetenskapliga institutionen
Karl Werner, studerande, Institutionen för teknisk fysik, LTH
Katarina Hedlund, forskarassistent, Ekologiska institutionen
Lina Nygren, studerande, Landskapsarkitektur, SLU

Suppleanter:
Bengt Nihlgård, professor, Ekologiska institutionen
Bertil Egerö, forskarassistent, Sociologoska institutionen
Charlotta Thelin, studerande, Enviromental Management and Policy
Ebba Lisberg Jensen, doktorand, Humanekologi
Margareta Ekborg, universitetsadjunkt, Lärarhögskolan i Malmö
Ingegerd Ehn, universitetslektor, Institutionen för miljö- och
energisystem, LTH
Per Bjälkander, studerande, Statsvetenskapliga institutionen

Ständigt adjungerad:
Ursula Falkengren-Grerup, universitetslektor, Institutionen för växtekologi

Ytterligare information:
Kansliet för Planet Blå, AF-borgen, 4:e vån, Sandgatan 2, Lund. Tel 046-32 46 96
Harald Sverdrup, LUMES, tel 046-222 82 74. Internet: http:/www.planetbla.lumes.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-24