Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               24 september 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Nya kurser vid Lunds universitet


Flodrestaurering i Europa, Genus och ekonomi, Sydöstasiens litteratur i översättning och Kyrkorna, etiken och politiken är några av det tjugotal nya kurser som ges i vår vid Lunds universitet. Sammanlagt går det att söka till ca 700 kurser. Sista anmälningsdag är 15 oktober.
Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22 och Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan. Bosatta utanför Lund kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91.
Anmälningskatalogen finns också utlagd på Internet på adressen:
http://www.lu.se/stu/studinfo/akv99/ Där finns även en anmälningsblankett, som dock måste skrivas ut och sedan skickas till Antagningsavdelningen med vanlig post. Det går alltså inte att anmäla sig direkt över nätet.
Kurser vid Lunds tekniska högskola, LTH, finns i en egen kurskatalog. Den kan beställas från LTH:s kansli på tel 046-222 72 00, fax 046-222 40 16.

Nya kurser vt 99
Matematik och naturvetenskap


Stokastiska processer med finansiella tillämpningar, 10 poäng
Kursen ges på institutionen för matematisk statistik och innehåller bl a stationära stokastiska processer, spektralanalys, markovprocesser i diskret och kontinuerlig tid samt stokastiska differentialekvationer, med tillämpning på aktieportföljsplanering mm.

Flodrestaurering i Europa 5 poäng
Kursen är en magisterkurs (nivån 61-80p) och förmedlar både ingenjörsmässiga och ekologiska aspekter på planering och handhavande/restaurering av vattendrag. Administrativa, juridiska, byggtekniska, hydrologiska och ekologiska aspekter av vattendragsrestaurering belyses. Vattendragsrestaurering placeras in i ett internationellt perspektiv.
Elektronik, energi och miljöfysik, 10 poäng
Kursen behandlar grundläggande elektronik och miljöfysik. Den utvecklar också energiläran och termodynamiken utöver vad som ingår grundkursen i fysik (1-20 poäng).

Modern subatomär fysik, 5 poäng
Kursen består av tre huvudmoment: Reaktionsmekanismer-växelverkan-struktur,
kärnfysikaliska verktyg samt experimentell subatomär fysik.

Juridik

Juridisk introduktionskurs (Internetbaserad distanskurs), 10 poäng.
Under våren 1999 ges Juridisk introduktionskurs för första gången på distans över Internet. I femton timslånga multimediaföreläsningar, med ljud och text, behandlas kursavsnitten av experter inom respektive ämnesområde, till exempel köprätt, familjerätt, straffrätt och IT-rätt. Föreläsningarna i kombination med studier av kurslitteraturen leder fram till skriftlig tentamen på plats i Lund. Kursen präglas av hög grad av interaktion mellan studenter och lärare. Ytterligare information: www.jur.lu.se/jik.

Samhällsvetenskap

Models of technological R&D processes, 5 poäng.
Kursen ges på engelska. "The aim of the course is to familiarize the students with the technology development processes (R&D in the broadest sense) in contemporary high-tech industry. The emphasis is on the understanding of the relationskip between the cognitive and organizational dimensions of R&D. Three different types of technology development processes are examined in detail and used as the basis for the discussion of general models of R&D activities." Behörighetskrav är Forskningspolitisk grundkurs eller motsvarande. Kursen vänder sig t ex till ingenjörer eller ekonomer.

Genus och ekonomi, 10 poäng
Kursen behandlar kvinnors uppgifter och deras ställning inom olika ekonomiska system. Historiska och globala jämförelser görs av hur arbete, resurser och produktionsresultat fördelats mellan könen och av kvinnors ställning i hushållet och på arbetsmarknaden.
Kursen ges på grundnivå och kräver ingen särskild behörighet.

Företagsekonomi 10 poäng, orienteringskurs i distansform (bl a med inslag av videokonferens). Detta är en icke påbyggnadsbar orienteringskurs för den målgrupp som inte avser att studera vidare på akademisk nivå i företagsekonomi.

Poltisk teori och internationell politik, 10 poäng
Kursen ges med IT-stöd och på halvfart. Tillsammans med en motsvarande IT-stödd kurs, Politik och styrelse (10 poäng) som ges på höstterminer, ger kursen 20 poäng i statsvetenskap och särskild behörighet till 21-40 poäng i statsvetenskap.

Humaniora och teologi

Modern arabisk litteratur, 5 poäng
Kursen belyser utvecklingen av den arabiska litteraturen - både prosa och lyrik - under 1800- och 1900-talen, med tyngdpunkten förlagd efter 1:a världskriget. Den sociala och historisk-politiska utvecklingen belyses.

Sydöstasiens litteratur i översättning, 10 poäng
Kursen är en introduktion till Sydöstasiens litteratur och innefattar yttringar från folksagor och rituella texter till den senaste skönlitteraturen. Betoningen ligger på sambandet mellan samhälle och den litterära produkten. Den behandlade litteraturen är dels från förkolonialtid och kolonialtid, dels från självständighetstiden. De länder vars litteratur behandlas är Burma, Cambodia, Filippinerna, Indonesien, Laos, Malaysia, Thailand och Vietnam. Kursen är ett samarbete mellan de östasiatiska inst. i Köpenhamn och Lund.

Svensk kristenhet efter år 2000, 5 poäng
År 2000 är ett viktigt gränsår för svensk kristenhet därför att förändrade relationer mellan kyrka och stat i Sverige skapar en ny situation både för kyrkor och frikyrkor. Kursen behandlar vilken betydelse dessa förändringar har för människors förhållande till etablerade trossamfund, för kyrkosynoch för kyrkoorganisation.

Bibelbruk och bibeltolkning i fornkyrka och medeltid, 5 poäng
Kursen behandlar framväxten av bibelbruk och av tolkningstradition under de första århundradena med betoning av bl a samspelet emellan bibeln, liturgin och den folkliga fromheten.

Kyrkorna, etiken och politiken, 5 poäng
Kyrkorna har genom tiderna bidragit till samhällslivet i form av socialetik och reflektion över politiska frågor. Med tyngdpunkten på dagens situation diskuteras bl a hur de kristna bidragen påverkas av samhällsutvecklingen och betydelsen av den ideologiska brytningen emellan modernism och postmodernism.

Augustinus teologi, 5 poäng
Augustinus framträder som en av antikens mest originella tänkare. Kursen om hans teologi kommer att ge en inblick i hans nyplatonska kristendomsuppfattning, men också behandla teologiska teman som treenigheten, predestinationen och den fria viljan.

Religionsteologi, 5 poäng
Kursen behandlar hur kristna teologer och kristna samfund hanterar det faktum att det finns andra religioner. Frågan om hur kristna teologer främjar en interreligiös dialog och vilka modeller som används i en sådan dialog diskuteras också.

Melanchthon, 5 poäng
Kursen vill ge en relativt djup och bred inblick i reformationstidens teologi. Inte minst uppmärksammas relationen mellan Melanchthon och Luther.

Miljö

Planet Blå - grundkurs i miljö- och utvecklingsfrågor 5 poäng
Detta är en tvärvetenskaplig miljökurs som har tillkommit på studentinitiativ. Kursen ska ges på kvartsfart på kvällstid, så att den går att kombinera med andra studier eller arbete. Den kommer behandla övergripande miljö- och utvecklingsfrågor ur många ämnesperspektiv, så att kursdeltagarna kan se kopplingar till sina egna ämnesområden. Orsakerna till problemen och sambanden dememellan ska dessutom analyseras utifrån en helhetssyn.

Anmälningskatalogen på nätet: http://www.lu.se/stu/studinfo/akv99/

Utbildningsbeskrivningar: http://www.lu.se/stu/studinfo/utbildningsbeskr.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-24