Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Britta Collberg, 046-222 31 58,               24 september 1998

Britta.Collberg@info.lu.se

Lundastudenter ska bli bättre på att kommunicera

Studenterna vid Lunds universitet ska bli bättre på att kommunicera. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 7,5 miljoner kronor till ett fyraårigt projekt. Målet är att förändra dagens reguljära utbildning så att att studenterna får större färdigheter och träning i att kommunicera. Studenterna ska lära sig tala och skriva för olika målgrupper så att det de vill framföra verkligen når fram.

Utbildningen vid universitetet har alltid haft som delmål att utveckla studenternas förmåga att kommunicera. Förr handlade det mest om att lära sig behärska det akademiska sättet att uttrycka sig skriftligt. Men samhället har förändrats, arbetslivet ställer nya krav med sin utveckling mot ökat team-arbete och mer av projektorganisation. Det räcker inte längre att kunna uttrycka sig väl i skrift, man måste också kunna presentera sina tankar och idéer muntligt - förklara, argumentera och diskutera.
Samtidigt har informationsteknologin och internationaliseringen skapat nya förutsättningar både för muntlig och skriftlig kommunikation och därmed nya kontaktytor. Slutsatsen är att universitetsutbildningen måste förnyas.
- Med de här projektet vill vi lägga grunden till att studenter som utbildats vid Lunds universitet får en särskild profil, något som vi också räknar med att arbetsgivarna sätter värde på, säger universitetets rektor Boel Flodgren i en kommentar.
- När studenterna slutar sin utbildning ska de vara väl rustade i konsten att kommunicera i vilka grupper, arbetslag, organisations- och nationskulturer de än hamnar i. De ska kunna argumentera övertygande för sina förslag även i offentliga sammanhang. De ska också behärska IT-kommunikation och veta hur man snabbt förnyar och breddar sina kunskaper.
- Det är universitetet som tillhandahåller verktygslådan och det är sedan studenternas ansvara att ta till sig kunskaperna och använda redskapen.
- Lunds universitet kommer med det här projektet att inta en ledande roll i kvalitetsutvecklingen av svensk högskoleutbildning inom detta område, framhåller Boel Flodgren.
Utbildningarna vid Lunds universitet ska enligt planerna moderniseras så att de svarar mot de nya kvalitetskraven. Detta innebär utvecklingsarbete under flera år. Samtliga universitetsutbildningar kommer att inbjudas att delta i experiment för att förändra utbildningen. Dessa ska utvärderas successivt.
Modellprojekt genomförs inom vissa utbildningar där kommunikationsträningen blir en integrerad del. Studenter erbjuds delta som en aktiv part i projektet. En kunskapsbas byggs upp som sammanfattar kraven på kommunikationsfärdigheter inom olika yrkesområden.
Utvärderingar leder fram till "varudeklarationer" av kommunikationsträningen inom respektive utbildning. Kvaliteten granskas av externa sakkunniga, och projektet får på så sätt praktiskt värde både för blivande studenter och arbetsgivare.

Ytterligare information:
Karl-Axel Nilsson , Utvärderingsenheten, tel 046-222 70 39, e-post
Karl-Axel.Nilsson@evaluat.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-24