Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               28 september 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Centrum för Danmarksstudier inrättat

Lunds universitet ska starta ett centrum för Danmarksstudier.
Det beslutade universitetets styrelse vid sitt senaste sammanträde.
Centret ska bland annat initiera olika typer av kurser i danska språket och om danskt samhälle och kultur. Det ska också utveckla tvärvetenskapliga forskningsprogram om Danmark och fungera som resurscentrum för "Danmarkskunskap".

- Tanken med denna centrumbildning är att markera betydelsen av, och förstärka, Lunds universitets danska profil och engagemang för Danmark i en tid då Danmark och Sverige binds samman över Öresund, säger rektor Boel Flodgren.
En aspekt av Öresundsbrobygget är att många av de studenter som universitetet utbildar sannolikt kommer att arbeta i en integrerad Öresundsregion med gemensam arbetsmarknad, där kunskaper om grannlandet kommer att vara en stor och kanske nödvändig tillgång.
- Trots närheten är Danmark ett främmande land. Med ett centrum som en stimulerande nod kan forskning och utbildning äga rum för att öka förståelsen för, och på olika sätt söka överbrygga, olikheterna. Centret kan också öka samarbete och utbyte mellan forskare/lärare och studenter på båda sidor Sundet, och är dessutom tänkt att bli omvärldens ingång till universitetet när det gäller "Danmarkskunskap", påpekar Boel Flodgren, som nu har fått styrelsens uppdrag att organisera centret.
Lunds universitet är numera en del av Öresundsuniversitetet, och har länge bedrivit forskning och utbildning med dansk anknytning och danskt innehåll. Universitetet har således en bred och djup kompetens när det gäller danska samhällsförhållanden, kultur och historia. Lundaforskare spelar dessutom en betydande roll inom det stora tvärvetenskapliga projektet "Själland och Skåne, före, under och efter Bron".
Forsknings- och utbildningsresurserna är dock ofta splittrade, och de kompetensmiljöer som finns har inte alltid kontakt. Därför behövs ett centrum för att samla den kompetens som redan finns inom universitetet, och utifrån olika ämnesinriktningar skapa ny kunskap om vårt sydvästra grannland.

Ytterligare upplysningar:
Akademisekreterare Bengt Streijffert, tel 046-222 70 38, e-post Bengt.Streijffert@rektor.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-28