Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               28 september 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Forskningsstrategi för Öresundsuniversitetet bör vidgas på sikt

Lunds universitet ställer sig positivt till det förslag till forskningsstrategi som lagts fram för Öresundsuniversitetet. Strategin har bl a som mål att skapa profilområden av högsta internationella klass, och riktar in sig på tre huvudområden: industri/näringsliv, miljö och kultur/samhälle.

Inom den industrinära forskningen definieras fyra breda områden där industri och näringsliv inom regionen är väl utvecklade och universiteten starka: life sciences (medico/bioteknologiområdet), food sciences (livsmedelsområdet), environmental sciences (miljöindustri), samt information and communication sciences.
När det gäller miljö och kultur/samhälle är förslaget mindre utförligt, och ska kompletteras framöver.
I sitt remissvar förklarar universitetsstyrelsen att man ser positivt på förslaget, som konkretiserar universitetssamarbetet och ger det ett reellt innehåll. Styrelsen tillstyrker också den föreslagna inriktningen på samarbetet när det gäller den industrinära forskningen. I förlängningen menar styrelsen dock att Öresundsuniversitetet måste gå vidare och överväga ytterligare samarbetsområden, dels inom fler industrirelavanta områden, men framför allt i ett vidare perspektiv än vad som berör industri och näringsliv. Universitetsstyrelsen anser att det är av högsta vikt att områden som t ex berör humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska institutioner nu sätts i fokus.

Styrelsen framhåller också att strategin främst ska fungera som riktlinjer för de större insatserna inom Öresundsuniversitetet. Det måste i framtiden vara en väsentlig uppgift för Öresundsuniversitetet att på olika sätt generellt stimulera och underlätta sådant samarbete även då projektens inriktning ligger vid sidan av den fastlagda strategin.

Öresundsuniversitetet grundades i oktober 1997 och är ett frivilligt samarbete mellan elva universitet och högskolor i Öresundsregionen. Universiteten ska tillsammans bilda ett kraftfullt kunskapscentrum, som bl a ska samarbeta när det gäller forskning och utbildning, och på så vis stärka regionen. Hittills har samarbete inom forskningen främst förekommit inom medicin och livsmedelsvetenskap.

Ytterligare information:
Akademisekreterare Bengt Streijffert, tel 046-222 70 38, e-post Bengt.Streijffert@rektor.lu.se
Lars Olof Nilsson, Utredningsenheten, tel 046-222 70 32, e-post Lars_Olof.Nilsson@utred.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-09-28