Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 31 58,               23 september 1998

Petra.Francke@info.lu.se

Blivande studenter har en splittrad bild av universitetet

Lunds universitet har god utbildningskvalitet, men är konservativt och splittrat. Dessutom kommer anmälningskatalogen ut för sent, och det är svårt att se att universitetets informationsmaterial hör ihop.
Denna bild av universitetet framkommer i den målgruppsundersökning som genomfördes i våras bland sistaårselever och studievägledare på gymnasieskolor och komvux i södra Sverige.

Undersökningen genomfördes av Johanna Liedholm vid Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap, på uppdrag av Informationsenheten. Syftet var att ta reda på hur dessa målgrupper uppfattar Lunds universitet och den studieinformation som förmedlas i tryckt, nätburen och muntlig form. Sammanlagt intervjuades 107 elever och 19 studievägledare vid gymnasium och komvux.
Undersökningen visar att den övergripande bilden av Lunds universitet är genomgående god. Universitetet har högt anseende bland både studievägledare och elever. Man tror att det är hög standard och god kvalitet på utbildningarna. Vissa elever anser också att det kan vara meriterande att ha utbildat sig vid just Lunds universitet.
Samtidigt kan universitetet också uppfattas som splittrat och konservativt. Bland eleverna tror en del att de gamla traditionerna kan förhindra nytänkande och göra att utbildningarna inte riktigt hänger med i den takt som samhället utvecklas. Detta är egenskaper som man snarare tillskriver nyare högskolor.

Tidsödande att leta på Internet
Undersökningen visar att studievägledaren spelar en viktig roll i elevernas informationssökande inför ansökan till universitetet. Studievägledarna letar i första hand efter information åt eleverna via Internet, något som eleverna själva tycker är alltför tidsödande. Komvuxeleverna letar däremot gärna på nätet.
När studievägledarna använder Internet verkar de främst begränsa sitt letande till den nationella utbildningsdatabasen ASKen och Syoguidens hemsidor, eftersom eleverna ofta vill ha information om flera utbildningar i landet på en gång. De studievägledare och elever som har tittat på Lunds universitets hemsidor tycker att de är ojämna i sin information och att en del information inte uppdateras. Jämfört med andra högskolors hemsidor upplevs dock Lunds universitets stå högt i kurs och vara förhållandevis informativa.
När eleverna själva ska orientera sig inför högskolestudierna använder de främst universitetets stora utbildningskatalog och anmälningskatalogen till kurser. Både eleverna och studievägledarna saknar dock överblick över de olika kataloger som finns att tillgå. En allmän förvirring verkar råda då det gäller anmälningskatalogen, som många tror är en kurskatalog, och därför saknar kursbeskrivningar i.
Det som efterfrågas både när det gäller anmälningskatalogen och den stora utbildningskatalogen är enkelhet, tydlighet och saklighet. Materialet måste också vara väl strukturerat så att det lätt går att hitta det man söker. På det stora hela får katalogernas uppläggning och språk godkänt, även om de kanske ser lite väl stela ut.

Inget allmänt utskick
Till skillnad från de flesta andra universitet och högskolor skickar Lunds universitet inte hem utbildnings- och anmälningskatalogerna till alla gymnasieelever på sista året. Detta för att spara in pengar för tryckning och porto. Eleverna måste istället själva hämta kataolgerna hos studievägledaren på skolan. Detta känner inte alla elever till och kan på så vis gå miste om kataloger från Lund. Eleverna saknade dessutom koppling mellan de båda katalogerna.
På grund av en sen budgetprocess (där beslut tas om vilka kurser som ska ges följande termin) kommer anmälningskatalogerna för kurser vid Lunds universitet alltid ut förhållandevis sent, ibland bara en månad före sista anmälningsdag. Detta är något som upprör såväl studievägledare som elever.

Muntlig information uppskattad
De muntliga informationstillfällen som Lunds universitet anordnar är mycket uppskattade. Detta gäller speciellt Öppet hus-dagarna i november då gymnasisterna får åka till Lund och uppleva studiemiljön och insupa atmosfären vid universitetet. I undersökningen framkommer dock också en hel del synpunkter på vad som kunde förbättras med dessa dagar.

Förändringar på gång
Detta är första gången en undersökning av det här slaget genomförs. Initiativet till den togs i universitetets skolpolicy som följde på utredningen om universitetet och skolan som gjordes häromåret. Undersökningen har sedan utförts inom ramen för universitetets projekt för omväldskommunikation, OK-projektet. Det bland annat har till syfte att genom information på nätet stimulera gymnasieelever till högre utbildning och ge dem hjälp att välja studieinriktning.
Universitetet har redan tagit fasta på den kritik som framkommit i undersökningen. Bland annat kommer utbildningskatalogen och anmälningskatalogen till kurser att få ett mer likartat utseende så att de blivande studenterna ser att de hör ihop. Detta är också ett led i universitetets grafiska profil, som även påverkar utseendet på andra skrifter och studieinformationssidorna på Internet.
Hur universitetet ska gå vidare med övriga frågor tas bland annat upp under dagens workshop, där inbjudna representater från universitetet, skolan och studenterna diskuterar hur universitetets utbildningsinformation kan förbättras.
Den kompletta undersökningen finns på nätadresssen:
http://www.lu.se/info/OK-projekt/skolund/


Ytterligare information:
Informatör Eiwor Acosta, Informationsenheten, tel 046-222 70 09, e-post Eiwor.Acosta@info.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-10-23