Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Martha Ullerstam, 046-222 70 11,               981118

Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens dag i Eslöv 17 november
Eslöv i framtiden

I år får Eslöv, för första gången, en egen Vetenskapens Dag. Vetenskapens Vecka 1998 startar tisdagen den 17 november i Eslöv då Lunds universitet i samarbete med Eslövs kommun inbjuder allmänhet, näringsliv och skolor att ta del av de populärvetenskapliga föreläsningar ett femtontal Lundaforskare håller under dagen. Föreläsningarna spänner över ett vitt fält och torde kunna tillfredställa de flesta smakriktningar.
- Lunds universitet är till för hela regionen och även om det geografiska avståndet från Eslöv till Lund inte är så stort så kan det finnas ett kulturellt avstånd som en Vetenskapens Dag kan hjälpa till att minska. Därför är det en glädje för Lunds universitet att i samarbete med kommunen kunna erbjuda denna Vetenskapens Dag, säger rektor Boel Flodgren

- Det är positivt att vi får en Vetenskapens dag till Eslöv. Eslövs näringsliv genomgår en strukturförändring och vi känner hur behovet att kompetensutveckling ökar. Kommunen gör nu stora ansträngningar för att etablera eftergymnasiala utbildningar bl a kvalificerade eftergymnasiala utbildningar med inriktningar mot industriteknik och handledarutbildning med psykiatrisk kompetens inom vård- och omsorgsyrken. En annan viktig sak i detta sammanhang är vårt avtal med Lunds universitet om distansutbildningar, säger kommunstyrelsens ordförande Gunnar Nilsson.

Programmet för Vetenskapens Dag i Eslöv har lagts upp i samarbete med kommunen och med kommunens egna förutsättningar och önskemål som utgångspunkt.

Vetenskapens Dag invigs i Medborgarhuset kl 9.15 av universitetets prorektor Arne Ardeberg och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Nilsson till toner av Kulturskolans Brassensemble. Därefter följer ett block föreläsningar om framtiden. Rolf Ohlsson, professor i ekonomisk historia, inleder med en exposé över Synen på framtiden genom tiderna. Därefter talar Jonas Birgersson från Framtidsfabriken, om Framtidens medarbetare och framtidens företag.

Efter lunch, kl 13.00, ges föreläsningar på fyra teman; omvårdnad, kulturmöten, IT i framtiden och livsmedelsvetenskap. I Medborgarhuset kan man höra professor Birgitta Odén tala om Omsorgsetik och kvinnosyn och den nyblivna professorn i vårdvetenskap, Ingalill Rahm Hallberg, tala om Vården av våra allra äldsta, hinder och möjligheter.

På Lilla teatern föreläser professor Jan Hjärpe, kl 13.00, om Möte med islam, om religion i Sverige och islams utveckling i europeisk miljö följt av professor Jonas Frykman som talar om Hur skapar skolan framtid.

Till framtiden hör ju även vidareutbildning och IT-kunskaper. Därför kan man på AmuGruppen få reda på hur det är att läsa distanskurser vid Lunds universitet och lektor Erik Wallin, som ger en distanskurs i Elektronisk handel ger smakprov på kursen. IT-tekniken kan utnyttjas på många olika sätt, informationssekreterare Eiwor Acosta och projektsekreterare Kjell Fransson kommer att tala om och demonstrera Hur kunskapsutbyte med Lunds universitet underlättas av datorer. I detta block ges även möjligheter att i en datasal själv prova på hur man via datorn kan få tillgång till forskning och undervisning vid Lunds universitet. Även programmet på AmuGruppen börjar kl13.00.

I Eslöv finns en stor livsmedelsindustri och i Procordia Foods hörsal belyser experter temat Livsmedelskunskap från jord till bord. Lennart Björk från Balsgård föreläser kl 13.00 om Hälsopåverkande ämnen från växtvärlden, Inger Björk från Lunds universitet talar om Gynsamma hälsoeffekter av "Långsamma livsmedel" och forskningsdirektör Gun-Britt Fransson från Procordia Food AB redogör för hur Procordia Food använder vetenskap i livsmedelsindustrin.

För skolan elever finns ett specialsytt program med en fysik- och lasershow, biologishow för mellanstadiet samt föreläsningar i astronomi, kvinnohistoria, framtidens transporter och humangenetik/föräldrarådgivning.

Dagen avslutas med att Kulturskolans elever i Medborgarhuset kl 15.30 ger ett smakprov ur en kommande föreställning.

Samtliga föreläsningar är öppna för alla.

Under Vetenskapens Vecka i Skåne den 17 - 20 november bjuder Lunds universitet på ett hundratals olika aktiviteter. Förutom i Eslöv anordnas Vetenskapens Dag i Ystad den 18 november, Ängelholm den 19 november och Landskrona den 19-20 november.

Program för de olika aktiviteterna kan beställas från Informationsenheten, Lunds uniersitet tel 046/222 70 10, fax 0467222 47 11.

Program för Vetenskapens dagar finns tillgängliga via Internet i http://www.lu.se/info/vetvecka98


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-11-18