Pressmeddelande från informationsenheten vid Lunds universitet
Petra Francke, 046-222 03 16,               981130

Petra.Francke@info.lu.se

Doktoranderna bedömer universitetet

Onsdagen den 2 december skickas Doktorandbarometern till samtliga forskarstuderande vid Lunds universitet. Det är en enkät där frågorna tagits fram av doktorandgrupper inom olika fakulteter. Den behandlar doktorandernas erfarenheter av universitetet, t ex deras forskar- och arbetsmiljö. Resultatet ska ligga till grund för konkreta åtgärder så att Lunds universitet blir en bättre studie- och arbetsmiljö för doktoranderna.

- Doktorandutbildningen är en högprioriterad aktivitet vid Lunds universitet, och jag tycker att vi har goda förutsättningar att göra det bra också. En sådan här undersökning kan då hjälpa oss att bli ännu bättre, säger rektor Boel Flodgren.
Lunds universitet har tidigare genomfört en studentbarometer och en lärarbarometer. Idén till att göra barometerar är hämtad från University of Central England. Grundprincipen bakom barometern är att doktoranderna själva tar fram frågor som de vill ha belysta. Doktorander från hela universitetet har hjälpt till att ta fram frågor som är viktiga för doktoranders studie- och arbetssituation inom universitetets olika fakulteter. Deras förslag har bearbetats och sammanställts av en arbetsgrupp bestående av doktorand- och studentkårsrepresentanter, i samarbete med Utvärderingsenheten, där Johanna Lindell är ansvarig för Doktorandbarometern.
- De tidigare barometrarna har fokuserat på studenterna och lärarna. Problemet för doktoranderna är att de ofta hamnar mittemellan - de är varken studenter eller lärare. Därför tycker jag att det är oerhört värdefullt att det nu genomförs en speciell doktorandbarometer, inte minst just nu när det genomförs så stora förändringar av doktorandutbildningen, säger Lena Halldenius, ordförande i Lunds Doktorandkår.
De flesta frågorna har karaktären att doktoranderna ska bedöma hur viktigt något är (t ex finansiering direkt vid antagningen till forskarutbildningen), och dels hur tillfredställda de är med de faktiska förhållandena. Genom att använda denna metod identifieras såväl starka som svaga sidor i forskarutbildningen vid Lunds universitet.
Frågeformuläret besvaras anonymt och ska vara insänd till Utvärderingsenheten senast den 15 december. Det är en anonym enkät, bakgrundsuppgifterna är konstruerade så att man inte ska kunna identifiera individer, men samtidigt grovt kunna lokalisera var problemen finns.
Det är första gången en doktorandbarometer genomförs, och ambitionen är att den i framtiden ska göras om vart tredje år.

Ytterligare information
Johanna Lindell, Utvärderingsenheten, tel 046-222 70 43, e-post Johanna.Lindell@evaluat.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
Webmaster@info.lu.se
1998-11-30