Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-06-03
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Språk- och litteraturcentrum
får entré från UB-parken

Nya Språk- och litteraturcentrum får sin huvudentré i väster från UB-parken. Besökarna går in på ett inglasat torg varifrån de direkt når de gamla byggnaderna Absalon, Humanisthuset och Geologen, liksom det nya biblioteket, kafét med sin uteservering och ”Läshuset”. Språk- och litteraturcentrum ger helt nya möjligheter till språkinlärning. Det ska rymma cirka 300 anställda och 3000 studenter och beräknas stå klart höstterminen 2003.

Under våren har tre arkitektkontor - FOJAB arkitekter AB i Lund, H. Jais-Nielsen & M. White arkitekter AB, Helsingborg och White arkitekter AB, Malmö - engagerats i ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag till den nya byggnaden. En grupp med representanter för Lunds universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus samt en fristående arkitekt har bedömt förslagen.
Alla förslagen håller hög standard och visar att en god helhetslösning kan uppnås inom kvarteret strax öster om Universitetsbiblioteket, anser bedömargruppen. Helsingborgsarkitekterna Henrik Jais-Nielsens och Mats Whites förslag anses dock överlägset och blir utgångpunkt för det fortsatta arbetet.

Många läsplatser
Ljus, rymd samt flera hundra läsplatser kännetecknar förslaget som presenterades i Lund på torsdagen. Nybyggnadens nav är det inglasade torget som välkomnar besökaren och ger en överblick av hela Språk- och litteraturcentrum. I söder har man Absalon-huset där litteraturvetarna i dag finns, i norr Humanisthuset och i nordöst Geologen. I sydöstra delen av torget finns kaféet och rakt fram, mot öster, det nya forsknings- och kursbiblioteket i tre våningar, delvis öppna mot torget.
Kopplat till biblioteket ligger Läshuset, en ny byggnad i fyra plan, med grupparbetsrum och salar med läsplatser. Läshuset kan nås även via en mindre trädgårdsentré från Sölvegatan, och ska kunna användas också när biblioteket är stängt.
De äldre byggnaderna nås via både första och andra våningen direkt från torget. Trappor går upp till bryggor som leder in till plan två genom nya entréer. Bryggorna öppnar upp centrum ytterligare för besökaren. De fungerar samtidigt som "balkonger" med gott om läsplatser.

Gynnar samverkan
Tanken på ett språkcentrum vid Lunds universitet lanserades redan 1995. De flesta språkinstitutionerna arbetar i dag i små, utspridda och icke ändamålsenliga lokaler, inte sällan gamla privatbostäder. Genom att samla språkämnena ökar möjligheten till samverkan - inte minst gäller det mellan de individuella språken och de gemensamma teoriämnena lingvistik och litteraturvetenskap. Administrativ samordning kan också frigöra resurser för forskning och utbildning.

Mediatek
Sammanlagt nio institutioner, litteraturvetenskap samt alla språk utom klassiska och östasiatiska, ska rymmas i nya Språk- och litteraturcentrum. Mycket efterlängtat är ett mediatek som ska ge helt nya möjligheter till datorstödd undervisning och inlärning med multimedia. Multimedia-hjälpmedel blir allt viktigare också i den lärarledda undervisningen och en inspelningsstudio och mediaverkstad för lärare och forskare planeras, liksom datorsalar för undervisning och individuell språkträning.

Språkämnena har en kärv ekonomi vilket påverkat projekteringen av Språk- och litteraturcentrum. En donation på 40 miljoner kr från Crafoordska stiftelsen täcker dock större delen av kostnaderna för inredning och utrustning.
______________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta någon av projektledarna:
Sven-Erik Ormelius, verksamhetsföreträdare Lunds universitet,
tel 046 - 222 75 44
Åsa Nilsson, byggnadsenheten, Lunds universitet, tel 046 - 222 31 44.
Helen Möller, Akademiska Hus, tel 046 - 222 32 40


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-06-03