Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-06-15
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Ekonomisk omställning minskar
luftföroreningar över Östersjön

Övergången från cetralstyrd statlig planekonomi till marknadsekonomi har lett till en effektivare och renare energianvändning i Polen och Baltikum. Det har i sin tur medfört att den östeuropeiska kraftverksindustrins utsläpp av luftföroreningar över Östersjön har minskat kraftigt. Förändringarna analyseras i en ny doktorsavhandling vid institution för miljö- och energisystem vid LTH, Lunds Tekniska högskola.

JÄrgen Salay har studerat energianvändning och luftföroreningar i Polen, Estland, Lettland och Litauen efter 1989. Det var då dessa länder började sin mödosamma omvandling till marknadsekonomier.
- Före övergången förbrukade de två till tre gånger mer energi än i Västeuropa, om man sätter det i förhållande till deras BNP. Man använde mycket svavelhaltiga fossila bränslen med lågt värmevärde och kontrollen av utsläpp av luftföroreningar var ineffektiv, summerar JÄrgen Salay.
Under övergångens första år sjönk energiförbrukningen kraftigt. Det var en följd av ekonomiska krisen och minskad industriproduktion. I de baltiska staterna berodde nedgången även på avbrutna olje- och gasleveranser från Ryssland.
- Men den ekonomiska tillbakagången kan inte enbart förklara den lägre energiförbrukningen och de minskade utsläppen av svaveldioxid och koldioxid på 90-talet. Totalt har de polska utsläppen av svaveldioxid sjunkit med 45% mellan 1989 och 1997, säger JÄrgen Salay.
Salays forskning visar i stället att förklaringen finns i Polens och de baltiska staternas anpassning till den politiska och ekonomiska miljön i Västeuropa. Priset på kol och andra bränslen höjdes kraftigt. När de polska kraftverken skulle bli självförsörjande och inte längre hade möjligheter att få statliga subventioner tvingades man använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Dessutom övergick man till kol med högre värmevärde och lägre svavelhalt. Samtidigt infördes skärpta regler och höjda avgifter för kraftverksutsläpp av svaveldioxid.
Dessa åtgärder ledde i sig till mindre utsläpp. Efter 1994 fortsätter dock utsläppen att minska - nu som en följd av en medveten miljöpolitik. Kraftverken börjar installera anläggningar för avsvavling. Polen undertecknar också det Andra Svavelprotokollet. I detta avtal förbinder sig landet att minska sina svavelutsläpp med två tredjedelar år 2010 räknat från 1980 års nivå. En annan pådrivande faktor är landets ansökan om medlemskap i EU. Det pågår en anpassning till EU:s miljölagstiftning.
JÄrgen Salay har också gjort en jämförande studie av vad som händer när värmpannor för fjärrvärmeproduktion ställs om från fossila bränslen till träbränsle. Sex konverteringar i Baltikum har jämförts med sju konverteringar i Ryssland och Tjeckien. Effekterna var mest positiva vid de baltiska konverteringarna. Bränslekostnaderna sjönk och utsläppen av svaveldioxid och koldioxid minskade.


JÄrgen Salay kan nås på tel 070-207 47 33 eller med e-post: Jurgen.Salay@stem.se. Hans doktorsavhandling heter Energy Use, Efficiency Gains and Emission Abatement in Transitional Industrialised Economies. Poland and the Baltic States.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-06-15