Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-06-17
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Immunbiologi BMC invigsImmunbiologi BMC, medicinska fakulteten, Lunds universitet, som invigs fredagen den 18 juni är den sista ombyggnadsetappen i det stora komplexet Biomedicinskt Centrum Lund.

Byggnaden ingår i den sk medicinarlängan i rött tegel på Sölvegatan. Den är sammanbyggd med Fysiologen som byggdes om och renoverades först.

Immunbiologi omfattar tre avdelningar som disponerar ett våningsplan vardera: Medicinsk inflammationsforskning, Tumörimmunologi och Immunologi.

Medicinarlängan ritades ursprungligen av arkitekt Klas Anshelm. Den första delen, Fysiologen, stod färdig 1952. Immunbiologihuset, som tidigare har inhyst institutionen för hygien, uppfördes dock inte förrän i början på 1970-talet. De andra delarna, som rymmer institutionerna för mikrobiologi, patologi och rättsmedicin, kom till 1962.

Immunbiologihuset har blåsts ut och byggts om fullständigt. Kraven på arbetsmiljö och säkerhet i moderna laboratorielokaler är betydligt hårdare i dag och följaktligen tar installationer av olika slag större yta i anspråk. En ny påbyggnad på taket har byggts för att klara installationen av fläktar. Vid ombyggnaden har man strävat efter att få in så mycket ljus som möjligt i den breda huskroppen. Här finns flera öppna ytor och dörrarna till skrivrummen längs fasaden är glasade. Inredningen är i ljus björk. Exteriört har huset dock inte förändrats.

Ytan är ca 4.100 kvm. Den fördelas på tre laboratorieplan, en suterrängvåning och en källarvåning. En glasad gångbro ska förbinda Immunbiologihuset med det stora Cellbiologiblocket som är under uppförande.

För undervisning och andra föreläsningar finns två mindre hörsalar med 80 platser vardera. Hörsalarna har också fått ny inredning och AV-teknik. De benämns Georg Kahlson-salen och Rune Grubb-salen efter två namnkunniga professorer som verkat i medicinarlängan. Georg Kahlson var professor i fysiologi och drev uppbyggnaden av den nya institutionsbyggnaden och Rune Grubb var professor i bakteriologi.

Byggkostnaden uppgår till ca 55 miljoner kronor. Inredning och utrustning kostar ca 15 miljoner kronor och därtill kommer institutionens egen kostnad för viss vetenskaplig utrustning.

Ett 80-tal personer kommer att ha sin arbetsplats i Immunbiologihuset. De tre våningsplanen ser helt olika ut. Forskargrupperna har själva fått vara med och påverka utformningen. Byggnadens ursprungliga konstruktion har dock gett vissa begränsningar. Avdelningen för Medicinsk inflammationsforskning som ligger i entréplanet har t ex valt att ha laboratorieytan som ett stort öppet lab-landskap.

Vid avdelningen för Medicinsk inflammationsforskning, som leds av professor Rikard Holmdahl, studerar man autoimmuna sjukdomar, främst reumatoid artrit, dvs ledgångsreumatism. Forskarna använder olika tekniker för att studera generna bakom denna och andra auto-immuna sjukdomar. Forskningen är nära kopplad till den kliniskt experimentella forskningen och man samarbetar bl a med reumatologer. Ett konkret resultat är t ex utveckling av bindvävsmarkörer som visar tidiga tecken på förstörelse i lederna.

Avdelningen för Tumörimmunologi leds av professor Hans-Olov Sjögren. Forskningen är framförallt inriktad mot tumörer i centrala nervsystemet. Kunskap om de immunologiska mekanismerna ska förhoppningsvis leda till effektivare behandlingsmetoder.

Avdelningen för Immunologi leds av docent Fredrik Ivars. Avdelningen består av sju olika forskargrupper som forskar inom olika områden av immunbiologin. Där studerar man på molekylär nivå hur immunförsvarets celler utvecklas och hur de upptäcker och aktiveras av infektioner. Dessutom studerar man immunförsvarets reglering och hur de olika cellerna i immunförsvaret kommunicerar med varandra.

Akademiska Hus i Lund äger och förvaltar byggnaden. Birgitta Wickman, Akademiska Hus, har varit projektledare. Lena Porsklev, Byggnadsenheten, LU, har varit projektsamordnare. Arkitekt är Claus Kindt, Ritkammaren, och generalentreprenör är Skanska AB.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-06-17