Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-06-23
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Internationell konferens summerar
forskning om europeiska ekosystem

Alla europeiska ekosystem hotas av mänskliga aktiviteter. Skogen, våtmarken, gräsmarken, buskvegetationen – alla påverkas de av klimatförändringar, luftföroreningar och jordbruk. Men ekosystemen är inga passiva mottagare; de släpper också ut ämnen som påverkar den lokala såväl som den globala miljön. Nya rön om detta samspel har just presenterats vid en internationell konferens i Egmond an Zee, Nederländerna.

Det är TERI, Terrestrial Ecosystem Research Initiative, som summerar sin forskningsverksamhet hittills. Över tjugo internationella samarbetsprojekt ingår i TERI. De finansieras av EU med tjugo miljoner euros och med ytterligare tio miljoner från de nationella deltagarna. Två TERI-grupper koordineras från Ekologiska institutionen vid Lunds universitet. Det är ETEMA som ska datormodellera ekosystem i regional skala. Sex länder deltar. Koordinator är docent Martin Sykes. Den andra är CONGAS där också sex nationer deltar. Syftet är att studera vilka mekanismer som kontrollerar utsläppen av metan från myrmarker. Koordinator är docent Torben Christensen.
Bland de resultat som har presenterats under konferensdagarna den 20-23 juni finns det några som redan väckt uppmärksamhet i forskarvärlden.

1. Det har visat sig skogar tar upp kväve på ett annat sätt än man hittills antagit. Huvuddelen tas upp via lövverket, bara en mindre del från marken via rotsystemet. Skogen kan i så fall vara mer känslig för höga kvävenivåer. Om det ansamlas höga koncentrationer av kväve i blad och barr kan effekten vara toxisk.

2. Biologisk mångfald är viktig för att ekosystemen ska fungera väl. Mångfalden gör systemen mera motståndskraftiga mot förändring. Bland annat binder sådan artrika ekosystem mer kol och kväve. Tidigare har det hävdats att vissa arter i detta avseende är viktigare än andra. Nu menar man alltså mångfalden i sig är en positiv faktor.

3. Man har lärt sig mer om hur ekosystemen reglerar utbytet av koldioxid, metan, kvävedioxid och ammoniak med atomsfären. Utsläppen av ammoniak som främst beror av djurhållning har man försökt kontrollera med olika åtgärder men det har svårt att minska dem. Skälen kan finnas i ekosystemens aktiva kontroll av sin omgivning.

Konferensen ska utmynna i någon form av rekommendationer när den avslutas på onsdagen. I dag torsdag bör docenterna Martin Sykes och Torben Christensen kunna lämna mer information om detta. Den förre träffas på tel 046-222 92 98, e-post: Martin.Sykes@planteco.lu.se. Den senare har tel 046-222 37 43, e-post: Torben.Christensen@planteco.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-06-23