Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-01
Göran Frankel 046-222 31 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Universitetet får centrum
för miljö- och energifrågor

MICLU, Miljövetenskapligt Centrum vid Lunds universitet, är en ny centrumbildning som nu inrättas vid universitet. Det ska arbeta med utbildning, forskning och kontakt- och informationsverksamhet avseende miljö, energi och hållbar utveckling.

MICLU vara mångvetenskaplig och fakultetsövergripande. Det skall ta initiativ och vara pådrivande och samordnande när det gäller forskning och utbildning där mer än ett vetenskapligt område är berört. Det skall stimulera till en övergripande diskussion vid universitetet om miljöfrågor och arbeta för att sådana aspekter också integreras i utbildning och kursplaner samt i forskningen. Därtill skall det vara universitets ansikte utåt och svara för kontakt- och informationsverksamhet gentemot offentliga myndigheter, skola och näringsliv.

Centrumet kommer att tills vidare ha ett särskilt ansvar för LUMES och Planet Blå. LUMES är en internationell tvärvetenskaplig Mastersutbildning om tre terminer. Planet Blå är en miljökurs om fem poäng som tillkommit på initiativ av studenterna.

- Lunds universitet prioriterar miljöfrågorna högt. Det gäller såväl miljörelaterade frågeställningar inom utbildning och forskning som miljöarbetet inom universitetets dagliga verksamhet, säger universitetets rektor, professor Boel Flodgren.

- Vi knyter stora förhoppningar till vårt nya miljövetenskapliga centrum, som ska arbeta universitetsövergripande och mångvetenskapligt. Formellt knyts det till matematisk-naturvetenskaplig fakultet, men är ingalunda en angelägenhet bara för denna fakultetet. Teknik, samhällsvetenskap och humaniora har lika stort ansvar att bidra till arbetet med miljöfrågorna.

- En liknande centrumbildning för miljöfrågor prövades vid universitetet för några år sedan, men fick läggas ned bl a därför att verksamheten inte var tillräckligt förankrad. Vi har byggt vidare på de erfarenheter som vi då gjorde i uppbyggnaden av vårt nya centrum.

- Centret har nu en bred förankring inom fakulteterna och tillräckliga resurser finns avsatta för basverksamheten. Även det Internationella miljönstitutet vid Lunds universitet är engagerat i verksamheten.

- Jag är säker på att MICLA, vårt nya miljöcentrum, kommer att bli ett aktivt forum och en kraftfull aktör när det gäller miljöfrågorna vid universitetet.

MICLU kommer att ha ett eget kansli och en föreståndare. I dess styrelse ingår förutom representanter för universitets olika områden även företrädare för näringsliv, myndigheter, de anställda samt för de studerande.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-01