Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-17
Håkan Werner 046-222 72 23
Hakan.Werner@kansliht.lu.se

Förslag till besparingar inom humaniora och teologi

Sedan 1995/96 har det ekonomiska utrymmet för grundutbildningen i humaniora och teologi vid Lunds universitet minskat med 20%, d.v.s. en femtedel av grundutbildningsanslagen. Till följd av de besparingar som ligger i budgetbeslutet för 1999 föreslås nu att ytterligare besparingar omedelbart genomförs inom vissa institutioner. Dessutom förbereds åtgärder för att förändra institutionsindelningen.

Institutionen för Mellanösterns språk
Institutionen för Mellanösterns språk har under en följd av år redovisat underskott i sin budget. Under 1999 förväntas underskottet uppgå till drygt 0,7 mkr (enligt förutsättningarna i delårsbokslutet). Det beräknade underskottet motsvarar kostnaden för mer än ett helt universitetslektorat.

Institutionen har förbrukat sitt myndighetskapital och om inga åtgärder vidtas kommer de ackumulerade underskotten om några år att vara lika stora som institutionens budgetomslutning. Den ekonomiska situationen är till följd av den minskade tilldelningen i 1999 års budget ohållbar och åtgärder måste vidtas omedelbart.

De åtgärder som nu diskuteras innebär att institutionen för Mellanösterns språk skulle sammanföras med teologiska institutionen fr o m 2000-01-01. Sammanslagningen sker i avvaktan på bildandet av Språk- och litteraturcentrum, vilket beräknas vara genomfört under år 2003. I detta Centrum förutsätts språkundervisning i Mellanösterns språk ingå. Under tiden upphör all undervisning i modern hebreiska och undervisningen i arabiska minskar, i båda fallen fr o m höstterminen 2000.

Personalresurser motsvarande en halv anställning som universitetsadjunkt och en halv anställning som universitetslektor föreslås indragna fr o m 2000-07-01. Undervisningen i Mellanösternkunskap bedrivs tills vidare med nuvarande omfattning. Befattningen som högskolesekreterare, 100 %, har redan under hösten 1999 minskats till 50 procents tjänstgöring. Dessutom föreslås att ett halvt universitetslektorat som finansieras av områdets särskilda trygghetsmedel dras in fr o m 2000-01-01. Även i detta fall rör det sig om verksamhet i anslutning till Mellanösterns språk. I samtliga fall är det frågan om uppsägningar av tillsvidareanställd personal.

Åtgärderna syftar till att få balans mellan utgifterna och det ekonomiska underlaget inom institutionen för Mellanösterns språk.

Institutionen för finsk-ugriska språk
Institutionen för finsk-ugriska språk, som är den minsta institutionen inom området för humaniora och teologi, har under en följd av år haft ekonomiska svårigheter. Områdesstyrelsen har årligen tillskjutit extra medel till institutionen för att undervisningen ska kunna bedrivas. I budgeten för 1999 har 1,0 mkr anvisats som extra medel utöver den tilldelning som institutionen skulle erhålla enligt gängse fördelningsprinciper. Universitetsstyrelsens budgetbeslut för 1999 med riktade besparingar för områdets grundutbildning medför att extra medel av denna omfattning inte längre kan överföras till institutionen.

Befattningen som institutionssekreterare har redan under hösten 1999 halverats. Nuvarande förordnande för den utländska lektorn i estniska kan inte förlängas. Undervisningen i estniska och ungerska periodiseras och erbjuds enbart i begränsad omfattning under vårterminen och höstterminen 2000. Åtgärderna vidtas i avvaktan på resultaten av den s k småämnesutredningen. Undervisningen i finska däremot bedrivs med minst nuvarande omfattning.

För närvarande förs diskussioner om att förbättra villkoren för undervisning och forskning i finska språket genom att sammanföra finsk-ugriska institutionen med institutionen för nordiska språk. Dessa diskussioner befinner sig ännu i inledningen.

Handläggning
Överläggningar har förevarit med institutionsledningen och personalen på institutionerna för Mellanösterns språk och finsk-ugriska språk. Kontakter har också tagits med samtliga berörda prefekter. Föreliggande förslag kommer att remitteras till berörda institutionsstyrelser för att senare behandlas av styrelsen för humaniora och teologi på sammanträde den 30 september 1999 och den 4 november 1999.

MBL-information har ägt rum tisdagen den 29 juni 1999 och MBL-förhandling kommer att ske tisdagen den 28 september 1999.

De personer, som kommer att varslas och sägas upp, kommer i första hand att prövas för omplacering. I andra hand kommer universitetet att kontakta arbetsförmedlingen, andra universitet och högskolor, kommuner m fl för att i största möjliga utsträckning bidra till annan anställning. Universitetets personalavdelning kommer att handlägga dessa frågor.

Styrelsen för humaniora och teologi beklagar att man nu tvingas till att vidta sådana besparingsåtgärder som kommer att drabba enskilda anställda inom området. Styrelsen har under en följd av år prövat den s k osthyvelmetoden men den riktade besparingen i budgeten för 1999 medför att detta inte längre är möjligt utan strukturella åtgärder måste vidtas.

Ytterligare upplysningar lämnas av kanslichef Göran Blomqvist tel. 046/ 222 72 20 och avdelningsdirektör Håkan Werner, tel. 046/ 222 72 23.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-17