Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-20
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Atlas över Skåne - nu är den klar!

I dag, den 20 september, utkommer Atlas över Skåne som är det första regionala bandet i Sveriges Nationalatlas och den mest omfattande regionala atlas som producerats i landet. Atlasen utges i samarbete mellan Lantmäteriet och Sydsvenska geografiska sällskapet i Lund.

- Projektet är en unik populärvetenskaplig satsning som har möjliggjorts med stöd från bl.a. Crafoordska stiftelsen, Region Skåne och elva skånska kommuner, berättar Olof Wärneryd, professor emeritus i kulturgeografi vid Lunds universitet och ordförande i projektgruppen.

Atlasen har kostat drygt 3.5 miljoner kronor att trycka varav sponsorerna i Skåne har bidragit med 1.7 miljon kronor.

Atlasen omfattar närmre 200 sidor. Den innehåller kartor, diagram och bilder som tillsammans med texten belyser Skånes geologi, klimat, natur, historia, befolkning, näringsliv och miljö. Tonvikten ligger på beskrivning av naturförhållandena och av dagens Skåne ur olika aspekter. Men här finns också ett avsnitt om den skånska historien, hur landskapet vuxit fram och formats sedan istiden. Detta illustreras bl. a. med teckningar som rekonstruerar utvecklingen från inlandsisens avsmältning till hur landskapet såg ut under järnåldern. Här skildras också människans landskap ända från stenålder, över vikingatiden, medeltiden och hur det har utvecklats sedan Sverige erövrade Skåne från Danmark på mitten av 1600-talet. Spåren av det danska arvet finns fortfarande kvar i språk och ortnamn.

En stor del av det omfattande kartmaterialet är helt nyproducerat eller publiceras här för första gången och här finns också återgivningar av äldre kartor.

Få av de andra landskapen i Sverige har en så dramatisk historia som Skåne. Det har utkämpats många och blodiga slag om den bördiga provinsen med det strategiska läget. Som en del av Danmark hade Skåne en central position - men som svensk provins var det en perifer landsända. Det europeiska samarbetet har gett regionerna en ny roll och detta tillsammans med Öresundsbron gör att Skåne återigen hamnar i centrum, men nu i en region.
Denna förändringsprocess återspeglas geografiskt i flera av atlasens kapitel. Några kända skånska profiler berättar avslutningsvis om sina visioner för framtiden och förväntningarna inför regionbyggandet och Öresundsbron.

Skåne är efter Sörmland det mest tättbefolkade landskapet i Sverige. Här bor 1/8 av landets befolkning. Atlasen presenterar fakta om hur befolkningen förändrats och hur människor har flyttat, urbaniseringen, sysselsättningen m.m.

Ett 25-tal av Skånes främsta forskare och skribenter - de flesta knutna till Lunds universitet - medarbetar i atlasen. Samtliga fakulteter vid universitetet är representerade bland författarna, t.ex. geologer, historiker, arkeologer, geografer, etnologer, ortnamnsforskare. Fil.dr Tomas Germundsson, institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, har varit temaredaktör tillsammans med fil.dr. Peter Schlyter, naturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet. Han arbetade tidigare i Lund.

- Atlasen vänder sig till flera målgrupper. Både den breda allmänheten, den nyfikne turisten , kommunala planerarae, studenter och skolelever kommer att ha glädje av verket, säger Olof Wärneryd.

Sveriges Nationalatlas utges av Lantmäteriet och har utkommit med 17 tematiska band som behandlar landet ur olika aspekter: natur, befolkning, näringsliv osv. Atlas över Skåne är således det 18:e - och det första regionala - bandet i serien. Nästa regionala atlas ska sannolikt ägnas åt Västra Götalands län.

Oof Wärneryd berättar att producenterna har fått pengar till att göra ett pilotprojekt inför en IT-version av verket.
____________________________________________________________

Ytterligare information kan lämnas av Tomas Germundsson (046/222 8422) och Olof Wärneryd(046/222 8399).


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-20