Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-27
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Angående LUS undersökning om arbetet
mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet

Idag presenterade Lunds universitets studentkårer, LUS, resultatet av en enkätundersökning om kunskapen om sexuella trakasserier bland universitetets prefekter. Undersökningen visar på varierande kunskap i frågan hos prefekterna, trots hög medvetenhet på central nivå inom universitetet.
Universitetets jämställdhetshandläggare Patricia Tennberg välkomnar studenternas engagemang.
– Jag tycker att det är bra att studenterna engagerar sig och för upp frågan till debatt.

I undersökningen pekar LUS bl a på svårigheterna att föra ner universitetets centrala arbete mot sexuella trakasserier till institutionsnivå. Patricia Tennberg håller med om att det kan vara svårt.
- Vi kan bara konstatera att universitetet gör mycket i den här frågan, men att det trots allt handlar om ett ämne som kan vara svårt att ta till sig. Det gäller för såväl prefekter som andra inom universitetet.

Lunds universitet har under senare år arbetat aktivt för att motverka sexuella trakasserier och sprida information i frågan. 1995 antog universitetsstyrelsen ett program för att förhindra sexuella trakasserier. Programmet omfattar olika former av förebyggande åtgärder, som information och utbildning av personal, samt anvisningar för handläggning vid inträffande händelser.

1997 utsågs dessutom en grupp särskilda kontaktpersoner för att stödja utsatta personer och utreda fall av sexuella trakasserier. Gruppen består av representanter för företagshälsovården, studenterna, studenthälsan och personalenheten. Gruppens erfarenhet av och kunskap om sexuella trakasserier medför en snabb och grundlig hantering av ärenden av detta slag. Det har också visat sig att bra utredningar kan ligga till grund för påföljder mot utövaren, och även fungera som ett underlag för den berörda institutionens eller enhetens bearbetning av den psykosociala arbetsmiljön för både anställda och studenter.

För närvarande bedrivs ett samverkansarbete med personalorganisationerna och studenterna som ska utmynna i ett handlingsprogram för att motverka kränkande särbehandling p g a kön, etniskt ursprung, handikapp eller sexuell läggning. I programmet ska ingå policy, information, handlingsplan, handläggningsordning, förslag till utbildningar mm. Arbetet beräknas vara klart under hösten 1999. Nyligen har också en undersökning inletts om möjligheterna att tillhandahålla en Internetbaserad distansutbildning i arbetsmiljöfrågor för institutioner och enheter.

- Vi tar också upp problematiken i prefektkurserna och i arbetsmiljöutbildningarna samt i introduktionen för nyanställda. Dessutom har vi aviserat hos de olika fakulteterna att vi vill få tid under hösten att informera och diskutera kring kränkande särbehandling vid deras prefektsamlingar, berättar Patricia Tennberg.

Hon har också funderat på att gå runt på institutionerna för att i seminarieform diskutera dessa arbetsmiljöfrågor, eftersom det trots allt är svårt att nå alla.
- Fast i så fall behöver vi särskilda resurser för detta.

Som en följd av undersökningen ställer LUS en rad krav. De vill bl a att alla prefekter ska genomgå obligatorisk prefektutbildning där de får information om frågor kring sexuella trakasserier och jämställdhet.
Redan idag tas emellertid sådan information upp på prefektutbildningen, som dock inte är obligatorisk.
- Men det finns ett förslag som har gått på remiss till fakulteterna, om en obligatorisk ledarskapsutbildning. Så det är på gång, säger Patricia Tennberg.

LUS föreslår vidare att varje fakultet tar fram en förebyggande handlingsplan och ser till att institutionerna arbetar utifrån denna - något som faktiskt också är på gång inom arbetet med handlingsprogrammet mot kränkande särbehandling (se ovan).

LUS kräver slutligen att universitetets personalenhet tar fram ett informationsmaterial som förklarar vad lagen säger och vad som gäller idag. Som tidigare beskrivits förmedlas denna information redan på flera sätt, men Patricia Tennberg tycker ändå att man kan överväga en kortfattad informationsbroschyr som går ut till samtliga anställda och studenter.

Ytterligare information:
Jämställdhetshandläggare Patricia Tennberg,
tel 046-222 94 71 eller 046-12 57 18 (hem).


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-27