Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-28
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

Höga halter klorerade fettsyror
i fisk och marina däggdjur


Trots att utsläppen av klorerade organiska miljögifter minskat i Sverige de senaste årtiondena är halterna i fisk och däggdjur fortfarande höga. Debatten har koncentrerats kring DDT, PCBer och dioxiner. Men sådana ämnen utgör bara fem procent av det organiska kloret i dessa djur. Forskarna vet sedan några år att det mesta av resterande 95% består av klorerade fettsyror – och nu presenteras rön från Lund som visar att dessa tas upp av levande organismer på ett sätt som hittills varit okänt.


I dagarna disputerar Helena Björn, avdelningen för kemisk ekologi och ekotoxikologi på en avhandling om vad som händer med ”klorerade fetter” i näringskedjan och i organismen. Klorerade fettsyror uppfattas inte av kroppen som kroppsfrämmande, och därför gör kroppen heller inga försök att göra sig av med dem. Vissa av de klorerade fettsyrorna verkar också vara svårnedbrytbara, och höga koncentrationer har uppmätts i marina däggdjur.

Djuren lagrar klorerade miljögifter i fettvävnaden. Under perioder när lagrat fett används, t ex vid svält eller amning, kan de fettbundna miljögifterna frigöras och transporteras till mer känsliga ställen av kroppen eller till foster och diande ungar och orsaka skador.

Forskarna i Lund har visat att även klorerade fettsyror är bundna i fettvävnaden, men dessutom kan bindas till cellernas membran. Konsekvenserna av detta vet man fortfarande endast lite om. Alla cellmembran i kroppen består till stor del av en viss sorts fetter som kallas fosfolipider som i sin tur till stor del består av fettsyror. Cellernas membran har många viktiga uppgifter—bl a att avskilja cellens insida från omgivningen, upprätthålla skillnader i koncentrationen av olika molekyler, och att transportera dessa molekyler genom membranen när det behövs. I avhandlingen ingår artiklar som visar att både fisk och tumlare har klorerade fettsyror i sina fosfolipider, ofta till och med i mycket högre halter än i depåfett.

- Oklorerade fettsyror har många funktioner och behövs i många kontrollmekanismer i kroppen. Bl a är de viktiga för produktionen av våra könshormoner. Man kan lätt föreställa sig att klorerade fettsyror kan ge upphov till störningar—kanske i form av nedsatt förmåga att fortplanta sig, säger Helena Björn och tillägger:

- Man vet inte varifrån de klorerade fettsyrorna härstammar. En känd källa har varit pappersmassa industrier som använder klorblekning, men misstankar finns att klorerade fettsyror kan bildas från klorerade miljögifter eller från avloppsvatten från industri och hushåll som kan innehåller höga halter klor.


Helena Björn träffas på tel 046-222 37 81. E-post: Helena.Bjorn@ekol.lu.se. Disputationen äger rum den 1 oktober. Hennes avhandling heter Uptake, turnover and distribution of chlorinated fatty acids in aquatic biota.
Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-28