Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-09-30
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Hög tid att söka till vårens kurser!

Nu har anmälningskatalogen till vårens kurser vid Lunds universitet kommit. Bland de drygt 660 kurserna finns tolv nya traditionella kurser och sex nya Internetbaserade distanskurser.

Sista anmälningsdag för vårens kurser är den 15 oktober.

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E, samt hos Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan.

Boende utanför Lund kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91 eller ladda ner den från www.lu.se/stu/studinfo/akv2000/index.html


Nya kurser

TEOLOGISKA FAKULTETEN

Judisk ortodoxi i historia och nutid, 5 poäng
Kursen ger en översikt över den judiska ortodoxins olika ansikten och ÓsignaturerÓ, drivkrafter och historik och belyser frågor som: Varför är den ockuperade västbanken så viktig för några grupper, men inte för andra? Varför går en del ortodoxa klädda i 1800-talskläder, medan andra klär sig som det aktuella klädmodet föreskriver?

Genus, kristendom och makt, 10 poäng
Att studera kyrkohistoria ur genusperspektiv är att få kunskap om konkreta människors betydelse för kyrka och samhälle, och att se hur både kvinnor och män varit bundna till och påverkat idéer och strukturer. För att förstå kvinnors och mäns villkor, roller och ansvarsområden behöver vi kunskap om sociala, kulturella och ekonomiska förhållanden i olika samhällen. Kursen tar särskilt upp hur makt utvecklats och utövats i relation till kristendom och genus.

Kyrkorätt, 5 poäng
Kursen i kyrkorätt behandlar framväxten av kyrkans organisation och de principiella frågor som denna pekar på, de viktigaste förändringarna genom historien och aktuella kyrkorättsliga förhållanden inom ortodox, katolsk och evangelisk tradition med betoning på dagens Sverige.

Kvinnor, feminism och etik, 5 poäng
Bland de teman som behandlas i kursen är hur kön teoretiseras, hur kulturell mångfald kan komma till uttryck i feministisk teori samt hur ett genusperspektiv kan belysa sexualitet och andlighet.

Politik och religion, 5 poäng
Sambandet mellan politik och religion uppmärksammas alltmer. Denna kurs behandlar olika former av relationer mellan politik, religion och etik såväl i teori som praktik. Ett område för studium är samhälls- och kulturdebatten, där religion i västvärlden ofta uppfattas som en privatsak. Ett annat område är uppfattningar om politiken i teologin inom t ex buddhism, kristendom, islam och judendom.

Nya kurser på engelska:

Swedish Christianity, 10 poäng
På vilket sätt är Sverige ett kristet land? När och hur kom kristendomen till Sverige och vilken betydelse har kristendomen haft för den svenska kulturen? Dessa är några av de frågor som diskuteras och studeras i kursen om kristendomen i Sverige.

Towards a Theology of Religions, 10 poäng
Kursen tar bl a upp frågan om hur gudsbegreppet har förändrats genom tiderna och hur en interreligiös dialog påverkar förståelsen av det gudomliga.


MATEMATISK-NATURVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

Biologi:
Virologi, 10 poäng
Kursen ska ge teoretisk kunskap kring virus struktur, kemiska uppbyggnad och klassificering, samt olika strategier för replikering och spridning. Immunologiska och serologiska aspekter kring antikroppsproduktion och vaccination, samt antiviral kemoterapi.

Humanfysiologi, 10 poäng
Människokroppen studeras från funktionella utgångspunkter. Allmänna principer för organs och vävnaders uppbyggnad och funktion samt generella styrmekanismer behandlas. För varje studerat organsystem belyses integrerat hur det är uppbyggt, hur det fungerar och hur det styres. Undervisningen anknytes till aktuell forskning inom ämnet.

Zoologi, 10 poäng
Djurvärlden studeras i ett evolutionärt och funktionellt perspektiv. De områden som behandlas är: Fortplantning, tillväxt och differentiering, organisationsnivåer och byggnadsplaner, klassificering och fylogeni samt organsystemens funktioner.

Datalogi, Interaktiva media, 5 poäng
Kursen syftar till att förmedla ett konstruktivt och kritiskt perspektiv på de interaktiva media som möjliggörs av modern informationsteknologi. Huvudvikten läggs på de tekniska möjligheter som erbjuds och vid metodik för utformning och produktion av nätverksbaserade media.

Kemi:
Fysikalisk kemi, fördjupningskurs, 10 poäng


HUMANISTISKA FAKULTETEN

Nya Internetbaserade distanskurser:

Konstvetenskap: Konst, kön och samhälle, 5 poäng

Musikvetenskap: Utomeuropeisk musik, 5 poäng

Klassiska institutionen: Ancient Egypt, Land of Pharaohs, 5 poäng

Finsk-ugriska språk: Språk och kulturer, 5 poäng

Engelska: Engelsk grammatik och översättning, 5 poäng

Engelska: Aspects of Victorian Fiction: Women and Society, 5 poäng

Utbildningskatalogen på nätet:

www.lu.se/stu/studinfo/akv2000/index.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-09-30