Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  99-10-29
Peter Gustafsson 046-222 95 24
Peter.Gustafsson@info.lu.se

Campus Helsingborg växer upp
med Tretorn i centrum

Lunds universitet utökar verksamheten i Helsingborg. Flera nya utbildningar kommer att starta samtidigt som forskning etableras. Universitet flyttar därför till nya och större lokaler i centrum - Tretorns gamla gummifabrik som nu byggs om för att passa Helsingborgutbildningarna.

Bakgrunden till expansionen i Helsingborg är ett principbeslut om utbyggnad som styrelsen för Lunds universitet tagit.
- Idag går 30 procent av en årskull vidare till högre studier, förklarar universitetsrektor Boel Flodgren. Regeringens mål är att minst 50 procent ska fortsätta studera vid universitet eller högskola.
Men expansionen måste ske på annat håll i regionen, eftersom staden Lund knappast kan ta emot fler studenter. Beslutet att växa just i Helsingborg är en gemensam ambition för Helsingborg Stad och Lunds universitet.
- Vi vill ta en stark och positiv position i Öresundsregionen, säger Björn O Anderberg, ordförande i Helsingborgs kommunstyerelse. Och etableringen av Campus Helsingborg är avgörande för Helsingborgs och nordvästra Skånes utveckling.
Från och med starten höstterminen 2000 kommer det därför att finnas två professurer vid Campus Helsingborg; en vid College of Communication och en vid Hotell-, turism-, och restaurangprogrammet - Helsingborg Stad möjliggör detta genom att under en treårsperiod årligen skjuta till 1,5 miljoner kronor till vardera professuren.
- Staden ställer upp starkt för högskolesatsningen, menar Boel Flodgren. Samarbetet går mycket bra. Men även det lokala näringslivet är involverat, och vi ser fram emot att de skyndar till med de ytterligare resurser som förutskickats från Campus Helsingborgs begynnelse.
I och med flytten till Tretornfastigheten kommer det nuvarande engagemanget på Clemensskolan i Helsingborg att avvecklas på några års sikt.
- Med den expansion som sker av utbildningarna i Campus Helsingborg kommer Clemensskolan att vara för liten om några år, förtydligar Lars Olof Nilsson, administrativt ansvarig för Campus Helsingborg. Nästa år räknar universitetet med att antalet studenter ökat från cirka 750 till nära 1 300, för att år 2003 vara över 2 000. Målet är att växa till 3500 studenter och i ett längre perspektiv ännu fler - i ett samlat campus.

Nya utbildningar
Det nya campus innebär inte bara nyrenoverade byggnader, utan också tre nya utbildningar.
College of Communication är en magisterutbildning i kommunikation på 80 poäng. Utbildningen är främst inriktad på nya medier och syftar till att ge studenterna träning i praktisk kommunikation. Examensarbetet om 20 poäng är därför tänkt att göras i samarbete med ett företag.
Hotell-, turism-, och restaurangprogrammet är även det helt nytt - en managementutbildning som förbereder studenterna för kvalificerade uppgifter inom alla delar av turistbranschen. För att klara den målsättningen genomförs utbildningen gemensamt av Företagsekonomiska institutionen, YTH-institutionen (livsmedelsteknik), Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Etnologiska institutionen, Institutionen för miljö- och energisystem samt Sociologiska institutionen. Även den här utbildningen ska bedrivas i nära samarbete med branschen, och ha både en nationell och internationell profil. Framför allt ska utbildningen ske i samarbete med danska utbildningsinstitutioner och det danska näringslivet.
Den tredje nya utbildningen i Helsingborg är ett biologiprogram, med inriktning på marin biologi.
Startskottet för miljonprojektet, som är ett samarbete mellan Lunds universitet och ägaren av Tretornfastigheten, SPP, har redan gått. Det som nu är tomma våningsytor på 1200 kvadratmeter ska förvandlas till föreläsningssalar, bibliotek och uppehållsrum. Men det är SPP som står för ombyggnadskostnaden, och arkitektfirman Pierre Dupont för ritningarna - universitetet kommer endast att hyra lokalerna.
Campus Helsingborg tar 14 000 kvadratmeter i anspråk av den cirka 50 000 kvadratmeter stora byggnaden. Det kommer att ske i tre etapper. År 2000 flyttar socionomutbildningen, alla fristående kurser samt de tre nya utbildningarna in. Sammanlagt blir det cirka 530 studenter på 4 200 kvadratmeter. Följande år, 2001, sker en utvidgning med 4 100 kvadratmeter och 420 studenter. Slutmålet ska vara uppnått 2003, när LTH flyttar från Clemensskolan - ytterligare 5 800 kvadratmeter tas i anspråk, och antalet studenterna beräknas sammantaget bli ungefär
2 000.
Men planer finns att ta ytterligare 14 000 kvadratmeter i besittning i framtiden.
Campus Helsingborg blir inte utan grannar eftersom det redan nu finns företag i huset. Tanken är också att få fler företag att etablera sig här, till nytta både för dem och utbildningarna - förutsättningarna till ett samarbete kring den forskning som successivt byggs upp kommer då att bli stora.
Men för att ett sådant samarbete ska börja gro krävs en fysisk miljö som erbjuder möten mellan näringsliv och universitet. Och den ambitionen finns med från skisstadiet. Nu förverkligas den genom rymd och ljus i arkitekturen, och genom mötesplatser som caféteria, bibliotek och hörsalar, där det blir naturligt att träffas.


För ytterligare upplysningar:

Lars Olof Nilsson, bitr. planeringschef, Lunds universitet, tfn 046/222 70 32
Björn O Anderberg, kommunstyrelsens ordförande, 042/10 50 00
Bo Andersson, Förvaltningsområdeschef, Celexa Fastighetsförvaltning AB (SPP),
tfn 042/12 91 83
Pierre Dupont, arkitekt, tfn 042/934 93, 070/ 694 82 20


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
99-10-29